Welk fiscaal voordeel kunt u nog benutten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u dit jaar nog gebruik kunt maken. Bij sommige zaken loont het om tot het nieuwe jaar te wachten. Doe daarom nu uw voordeel met deze 18 fiscale eindejaarstips.


Fiscale eindejaarstips 2017

Uitgelicht: tarief box 2 gaat stijgen

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is aangekondigd dat het box 2-tarief gefaseerd omhoog gaat van 25% via 27,3% in 2020 naar 28,5% in 2021. Voor zover nu bekend is er geen overgangsrecht. Daarom zullen de huidige winstreserves van uw BV bij uitkering na 2019 zoals het nu lijkt tegen de nieuwe hogere tarieven worden belast. Het kan dus verstandig zijn om na te gaan of het voordelig is om in 2018 of 2019 een dividenduitkering te doen en daarmee nog te profiteren van het huidige tarief van 25%.
Eindejaarstips 2016 | VvAA

9 fiscale tips voor uw zakelijke situatie


 1. Maak dit jaar nog gebruik van de investeringsaftrek

  Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hebt u in 2017 voor meer dan € 2.300,- maar voor niet meer dan € 312.176,- geïnvesteerd, dan hebt u recht op KIA. De KIA is het hoogste als u in 2017 tussen een bedrag van € 56.192,- en € 104.059,- hebt geïnvesteerd. De KIA bedraagt dan € 15.734,-.

 2. Controleer of u voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

  Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Bij twijfel kan de inspecteur u vragen een onderbouwing te geven van de gewerkte uren. Zorg dat u een urenregistratie heeft waaruit blijkt dat u voldoet aan het urencriterium.

 3. Geef uw meewerkende partner een arbeidsbeloning

  Werkt uw partner mee in uw onderneming, dan kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning geven. Daarmee kunt u mogelijk een tariefvoordeel behalen. De arbeidsbeloning moet minimaal € 5.000,- bedragen. Bij uw partner is deze beloning belast. Bij een arbeidsbeloning minder dan € 5.000,- is de arbeidsbeloning niet aftrekbaar en wordt deze niet belast bij de meewerkende partner.

 4. Koop uw pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af

  Met ingang van 2017 kan de commerciële waarde van de pensioenverplichting fiscaal geruisloos worden afgestemd tot de fiscale balanswaarde. Vervolgens kunt u het pensioen met een korting voor de loonbelasting afkopen. De korting bedraagt 34,5%. Let op dat uw (ex-)partner toestemming moet geven voor de afstempeling en afkoop.

 5. Voorkom de desinvesteringsbijtelling

  Hebt u in 2013 de investeringsaftrek toegepast en bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst waardoor u een stuk van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg dan of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2018. U voorkomt daarmee desinvesteringsbijtelling.

 6. Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkende partner

  Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming.
  • Geef uw partner een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast. De beloning moet wel meer dan € 5.000,- bedragen.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van de fiscale ondernemersfaciliteiten.

 7. Geef de btw over privégebruik auto aan in de laatste aangifte btw

  Als u de auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt, moet u de btw over het privégebruik in de laatste aangifte van 2017 aangeven. Blijkt niet uit uw administratie in welke mate de auto voor privédoeleinden is gebruikt, dan is het toegestaan om 2,7% van de cataloguswaarde in de aangifte als privégebruik op te nemen.

 8. Maak gebruik van de kleine ondernemersregeling

  Als u op jaarbasis minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting verschuldigd bent, kunt u gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Op basis van deze regeling hoeft u een deel van de omzetbelasting niet te betalen. Als u op jaarbasis minder dan € 1.345,- aan omzetbelasting verschuldigd bent, bent u in het geheel geen omzetbelasting verschuldigd. Deze regeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals een bv.

 9. Wacht met het doen van een dividenduitkering

  Wanneer u overweegt een dividenduitkering vanuit uw bv naar u zelf te laten uitkeren, kan het voordelig zijn daar mee te wachten tot na 1 januari 2018. Hiermee voorkomt u mogelijk box 3 heffing in 2018 over het netto dividend.

Over de auteur

Fiscalist Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs

Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel


Hebt u vragen? Zoek de zakelijk adviseur bij u in de buurt


9 fiscale tips voor uw privésituatie


 1. Is uw woning aangemerkt als een rijksmonument? Bekijk of het verstandig is om onderhoudsuitgaven nog in 2017 of 2018 te doen.

  De afschaffing van de aftrek van de kosten voor het onderhoud van rijksmonumentenpanden is uitgesteld tot 1 januari 2019. De onderhoudskosten zijn dus in 2017 en 2018 nog aftrekbaar. Plan dus nu alvast het onderhoud, want als het onderhoud uitloopt en kosten pas in 2019 vallen kan dat mogelijk een aftrekpost kosten.

 2. Maak nog gebruik van de mogelijkheid om scholingskosten in aftrek te brengen.

  In 2017 en 2018 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep nog aftrekbaar. De afschaffing van de scholingsaftrek is namelijk uitgesteld tot 1 januari 2019. Wacht derhalve niet met het maken van scholingskosten tot 2019.

 3. Verminder uw box 3 vermogen

  Uw vermogen per 1 januari 2018 is bepalend voor de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Als uw box 3 vermogen lager is, betaalt u minder inkomstenbelasting in box 3. Zorg dat u eventuele belastingschulden voor 1 januari 2018 heeft betaald. U kunt uw box 3 vermogen ook verminderen door een schenking te doen voor 1 januari 2018 of een dure aankoop, zoals een auto, te doen voor 1 januari 2018.

 4. Maak in 2017 nog gebruik van de mogelijkheid om fiscaal voordelig te schenken aan culturele instellingen

  Als u nog in 2017 een schenking wilt doen aan een goed doel, is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250,-. 

 5. Betaal uw lijfrentepremie nog in 2017

  Als u een pensioengat hebt, kan het een goede oplossing zijn om een lijfrenteverzekering af te sluiten. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie aftrekbaar in het jaar van betaling. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie nog in 2017 betaalt.

 6. Heeft u een schenking op papier gedaan aan uw kinderen? Betaal de rente dan tijdig

  Als u een schenking op papier hebt gedaan aan een kind, dan moet u jaarlijks over het schuldig erkende bedrag een rente betalen van 6%. Deze rente moet u jaarlijks betalen. Hebt u de rente dit jaar nog niet betaald, zorgt u dan dat u de rente uiterlijk op 31 december 2017 aan uw kind betaalt.

 7. Maak dit jaar nog gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken aan uw (klein)kinderen

  In 2017 kunt u een bedrag van € 5.320,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Ook kunt een bedrag van € 2.129,- belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. Hebt u nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstellingen, doe dat dan voor 1 januari 2018.

 8. Heeft u schommelende inkomsten? Bekijk dan of middeling voor u voordelig is

  Hebt u in drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten in box 1? Bepaal dan of middeling voor u voordelig is. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. Als dat een verschuldigde belasting oplevert van meer dan € 545,- met de door u betaalde inkomstenbelasting, kunt u belasting terugkrijgen. Daarbij wordt een drempel gehanteerd van € 545,-. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag worden ingediend.

 9. Trek belastingschuld in box 3 af voor te laat opgelegde voorlopige aanslag

  Als u vóór 1 oktober 2017 een verzoek hebt ingediend bij de belastingdienst om een voorlopige aanslag op te leggen, kunt u het bedrag van de aanslag als schuld in box 3 opnemen als de belastingdienst de voorlopige aanslag niet voor 1 januari 2018 heeft opgelegd.

Fiscale eindejaarstips 2016 | VvAA