Huisartsen krijgen alsnog vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverlening

23 maart 2016 - Na het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit dat huisartsen zonder contract vanaf 1 januari 2015 niet alle zorg meer vergoed kregen, startte de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen een juridische procedure. Met gedeeltelijk succes. Huisartsen kunnen vanaf 1 april met terugwerkende kracht een dertigtal verrichtingen declareren, waar voorheen de contractvereiste gold. Ondervindt u daarbij problemen, dan kunnen VvAA-leden voor juridisch advies of ondersteuning een beroep doen op de VvAA juridische helpdesk.

Recht op vergoeding

De rechter oordeelde dat een verzekerde vrij moet zijn in de keuze voor een huisarts, ongeacht of deze wel of niet gecontracteerd is. Een niet-gecontracteerde huisarts zou een redelijke vergoeding moeten krijgen van de door hem noodzakelijk geachte zorgprestaties. 

Niet alles vergoed

Na de rechterlijke uitspraak heeft de NZa de beleidsregel en tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 aangepast. Die aanpassing houdt in dat de contractvereiste voor een dertigtal verrichtingen is komen te vervallen. Huisartsen zonder contract kunnen voor deze verrichtingen van zorg alsnog een declaratie indienen. Op de website van de NZa is de aanpassing te vinden. Voor de andere vormen van verrichtingen blijft het contractvereiste opvallend genoeg toch overeind. Het gaat dan bijvoorbeeld  om ketenzorg, gz-ondersteuning (POH-ggz) en somatische praktijkondersteuning (POH-S). 

VvAA vraagt om uitleg

De begin maart aangepaste beleidsregel door de NZa lijkt de onderhandelingspositie van de huisartsen niet ten goede te komen. Dit vraagt om nadere bestudering. Om die reden heeft VvAA de NZa middels een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om opheldering gevraagd.

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft inmiddels aangekondigd opnieuw naar de rechter te stappen om de contractvereiste alsnog volledig geschrapt te krijgen.

Weerstand bij declareren? Bel de Juridische helpdesk

Beschikte u in 2015 niet over een contract en hebt u verrichtingen uitgevoerd waarbij het contractvereiste niet langer geldt, dan kunt u deze verrichtingen alsnog bij de betreffende zorgverzekeraar indienen. 

Bent u lid van VvAA en ondervindt u problemen na het indienen van declaraties voor niet-gecontracteerde zorgverrichtingen? Neemt u voor juridisch advies of ondersteuning contact op met de Juridische helpdesk via 030 247 49 99.

Over de auteur

Juriste Katrijn van Berkum | VvAA

Katrijn van Berkum

Een schilderij op de kop geeft verrassend perspectief


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Samenwerkingsgeschillen

Conflicten met zorgverzekeraars


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 74 38 54

contactformulier  Stuur uw bericht