Inloggen

Voorkom onrechtmatige opzegging door objectieve toetsing

28 augustus 2018 - Een ziekenhuis dat een medisch specialist de toegang ontzegde wegens disfunctioneren, deed dat op basis van slecht onderzoek. Die fout kost het ziekenhuis circa € 800.000,- die ze de chirurg aan (met name) gederfde inkomsten moet betalen. Dat geld hadden ze aan de zorg kunnen besteden als het disfunctioneren goed was onderzocht.


Mogelijk disfunctioneren of slechte samenwerking

Begin januari 2013 vroeg de maatschap cardiologie aan de Vereniging Medische Staf (VMS) op basis van een melding het reglement ‘mogelijk disfunctioneren lid medisch staf’ toe te passen.

Een groep collega’s stelde een document op genaamd ‘procedure mogelijk disfunctioneren medisch specialist’ waarin zij stelden dat de specialist drie maanden onder supervisie zou moeten opereren en dat de onderlinge samenwerking moest verbeteren. De specialist ontkende niet dat er problemen waren, maar vond dat die betrekking hadden op de samenwerking in het ziekenhuis en niet op hem persoonlijk.

De VMS meende dat de melding inzake disfunctioneren gegrond was. Daarnaast leidde de VMS uit de reactie van de specialist op het document van vorenbedoelde collega’s af dat hij weigerde mee te werken aan een verbetertraject en heeft ‘de zaak’ vervolgens overgedragen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, die vervolgens de toelating aan de specialist had opgezegd.

Ontzegging van de toelating onjuist volgens rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad

Zowel de rechtbank als het gerechtshof (d.d. 17 juli 2018) stelden de specialist in het gelijk. Het stafbestuur had niet voldoende informatie ingewonnen om goed te kunnen concluderen dat de melding gegrond was.

Het gerechtshof concludeerde onder andere dat er niet met de specialist, maar over hem kritisch werd gesproken. Het advies voor het verbetertraject en de reactie daarop van de VMS leidde ertoe dat de Raad van Bestuur de kwestie overnam. Ook het gerechtshof vond dat er causaal verband was tussen het handelen van de VMS en de opzegging en aangezien deze opzegging onrechtmatig is, is de VMS ook aansprakelijk voor de schade. Op 31-01-2020 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof bekrachtigd.

Hoe voorkomt een ziekenhuis, VMS of MSB een onrechtmatige opzegging

Als wordt gesteld dat een arts disfunctioneert, is van belang zo’n stelling objectief te toetsen. Dit brengt met zich mee dat er moet worden gesproken van vermeend disfunctioneren, immers pas na deugdelijke toetsing kan vast komen te staan of er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren.

Een mogelijk melding kan pas in behandeling worden genomen na een zorgvuldige beoordeling van de gestelde feiten. Ook verder dient er sprake te zijn van fair play zoals een objectief onderzoek door deskundigen (in beginsel van buiten het ziekenhuis), hoor en wederhoor, transparante documentatie door de onderzoekscommissie zodat ook kan worden gezien wie wat en wanneer heeft gesteld en deugdelijke motivering van de standpunten. Als er geconcludeerd wordt tot disfunctioneren, zal ook gemotiveerd moeten worden aangegeven of en hoe de oorzaak van de functioneringsproblemen kan worden weggenomen. Het resultaat hiervan is dat onnodige, tijdrovende en kostbare juridische procedures achterwege kunnen blijven die voor het overige ook enorm afleiden van het onderwerp waar het echt om gaat: de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Over de auteur

Jurist Arie Kreule | VvAA

Arie Kreule

Denk niet in problemen maar in oplossingen


Mijn expertises: 

Ondernemingsrecht

Gezondheidsrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 22 46 35 20

contactformulier  Stuur uw bericht