Inloggen

Zakelijke telefonie: kan uw telefonieprovider uw contract eenzijdig verlengen?

10 maart 2017 - Een betrouwbare telefonieprovider voor uw zakelijke telefonie is noodzakelijk voor het functioneren van uw praktijk. Ondeugdelijke dienstverlening en onbereikbaarheid van de praktijk kan de patiëntveiligheid in gevaar brengen. Bent u ontevreden over uw telefonieprovider, maar wordt u door uw telefonieprovider gehouden aan een eenzijdige contractverlenging? 

Contractverlenging door een nieuwsbrief?

Stel u voor. Als praktijkhouder ontvangt u van uw telefonieprovider een nieuwsbrief. Daarin staat dat de overeenkomst voor zakelijke telefonie wordt verlengd met een aantal jaar, tenzij u hiertegen binnen enkele dagen bezwaar maakt. Kan uw telefonieprovider rechtsgeldig verlengen, als u niet binnen de gestelde termijn reageert? Zo ja, bent u dan verplicht om een hoge afkoopsom aan uw telefonieprovider te betalen, als u de overeenkomst toch opzegt? Hoe zit dit juridisch?

Maandelijkse en kosteloze opzegmogelijkheid

Allereerst is van belang om na te gaan wat u precies met uw telefonieprovider bent overeengekomen. Heeft u de overeenkomst voor bepaalde tijd afgesloten? Dan is het meestal zo dat de overeenkomst, na het verstrijken van deze initiële duur, stilzwijgend wordt verlengd en omgezet wordt naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Uit de op 1 oktober 2016 gewijzigde Telecommunicatiewet (artikel 7.2a) volgt dat u als zakelijke klant een overeenkomst voor onbepaalde tijd met uw telefonieprovider te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. Dit betekent dat u geen afkoopsom verschuldigd bent.

Contractverlenging van uw zakelijke telefonie

Naast dat een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend kan worden verlengd, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd ook expliciet door partijen worden verlengd. In dat geval kunt u niet te allen tijde kosteloos opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. U zit dan namelijk vast aan de nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd. 
De vraag die zich opdringt is of een nieuwsbrief de overeenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig kan verlengen. Van stilzwijgende verlenging is dan immers geen sprake, omdat de nieuwsbrief expliciet aangeeft dat de overeenkomst wordt verlengd. 

Aanbod en aanvaarding

In beginsel komt een overeenkomst enkel tot stand door aanvaarding van een aanbod. De mededeling in de nieuwsbrief dat de overeenkomst voor een aantal jaar wordt verlengd, kan gezien worden als een aanbod. Indien u hierop niet (tijdig) reageert, aanvaard u dit aanbod niet. In beginsel is er dan ook geen nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. Dit betekent dat na het verstrijken van de initiële duur de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze kan vervolgens te allen tijde kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. 

Algemene voorwaarden als vrijbrief om een overeenkomst eenzijdig te verlengen?

Mogelijk dat in de algemene voorwaarden van uw telefonieprovider staat dat uw overeenkomst voor bepaalde tijd eenzijdig door uw telefonieprovider verlengd kan worden met een aantal jaar. Bijvoorbeeld door een nieuwsbrief. Betekent deze contractueel overeengekomen bepaling dat de hoofdregel van aanbod en aanvaarding buiten spel is gezet? Dit is zeer de vraag. Algemene voorwaarden zijn bedoeld om de randvoorwaarden van een overeenkomst te regelen. Denk hierbij aan betalingstermijnen, garantie en aansprakelijkheid. Hiermee lijkt zich lastig te rijmen dat een bepaling in de algemene voorwaarden, die uw telefonieprovider een vrijbrief geeft om de overeenkomst eenzijdig te verlengen voor een aantal jaar, een randvoorwaarde is. Deze bepaling is mijns inziens eerder een essentieel onderdeel van de overeenkomst, dan een randvoorwaarde. Met andere woorden: de telefonieprovider had u voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk moeten wijzen op de mogelijkheid van eenzijdige contractverlenging. Heeft uw telefonieprovider dit niet gedaan, dan is mogelijk sprake van dwaling of bedrog. Dit zou betekenen dat de overeenkomst te allen tijde kosteloos kan worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Bedenktermijn

Niet in de laatste plaats zal een bedenktermijn van slechts enkele dagen om bezwaar te maken tegen een eenzijdige contractverlenging van de telefonieprovider middels een nieuwsbrief, de toets der kritiek bij een rechter naar mijn mening niet doorstaan.  

Kort en goed

Kortom, een eenzijdige contractverlenging door uw telecomprovider middels een nieuwsbrief hoeft u niet zonder meer te accepteren. 

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Zakelijke telefonie: kan uw telefonieprovider uw contract eenzijdig verlengen? | VvAA

VvAA Juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.