Optimisme over kansen tandartsen vergroot

25 november 2014

Voor VvAA rechtsbijstand stond 2014 voor een groot deel in het teken van de materiële controles. In het bijzonder van de door Achmea uitgevoerde controles bij tandartsen. Door nieuwe ontwikkelingen over stellingname van het Expertteam Mondzorg is het al bestaande optimisme over kansen van tandartsen tegen Achmea nog verder vergroot.

Combinatie V21-V60

Een belangrijk onderdeel in de discussie is de rechtmatigheid van de combinatie code V21 –V60. Voor de behandeling van deze zaken is een team juristen samengesteld die met elkaar de strategie en het verweer hebben bepaald. Zij hebben gevoed en gesteund door de inhoudelijke input van de vele tandartsen die VvAA rechtsbijstand in het kader van deze aanschrijvingen bijstaat, ook vanuit juridisch opzicht steeds voet bij stuk gehouden. Immers was en is sprake van een ondeugdelijk onderzoek waarbij Achmea bij herhaling weigert haar stelling nader te onderbouwen. In vele zaken wordt of is inmiddels de derde – en voorlopig laatste – reactie aan Achmea verzonden.

Procedure VvAA rechtsbijstand

Onlangs is een gerechtelijke procedure gestart in één van de zaken waarin een verzekerde van VvAA rechtsbijstand door Achmea in rechte is betrokken. Meer in het bijzonder wordt in deze procedure ook de (al dan niet verboden) combinatie van de codes V21-V60 aan de orde gesteld. Uiteraard is in het voortraject door het team juristen uitgebreid en gemotiveerd verweer gevoerd en ook gezinspeeld op de bewijslastverdeling.

Wob-verzoek

In het kader van voornoemde procedure is het volgende van groot belang. Achmea beroept zich primair op een advies van het Expertteam Mondzorg. Het Expertteam Mondzorg is een instantie die de NZa (niet bindend) adviseert op vakinhoudelijke aangelegenheden binnen de mondzorg. Via een zogenaamd Wob -verzoek kan een bestuursorgaan zoals de NZa worden gevraagd informatie openbaar te maken. In dit kader heeft VvAA rechtsbijstand de NZa gevraagd informatie te overleggen over het standpunt van het Expertteam Mondzorg over de code combinatie V21-V60. Naar nu blijkt heeft het Expertteam NZa medio februari 2014 al geadviseerd om het eerder ingenomen standpunt te laten toetsen door een extern deskundige.
"Dit, omdat de stelligheid waarmee een zorgverzekeraar de uitspraak algemeen verbindend verklaart, geen ruimte laat voor uitzonderingen op patiëntniveau, die zorginhoudelijk juist kan zijn".
Nu Achmea ook deel uitmaakt van dit Expertteam is duidelijk dat zij hiervan op de hoogte was en desondanks tandartsen en masse is blijven aanschrijven vanwege het verbod op het gebruik van de code combinatie V21- V60.

Advies: niet betalen

Het team juristen verwacht dat de meeste zaken in afwachting van een gerechtelijke uitspraak voor wat betreft de V21- affaire stil zullen komen te liggen. Zeker gelet ook op de laatste ontwikkelingen adviseren zij u een vermeende vordering die ziet op de code combinatie V21- V60 niet geheel of gedeeltelijk te betalen. VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand houdt u natuurlijk van het vervolg op de hoogte.

Tandarts VvAA