Geen zorgcontract zonder naleven governancecode


13-08-2013 Sylvia van Amelsvoort en Arie Kreule

Zorgaanbieders die zich niet aan de voorwaarden van zorginkopers houden, verkleinen hun kans op een contract aanzienlijk. Dat blijkt uit de zaak Zorgpunt Thuiszorg en CZ zorgkantoren. Hun onderhandeling over een zorgcontract leidde tot een procedure tot en met het Gerechtshof toen bleek dat Zorgpunt Thuiszorg niet beschikte over onafhankelijke en kritische toezichthouders.

Elk jaar in augustus beginnen in de care-sector* de onderhandelingen over een nieuw zorgcontract. Omdat zorgkantoren geen contracteerplicht kennen, is het algemeen contractenrecht van kracht. Dit bekent dat een contract alleen tot stand komt als de zorginstellingen en zorgkantoren het met elkaar eens worden.

Inkoopvoorwaarden

Instellingen dienen een contractaanvraag in die de zorgkantoren beoordelen aan de hand van hun zorginkoopdocumenten, de ‘inkoopvoorwaarden’. Deze kunnen streng zijn en leidden in het verleden geregeld tot juridische procedures.

Kritische toezichthouders noodzakelijk

Zorgpunt Thuiszorg B.V. (hierna: Zorgpunt) vroeg voor 2013 een contract aan bij CZ zorgkantoren (hierna: CZ). CZ stelt als voorwaarde dat de Zorgbrede Governancecode aantoonbaar in de zorginstelling wordt nageleefd. Daaronder valt de verplichting over een meervoudig samengesteld toezichthoudend orgaan te beschikken (een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht).

De leden van deze Raad moeten in staat zijn onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur - althans de dagelijkse en algemene leiding van de instelling - en welk deelbelang dan ook. Deze regeling ligt in lijn van de Wet toelating zorginstellingen. Het toezichthoudend orgaan dient bijvoorbeeld een lid van de Raad van Bestuur te kunnen schorsen of ontslaan.

Belangenverstrengeling

Bij Zorgpunt was de bestuurder ook de enig aandeelhouder. De Raad van Commissarissen van Zorgpunt -het orgaan dat ‘onafhankelijk en kritisch’ zou moeten opereren richting het bestuur- werd benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Feitelijk betekent dit volgens CZ dat de bestuurder zijn eigen toezichthouders benoemt en ontslaat.

Kortom: er werd niet voldaan aan de voorschriften van de Zorgbrede Governancecode. CZ zorgkantoren wees de contractaanvraag van Zorgpunt daarom af. Zorgpunt procedeerde tot en met het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch om dit aan te vechten maar trok aan het kortste eind.  

Uit deze casus blijkt maar weer het belang voor zorgaanbieders om bekend te zijn met de zorginkoopdocumenten van zorgkantoren en -verzekeraars. Het niet naleven van de gestelde voorwaarden kan belangrijke, negatieve consequenties hebben.

* De AWBZ-gefinancierde zorg: langdurige Ggz, Gehandicaptenzorg, Verpleging en Verzorging

Meer informatie

Hebt u vragen over de Zorgbrede Governancecode en/of over zorgcontractering? U kunt contact opnemen met de auteurs
Sylvia van Amelsvoort en Arie Kreule via VvAA juridische dienstverlening.

Arie Kreule  Sylvia van Amelsvoort is medewerker van Juridische dienstverlening en consultancy.

Arie Kreule werkt bij VvAA consultants in de gezondheidszorg als hoofd juridische dienstverlening.

Sylvia van Amelsvoort
 


  

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: