Inloggen

Een klager start verschillende tuchtzaken tegen u 

Mag dat of kunt u aangifte doen van smaad en/of laster? 

Een klager mag achter elkaar een aantal tuchtzaken tegen u starten. Dat wordt niet gezien als misbruik maken van het procesrecht en valt niet snel onder smaad of laster. U kunt wel een beroep doen op het ‘ne bis in idem-beginsel’. De Latijnse term in het strafrecht voor het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft.

Praktijkvoorbeeld

U heeft een tuchtzaak succesvol afgerond; ook het Centraal Tuchtcollege verklaarde de klachten van uw patiënt ongegrond. Tot uw verbazing ontvangt u enkele weken later weer een tuchtklacht van dezelfde patiënt. U vraagt zich af of dat is toegestaan. Naar uw mening begint het ook op smaad en laster te lijken. Is het verstandig daarvan aangifte te doen?


Wet en regelgeving

Meer tuchtzaken indienen mag
In het tuchtrecht bestaat geen verplichting voor de klager om zijn klachten zoveel mogelijk in één procedure aan de orde te stellen. Een klager kan dan ook vele tuchtzaken starten tegen dezelfde zorgverlener zonder dat dit een zogenaamd ‘misbruik van procesrecht’ oplevert.

Beroep op ‘ne bis in idem’-beginsel
Een klager mag niet opnieuw dezelfde klacht over u indienen als een tuchtcollege eerder inhoudelijk over die klacht oordeelde. Doet een klager dat toch, dan kunt u zich beroepen op het ‘ne bis in idem’-beginsel uit de Wet BIG. Dit houdt in dat u niet opnieuw kan worden berecht voor de klachten waarover in eerdere tuchtprocedures al (onherroepelijk) is geoordeeld. Wel kunt u na een civiel- of bestuursrechtelijk oordeel over een klacht in een tuchtrechtprocedure voor diezelfde klacht alsnog worden berecht. Het zogenaamde ‘una via’-beginsel (maak een keuze tussen bijvoorbeeld een strafrechtelijke en bestuursrechtelijke straf voor een overtreding) geldt namelijk niet in het tuchtrecht.

Een ingetrokken klacht opnieuw indienen
Een klager die tijdens een tuchtprocedure een tuchtklacht intrekt, kan deze later opnieuw indienen. Ook dat mag. Alleen bij bijzondere omstandigheden levert dat een zogenaamd misbruik van procesrecht op. Bijvoorbeeld als u met de klager onderling een schikking trof en u daarmee mag verwachten dat de procedure is beëindigd.

Aangifte doen wegens smaad en/of laster?
Smaad is het zwartmaken van een persoon door de openbaarmaking van feiten met als doel de reputatie van het slachtoffer te ruïneren. Bij smaad hoeven de beschuldigingen aan het adres van het slachtoffer niet onwaar te zijn. Dat is een belangrijk verschil met laster. We spreken van laster als wordt geprobeerd een persoon te ruïneren door onware feiten te verspreiden onder een publiek.

Dat gebeurt niet met het indienen van een tuchtklacht. Daarvan neemt immers alleen het tuchtcollege kennis. Daarom is het niet zinvol om als beklaagde aangifte te doen van smaad en/of laster als een patiënt de zoveelste onterechte klacht indient. Dat kan anders zijn als de klager de pers bij de tuchtzaak betrekt of via websites allerlei uitlatingen doet.

Praktische tips

  • Als een klager een nieuwe tuchtzaak start, beoordeel dan of dat echt nieuwe klachten betreffen.
  • Als sprake is van dezelfde klachten (die in een eerdere tuchtprocedure al tot een inhoudelijk oordeel hebben geleid), doe dan een beroep op het ‘ne bis in idem’-beginsel.
  • Als de klager in het openbaar uitlatingen doet, bijvoorbeeld via de pers, overleg dan met de jurist die u bijstaat of het verstandig is om aangifte te doen van smaad en/of laster.

VvAA-deskundigen zijn zeer ervaren in het bijstaan van zorgverleners tijdens tuchtprocedures en houden zich in het kader van de VvAA-beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in brede zin bezig met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg. Dit artikel is geschreven door Shirin Slabbers, senior jurist gezondheidsrecht bij VvAA


VvAA beroeps­aan­sprake­lijk­heids­verzekering
Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is onmisbaar. Bij ons is deze verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw zorgpraktijk.
 
VvAA beroeps­rechts­bijstand­verzekering
U bent verzekerd van deskundig juridisch advies van VvAA-juristen met kennis van uw praktijk en de gezondheidszorg.
 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neemt u dan contact op met onze deskundigen van Juridisch Advies & Rechtsbijstand (JAR):