Inloggen

Compensatie aanvragen voor transitievergoeding

1 april 2020 - Reminder! Vanaf 1 april 2020 vraagt u bij UWV de compensatie aan voor de door u betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Er is de laatste maanden veel gepubliceerd over de slapende dienstverbanden en het recht van de langdurig zieke werknemer op de wettelijke transitievergoeding bij ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Ik verwijs u naar het artikel van mijn collega mr. Butter. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 is bekend dat u als werkgever verplicht bent om de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Slapende dienstverbanden behoren daarmee in beginsel tot het verleden.  

Loon doorbetalen en transitievergoeding

U bent als werkgever 104 weken lang verplicht om minimaal 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Daarnaast bent u verplicht om op grond van de Wet Verbetering Poortwachter gedurende deze periode te werken aan de re-integratie van de werknemer. Werkgevers die een werknemer vervolgens na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontslaan, moeten daarnaast ook nog de transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. 

Compensatieregeling: wanneer komt u in aanmerking?

Om werkgevers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling aangenomen. Deze regeling voorziet onder andere in een compensatie voor de werkgever die een ontslagvergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde. Als u een werknemer hebt ontslagen vanwege deze langdurige arbeidsongeschiktheid én deze werknemer de wettelijke transitievergoeding hebt uitbetaald, kunt u op basis van die regeling vanaf 1 april 2020 in aanmerking komen voor compensatie van die betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is compensatie helaas niet mogelijk.

Voorwaarden

De aanvraag voor compensatie dient u in bij UWV. Dat kan vanaf 1 april 2020 via een online formulier. Dit formulier staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
 • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid (door middel van opzegging met toestemming UWV, ontbinding door de rechter of met wederzijdse instemming via een vaststellingsovereenkomst);
 • de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
 • u betaalde de werknemer een transitievergoeding waar uw werknemer ook recht op had.
Voor de beoordeling van de aanvraag heeft UWV bewijsstukken nodig. Ik adviseer daarom om in ieder geval kopieën in het personeelsdossier te behouden van deze stukken:
 • arbeidsovereenkomst
 • bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst
 • berekening van de wettelijke transitievergoeding
 • loonstroken van de werknemer vanaf één jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag tot aan de einddatum;
 • bewijs dat de volledige transitievergoeding is voldaan en op welke datum is betaald (het bankafschrift)

Hoogte van de compensatie 

Houd er rekening mee dat UWV niet altijd de volledige transitievergoeding compenseert. In de volgende gevallen is géén sprake van volledige compensatie:
 • Indien de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid in stand is gebleven (het zogenoemde slapende dienstverband). Het deel van de transitievergoeding dat in deze periode is ontstaan wordt over deze langere periode niet gecompenseerd door UWV.
 • Indien het bedrag aan loon dat tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid is betaald lager is dan de transitievergoeding, dan is de compensatie tot dat lagere bedrag beperkt.
 • Daarnaast wordt alleen de vergoeding gecompenseerd zoals aan de werknemer betaald (vermeerderd met de eventuele transitiekosten die de werkgever heeft gemaakt). Bent u een lagere vergoeding overeengekomen dan de wettelijke transitievergoeding, dan wordt dit lagere bedrag gecompenseerd.

Aanvraagtermijn

Tot slot benadruk ik dat u op tijd moet handelen. Is de transitievergoeding aan de werknemer verstrekt vóór 1 april 2020 (de zogenaamde ‘oude gevallen’) dan moet u vóór 1 oktober 2020 de aanvraag voor de vergoeding bij UWV indienen. Voor nieuwe gevallen vanaf 1 april 2020 geldt dat de aanvraag te laat is als deze meer dan zes maanden na betaling van de volledige vergoeding wordt ingediend. Vervolgens beslist UWV binnen een termijn van acht weken. 

Bent u te laat met uw aanvraag, dan neemt UWV de aanvraag niet meer in behandeling én maakt u geen aanspraak meer op de compensatie. Uw kans is in dat geval verkeken. 


Wordt uw aanvraag geweigerd? 

Op de beslissing van UWV is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar kunt aantekenen. Deze bezwaartermijn wordt ook in het besluit van UWV benoemd. Ook hier geldt: bent u te laat, dan is uw kans verkeken! Wel wordt uiteraard per geval bekeken of het instellen van een bezwaar zinvol is. 

Uiteraard mag u altijd contact met ons opnemen als u hierover nog vragen heeft!
 

Over de auteur

Juriste Eva van Bavel | VvAA

Eva van Bavel

Betrokken, gedreven, vakinhoudelijk ‘up to date’ en gericht op het behalen van een maximaal resultaat


Mijn expertises:

Arbeidsrecht

Ambtenarenrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Opleidingsgeschillen


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 83 27 30 00

contactformulier  Stuur uw bericht

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email