De nevenactiviteit van de medisch specialist

22-08-2012 Arie Kreule

Er zijn nogal wat onderdelen in de ‘nieuwe’ Model Toelatingsovereenkomst (MTO) die vergelijkbaar zijn met het model uit 2006. Eén van de clausules die de medisch specialisten anders wilden zien, is de bepaling over nevenfuncties.

Onder de ‘oude’ toelatingsovereenkomst is dit vraagstuk redelijk helder: er is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de Raad van Bestuur, zowel bij verzekerde als onverzekerde zorg. Hoe minder deze nevenfunctie in het ‘vaarwater’ zat van het ziekenhuis, hoe eerder men toestemming moest verlenen.

Belangrijke uitspraak is Scheidsgerecht Gezondheidszorg d.d. 8 augustus 2008. Deze zaak ging over een aantal orthopedisch chirurgen die in een ZBC werkzaam waren gevestigd in het adherentiegebied van het ziekenhuis. Het Scheidsgerecht besliste uiteindelijk dat het ziekenhuis terecht toestemming had geweigerd. Hoeveel in deze casus specifieke omstandigheden van toepassing waren, gold het destijds wel als een leidraad bij verzoeken om toestemming voor een nevenfunctie. Klik hier om de uitspraak te lezen (pdf).

Nevenfuncties onder de nieuwe MTO

Hoofdregel is dat de medisch specialist zich ‘behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur’ onthoudt van participatie in een zorgaanbod buiten het ziekenhuis dat concurreert met het zorgaanbod van het ziekenhuis. Een zorgaanbod dat buiten het ‘zorgprofiel’ van het ziekenhuis valt, wordt geacht niet concurrerend te zijn, hetgeen een ruimere opening voor nevenfuncties lijkt te bieden dan voorheen. Echter, ook onder de ‘oude’ MTO was het veelal geen probleem om als  specialist een nevenfunctie uit te oefenen in – bijvoorbeeld – een kliniek waar uitsluitend onverzekerde zorg wordt aangeboden.

Een ander, nieuw aspect is dat de Raad van Bestuur, naast de belangen van de instelling (zoals continuïteit van te verlenen zorg), ook rekening moet houden met ‘de mogelijkheden voor de medisch specialist om zijn praktijk binnen de instelling uit te oefenen in het licht van de door de overheid gewenste marktdynamiek’. Anders gezegd: indien een specialist door profilering van het ziekenhuis of door selectieve inkoop door zorgverzekeraars minder in het ziekenhuis kan werken, moet dat invloed hebben op het al dan niet verlenen van toestemming.

Verruiming zal zich nog moeten bewijzen

Aangezien nu expliciet is bepaald dat voor nevenfuncties inzake een zorgaanbod dat buiten het zorgprofiel van het ziekenhuis valt, geen toestemming nodig is, lijkt sprake van een meer liberale koers. Echter, de nieuwe clausule zal zich nog moeten ‘bewijzen’ (zo nodig in een procedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg) als het een zorgaanbod betreft dat binnen het zorgprofiel van het ziekenhuis valt en de specialist een beroep wil doen op ‘de door de overheid gewenste marktdynamiek’.

Hebt u vragen over een nevenfunctie?

IWilt u nadere informatie over de nieuwe MTO en/of nevenfuncties? Neem dan contact op met de juridische helpdesk

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: