Inloggen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now)

Loonkostensubsidieregeling

27 mei 2020 - Al snel na het uitbreken van de coronacrisis is de aanvankelijk ingezette regeling Werktijdverkorting vervangen door een nieuwe loonkostensubsidieregeling: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (Now). Afhankelijk van de hoogte van de omzetderving ontvangen werkgevers een subsidie van maximaal 90% van de totale loonsom van de onderneming. Het kabinet heeft op 20 mei besloten de Now, na de eerste periode van maart, april en mei te verlengen met een periode van nog eens 3 maanden.

De Now is bedoeld om met omzetverlies kampende werkgevers te ondersteunen en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het loon van de werknemers kan dan worden doorbetaald. Aanvragen van de Now voor de eerste periode kan tot en met 31 mei. Aanvragen voor de periode juni, juli en augustus is mogelijk vanaf 6 juli.

Invulling van de regeling

De hoofdlijnen zien er als volgt uit:

 1. Bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, vindt een korting op de Now plaats van 150% van de tegemoetkoming in het loon van de ontslagen werknemer(s); in de tweede Now-periode is de correctie in beginsel beperkt tot 100%.
 2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.
 4. De regeling ziet op omzetdalingen gedurende 3 maanden startend op 1 maart, 1 april of 1 mei; voor de tweede periode is dat eveneens 3 maanden startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
 5. Voor de bepaling van de daling van de omzet wordt 2019 als refertejaar gehanteerd;
 6. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt.

  a. Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

  b. Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

  c. Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
Meer informatie over de Now vindt u bij het UWV, op Rijksoverheid.nl en in de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van het kabinet van 20 mei.  

Aanvragen voor zorgverleners?

U kunt de loonkostensubsidie Now aanvragen met het aanvraagformulier op de website van UWV. U vindt daar ook een checklist welke gegevens u daarvoor bij de hand moet hebben. Anders dan eerder gesuggereerd kunnen zorgverleners ook een Now-aanvraag doen als er, rekening houdend met de continuïteitsbijdrage van de ZN-regeling, naar verwachting nog een omzetverlies van minimaal 20% resteert. Voor paramedische praktijken kunnen VvAA-adviseurs u helpen met het maken van een op de praktijk afgestemde berekening voor de Now-aanvraag.

Doorbetaling van het loon en WW-rechten

Uit de Now blijkt dat de werkgever verplicht is om 100 procent van het loon van zijn werknemers door te betalen. Daarvan was onder de werktijdverkorting nog géén sprake. Daarnaast verbruikt de werknemer géén WW-rechten, ook dat is anders in vergelijking met de Werktijdverkorting.

Ook voor oproepcontracten

Voor oproepkrachten (een werknemer kan al snel kwalificeren als oproepkracht), 0-urencontracten en uitzendwerknemers kon u onder de oude regeling géén aanspraak maken op Werktijdverkorting. De Now is echter ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

VvAA juridische helpdesk

Juridische vragen rond COVID-19? De Juridische helpdesk helpt u graag verder:


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email