Inloggen

Geen extra ALV

30 december 2019 - Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur van Vereniging VvAA besloten om geen extra ALV, voorafgaand aan de reeds geplande ALV op 23 juni 2020, uit te roepen. 

Op 19 november jongstleden is op initiatief van het bestuur een ledenbijeenkomst belegd als reactie op de door een aantal leden geuite zorgen omtrent de rolwijziging van Edwin Brugman, de strategische koers van VvAA en de opdracht van Gerlach Cerfontaine als speciaal adviseur regeldruk medisch specialistische zorg. Tijdens deze bijeenkomst, waar in totaal 18 leden, negen bestuursleden en drie hoofddirectieleden van VvAA Groep aanwezig waren, is uitgebreid gesproken over deze thema’s. Zowel het bestuur als de hoofddirectie heeft daarbij toegelicht dat Edwin Brugman betrokken blijft bij VvAA en zichtbaar zal blijven op de voor leden cruciale thema’s, waaronder de Vrije Artsenkeuze. Eveneens is toegelicht dat de strategische koers van VvAA als stem en steun van zorgverleners niet wijzigt en waarom het bestuur van mening is dat de opdracht aan Gerlach Cerfontaine op persoonlijke titel tot op heden verenigbaar is met het belang van de leden van VvAA. Een nadere toelichting op deze punten leest u terug in de notitie die is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst. 

De eerstvolgende ALV staat gepland voor 23 juni 2020. Op dit moment ziet het bestuur geen toegevoegde waarde in het beleggen van een extra, tussentijdse ALV waar bovengenoemde thema’s opnieuw worden besproken. Mochten actuele ontwikkelingen daar aanleiding voor geven, dan kan dit natuurlijk altijd wijzigen. Het bestuur spant zich in om leden tijdig en via diverse kanalen uit te nodigen voor de ALV op 23 juni, zodat daar, naar wij hopen, een optimaal representatieve vertegenwoordiging van de leden van VvAA bij aanwezig kan zijn. 
 
ALV 360x200