Kosteloos advies over uw beleggingsverzekering

23-09-2013 Redactie VvAA

Welke informatie is voor u relevant als u een beleggingsverzekering hebt? Juist in een tijd met veel financiële ontwikkelingen, wilt u erop kunnen vertrouwen dat uw geld goed wordt geïnvesteerd. Bij VvAA krijgt u kosteloos advies over uw beleggingsverzekering. Zo weet u waar u staat en naar op weg bent.

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie na aftrek van kosten in één of meer beleggingsfondsen. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Succesvolle beleggingen leveren u extra geld op, zodat u waarde opbouwt voor bijvoorbeeld uw oude dag, de hypotheekaflossing, of de studie van uw kinderen.

De uitkomst van beleggingen kan niet worden gegarandeerd. De waarde van de beleggingen in de verzekeringen kan tijdens de looptijd schommelen. Vormen van beleggingsverzekeringen zijn beleggingshypotheken, koopsommen, lijfrentepolissen en spaarplannen. Voor de beleggingsverzekering betaalt u periodiek een premie. Er zijn ook verzekeringen waarbij u een eenmalige premie betaalt. Dit noemen we een koopsom.

De beleggingsverzekering is bedoeld voor consumenten die door middel van beleggen vermogen willen opbouwen voor een specifiek doel en dit combineren met het afdekken van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De kosten voor deze dekkingen worden onttrokken uit de waarde van de verzekering. De verzekerde risico’s kunt u tussentijds aanpassen aan uw persoonlijke omstandigheden.

VvAA verzekeringen en het ‘Universal life-principe'
De VvAA beleggingsverzekeringen zijn gebaseerd op het Universal Life-principe, waarbij het spaardeel van de premies wordt gebruikt om ‘units’ (beleggingseenheden) aan te kopen. De uiteindelijke uitkering van de verzekering is afhankelijk van de waarde van de units op het uitkeringsmoment. Beleggingseenheden worden maandelijks verkocht om de kosten van de gekozen dekkingen te financieren, zoals de uitkering bij overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen.

Als de verzekering bijvoorbeeld een dekking heeft van 90%, dan voegen wij een risicopremie aan de waarde van uw verzekering toe. Deze ontvangt u, omdat uw nabestaanden bij uw overlijden 90% van de waarde van de verzekering ontvangen. De overige 10% gaat naar de verzekeraar. Meer informatie

Welke kosten en premies houden wij in bij beleggingsverzekeringen?
 • Vaste kosten: in euro’s per maand
 • Premie-afhankelijke kosten
 • Waarde-afhankelijke kosten: een percentage van de opgebouwde waarde, zoals fondsbeheerkosten.
Deze kosten vindt u gespecificeerd terug op uw jaarlijkse waardeoverzicht.

Daarnaast houden we bij dit soort verzekeringen, in geval van een verzekerde uitkering bij overlijden, vaak overlijdensrisicopremies in. Deze premie wordt maandelijks vastgesteld op basis van:
 • de leeftijd van de verzekerde(n)
 • de opgebouwde waarde in de polis
 • onze tarieven
Hefboom- en inteereffect: extra risico's
Een extra risico van een Universal life-beleggingsverzekering, is het zogenoemde ‘hefboomeffect’.

In deze situatie neemt de waarde van uw polis af bij een daling van de koersen van de beleggingsfondsen in uw beleggingsverzekering. Wanneer er een vast bedrag is verzekerd bij overlijden, bijvoorbeeld omdat er bij overlijden een bedrag vrij moet komen om de hypotheekschuld af te lossen, wordt het verschil tussen de waarde van de polis en het uitkeringsbedrag bij overlijden groter. Er zit immers minder geld ‘in de pot’ terwijl er bij overlijden toch evenveel moet worden uitgekeerd. Het verschil tussen het bedrag dat in de ‘pot’ zit en het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd moet worden, is dus groter. Er moet dan een hoger overlijdensbedrag worden verzekerd en daarvoor is een hogere risicopremie nodig.

De risicopremie wordt betaald door participaties in beleggingsfondsen uit ‘de pot’ te verkopen. Maar die participaties zijn dan juist minder waard geworden door de gedaalde koersen. Hierdoor moeten meer participaties worden verkocht.

De waarde van de polis daalt dus doordat én de participaties in de beleggingsfondsen minder waard zijn én er meer participaties in de beleggingsfondsen moeten worden verkocht om de hogere risicopremie voor de overlijdensdekking te betalen.

Inteereffect
Een versterkte vorm van het hefboomeffect is het 'inteereffect'. Bij het hefboomeffect daalt de waarde van de ‘pot’ in uw polis, de participaties zijn minder waard en er worden daardoor meer participaties verkocht om de risicopremie voor de overlijdensdekking te betalen. Dit wordt het inteereffect genoemd: doordat u minder participaties bezit, die ook nog eens minder waard zijn, teert u in op de waarde die u hebt opgebouwd.

Als dit zich over een langere periode voordoet, vooral als uw inleg laag is, of bij een premievrije polis, kan het voorkomen dat de waarde van uw polis sterk wordt verlaagd, of zelfs helemaal wordt opgebruikt om de overlijdensrisicopremie en de kosten te betalen. De inhouding (voor de risicopremie en de kosten) is dan groter dan de waardestijging door de stortingen.

Ook belangrijk om op te letten:
 • De premie wordt uitgedrukt in euro’s. Gezien de gekozen rekening-courantsystematiek is het vaak mogelijk soms een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.
 • Als verzekeringnemer ontvangt u periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel er aan kosten is ingehouden voor de verzekeringselementen, welk bedrag is belegd en wat de huidige waarde van de beleggingen is.
Wilt u weten hoe u het waardeoverzicht van VvAA leest? Hoe lees ik mijn waardeoverzicht.

 • Als verzekerde kunt u invloed uitoefenen op de keuze en aard van het beleggingsfonds of fondsen waar in belegd wordt. Tussentijds kunt u van beleggingsfonds wisselen, dit brengt kosten met zich mee. Laat u zich hier vooraf over informeren.
 • Voor verhoging van het overlijdensrisico en de daar eventueel uit volgende verhoging van de dekking van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, kan VvAA gezondheidswaarborgen vragen.
 • Voor het beleggingsdeel kunt u kiezen voor beleggen in aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen.
 • Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, terwijl verzekeren juist is bedoeld om risico’s te verzekeren. Hebt u een levensverzekering in de vorm van een Universal life-verzekering, realiseert u zich dan de positieve en negatieve kansen die daaraan zijn verbonden en dat advies over uw beleggingsverzekering van groot belang is.

Niet iedere beleggingsverzekering is een woekerpolis

In 2006 ontstond de ‘Woekerpolisaffaire’, die staat voor de ophef rond Nederlandse beleggingsverzekeringen. Uit onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat verzekerden onvoldoende en soms zelfs onjuist zijn geïnformeerd over deze complexe en soms relatief dure producten. Zo kon het zijn dat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet werd belegd, maar opging aan kosten en verzekeringspremies.

Het antwoord op de vraag of uw beleggingsverzekering ook een 'woekerpolis' is, kunnen wij niet meteen en absoluut geven. Het hangt af van de kosten die er over de gehele looptijd in rekening zijn gebracht en of die boven het afgesproken maximum uitkomen. Hebt u een beleggingsverzekering die ook een woekerpolis is, dan bent u inmiddels door uw verzekeraar geïnformeerd of u recht hebt op compensatie, en zo ja, over welk bedrag dat gaat.

Denkt u dat uw beleggingsverzekering niet oplevert wat u in het verleden in een offerte of voorbeeldberekening gezien hebt, of is de prognose van het eindkapitaal op uw waardeoverzicht lager dan bij aanvang van de verzekering? Als u hierover nog geen contact met ons heeft gehad, is het van belang dat dit op korte termijn gebeurt. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe langer u de tijd hebt om extra vermogen op te bouwen. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering afsloot om uw hypotheek af te kunnen lossen, of voor uw pensioensopbouw.

Compensatieregeling 2009/2010, hoe zat het ook alweer?

In 2009 voerden VvAA Levensverzekeringen N.V. en toen ook nog OLMA N.V. (alle OLMA-verzekeringen worden nu onder de naam VvAA Levensverzekeringen N.V. gevoerd) een compensatieregeling voor hun beleggingsverzekeringen uit. Klik hier voor meer informatie.

De compensatieregeling bij  de meeste andere verzekeraars is inmiddels ook uitgevoerd. Hieronder een overzicht van een aantal grote verzekeraars:

Wat kan of moet ik zelf doen?

Hebt u een beleggingsverzekering
 • bij VvAA Levensverzekeringen N.V.?
 • bij een andere verzekeraar via VvAA?
 • bij VvAA Levensverzekeringen N.V. en een derde partij via VvAA?
In dat geval benaderen wij u vóór 31 december 2013. Wilt u dat moment niet afwachten, dan kunt u ook zelf contact met ons opnemen via dit online afspraakformulier. Onze adviseur helpt u graag verder.

Hebt u een polis van een andere maatschappij die niet met behulp van VvAA tot stand is gekomen, dan adviseren wij contact op te nemen met  uw verzekeraar of tussenpersoon.
 • Hebt u een klacht? Klik dan hier om deze bij ons aan te melden.
 • Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder.

Hoe werkt het kosteloos advies voor beleggingsverzekeringen?

Wij adviseren u graag over uw beleggingsverzekering. Past deze nog bij u en uw situatie? Samen kijken we opnieuw naar uw doelstellingen, uw wensen, uw kennis en ervaring en uw risicoprofiel en bepalen we uw klantprofiel. Wij stellen dit hernieuwde klantprofiel graag samen met u op. Dit doen we door middel van een online-adviesgesprek. Nadat we uw klantprofiel hebben opgesteld, bepalen wij samen met u wat u het beste kunt doen met uw huidige beleggingsverzekering.

VvAA Levensverzekeringen N.V. kent een flankerend beleid, dat dient om uw product te kunnen verbeteren, aan te passen, of om over te kunnen stappen naar een alternatief product.

Het flankerend beleid dat VvAA eerder uitvoerde:
 • Verlaging van de kosten bij een aantal verzekeringen (februari 2012)
 • Verlaging van de kosten bij een aantal fondsen (najaar 2011)
 • Het kwijtschelden van afkoopkosten à € 150,- van de af te kopen waarde
 • Individueel bekijken of een risicodekking apart verzekerd kan worden met minimale rompslomp

 

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: