Hebt u uw algemene voorwaarden op orde?


26-05-2014 Willemijn ten Kate, juriste

Veel zorgaanbieders hanteren tegenwoordig algemene voorwaarden, zoals betalingsvoorwaarden. Misschien maakt u ook gebruik van algemene voorwaarden. Maar voldoen uw voorwaarden nog wel aan de huidige wet- en regelgeving? En hanteert u deze voorwaarden op de juiste wijze? Zo niet, dan loopt u het risico dat deze vernietigd worden en uw patiënten/cliënten niet gebonden zijn aan uw voorwaarden.

Allereerst is van belang dat u voldoet aan de huidige wet- en regelgeving met de inhoud van uw algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn als de partij waarmee u een overeenkomst sluit (de wederpartij) een consument of klein bedrijf is. Is een beding onredelijk bezwarend dan kan deze wederpartij dit beding vernietigen en kan de gebruiker geen beroep meer doen op dit beding.

Behandelovereenkomst

Vaak bevatten algemene voorwaarden bedingen die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Wilt u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaren op een behandelovereenkomst? Dan kunt u op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst uw aansprakelijkheid als hulpverlener niet beperken of uitsluiten. Het heeft dus in vorenbedoeld geval geen zin om een dergelijk exoneratiebeding op te nemen.

Wetswijziging buitengerechtelijke incassokosten

In veel algemene voorwaarden zijn betalingsvoorwaarden opgenomen, zoals over de betalingstermijn en de buitengerechtelijke incassokosten. Op dit vlak is de wet- en regelgeving enige tijd geleden gewijzigd, waardoor uw algemene voorwaarden misschien niet meer rechtsgeldig zijn en aangepast moeten worden.

  • Maximum aan buitengerechtelijke incassokosten
    De wet stelt tegenwoordig een maximum aan de buitengerechtelijke incassokosten die u in rekening kunt brengen wanneer u te maken heeft met een consument (de persoon met wie u een overeenkomst sluit, handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf). In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is opgenomen dat u alleen de in dit besluit vastgelegde maximale bedragen aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen als de wederpartij/schuldenaar een consument is (en patiënten/cliënten van (para)medici zullen vaak consument zijn).

    Aan de hand van een staffel met verschillende percentages die in dit besluit is opgenomen en de hoogte van de vordering, kan berekend worden welk bedrag aan buitengerechtelijke kosten bij de schuldenaar maximaal in rekening gebracht mag worden. Hierbij geldt een minimumbedrag van € 40 (ongeacht de hoogte van de vordering) en een maximum van € 6.775, eventueel verhoogd met omzetbelasting.

    Vaak staat in algemene voorwaarden nog één vast percentage opgenomen, ongeacht de hoogte van de vordering. Dat is dus niet meer toegestaan, tenzij de wederpartij geen consument is. Indien u zowel met consumenten als met bedrijven overeenkomsten sluit (waarvan uw algemene voorwaarden deel uitmaken) dan is het belangrijk om in de betalingsvoorwaarden een onderscheid te maken tussen de situatie dat de wederpartij een consument of een bedrijf is.
  • Aanmaning vereist
    Bij een consument als wederpartij kunt u de incassokosten pas vorderen, nadat u de wederpartij schriftelijk heeft aangemaand tot betaling en hem daarin een aanvullende betaaltermijn van 14 dagen heeft gegeven. Pas na deze 14 dagen kunnen de incassokosten worden gevorderd.

Voorwaarden juist hanteren

Het juist hanteren van algemene voorwaarden is minstens zo belangrijk als de juiste inhoud. Hanteert u de algemene voorwaarden niet juist, dan loopt u het risico dat u geen beroep kunt doen op uw voorwaarden. U moet voor, of bij, het sluiten van de overeenkomst duidelijk aan de wederpartij kenbaar maken dat u wilt dat uw algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst en dat de wederpartij dit vervolgens aanvaardt.

Ten slotte is de hoofdregel dat u de algemene voorwaarden voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij dient te verstrekken (bijvoorbeeld door deze bij het maken van de eerste afspraak of bij de offerte of opdrachtbevestiging mee te sturen).

Willemijn ten KateMeer weten over algemene voorwaarden of uw voorwaarden laten beoordelen? Neem contact op met juriste Willemijn ten Kate via VvAA juridische dienstverlening.

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen: