Inloggen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

27 maart 2020 - Door het rijk is besloten tot directe intrekking van de bestaande regeling Werktijdverkorting. Deze wordt per direct vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hiertoe is besloten, omdat de hoeveelheid aanvragen de verwerking zo goed als onmogelijk maakte. Het gaat om een tijdelijke maatregel die bedoeld is om kampende werkgevers met omzetverlies te ondersteunen, opdat ontslagen door de coronacrisis zo veel als mogelijk worden voorkomen.

Het loon van de werknemers kan dan worden doorbetaald. Daarnaast zijn de voorwaarden van de nieuwe regeling voor alle betrokkenen, dus werkgevers en werknemers, aanzienlijk verbeterd. Wel moet de regeling inclusief wijze van uitvoering nog worden opgezet, wat waarschijnlijk twee weken zal kosten.

Hoofdlijnen van de regeling

Op dit moment wordt nog overleg gevoerd over de specifieke uitvoering van de regeling. De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat het streven is om de volledige regeling binnen 2 weken bekend te maken. Toegezegd is dat alle lopende aanvragen voor werktijdverkorting onder de vorige regeling worden omgezet naar aanvragen voor de NOW. Daarin hoeft dus geen actie te worden ondernomen. Nieuwe aanvragen kunnen pas gedaan na bekendmaking van de NOW, wat dus over ongeveer twee weken is te verwachten. De hoofdlijnen zijn al wel bekend gemaakt en de regeling ziet er naar verwachting als volgt uit:

  1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  4. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  5. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt;
  6. als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  7. als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  8. als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
 

Doorbetaling van het loon en WW-rechten

Uit de aangekondigde regeling maken wij op dat de werkgever verplicht is om 100% van het loon van haar werknemers door te betalen. Daarvan was onder de werktijdverkorting nog géén sprake. Daarnaast verbruikt de werknemer géén WW-rechten, ook dat is anders in vergelijking met de werktijdverkorting.

  

Ook voor oproepcontracten

Voor oproepkrachten, 0-urencontracten en uitzendwerknemers kon u onder de oude regeling géén aanspraak maken op werktijdverkorting. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

 

Tot slot

Zodra de regeling definitief bekend wordt gemaakt zullen wij u via onze website verder informeren.

 


VvAA juridische helpdesk

Juridische vragen rond COVID-19? De Juridische helpdesk helpt u graag verder:


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email