Inloggen

Algemene Ledenvergadering (ALV) VvAA

22 juni 2022 - Dinsdagavond 21 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA plaats. Voor het eerst na de coronaperiode was het weer mogelijk om de ALV fysiek te bezoeken. Ook volgde een deel van de deelnemers de ALV via een live verbinding.

Benoeming nieuw bestuurslid

Op deze vergadering (bekijk hier de agenda) is allereerst fysiotherapeut Nathan Hutting benoemd tot bestuurslid. Hij volgt JanDiet Berendsen op die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt. VvAA is Berendsen zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bijdragen aan de vereniging. Nathan Hutting zal net als JanDiet Berendsen de fysiotherapeuten vertegenwoordigen binnen onze vereniging.

Nathan Hutting is werkzaam bij het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie te Rijen. Na zijn studies aan de Hogeschool van Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2015). Zijn proefschrift ging over duurzame inzetbaarheid van werknemers met klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS).

Naast zijn functie als bestuurslid voor VvAA heeft Nathan Hutting ook zitting in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Manuele therapie (NVMT) en is hij lid van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Naast zijn werk in de praktijk is Nathan Hutting als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Herbenoemingen

Miriam Stoks, apotheker, en Tijmen Hiep, tandarts, zijn herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar.

Ledenparticipatie

Verder stond ledenparticipatie op het programma. De leden van de vereniging hebben positief gestemd voor een principe-akkoord om een ledenraad te gaan vormgeven.

Bezielingsonderzoek 2022

Begin juli krijgen de leden een mail over het tweejaarlijkse bezielingsonderzoek van VvAA. Dit jaar stellen we niet alleen de bekende meerkeuzevragen maar ook enkele open vragen. We doen dit om concreet te maken welke oplossingen u ziet voor bepaalde stressfactoren. Die informatie kunnen wij weer inzetten, samen met uw branchevereniging, om oplossingen van de grond te krijgen.

De resultaten van de bezielingsonderzoeken in de afgelopen jaren droegen bij aan grote veranderingen in de zorg, zoals (Ont)Regel de Zorg en Zin in Zorg. Laten we met z’n allen weer een stap zetten voor de mentale fitheid van zorgverleners.

Jaarverslag

Naast het jaarverslag van VvAA Groep dat eind mei uitkwam, is nu ook het Bestuursverslag 2021 en het Financieel bestuursverslag 2021 van de Vereniging VvAA beschikbaar.


Agenda 103e ALV Vereniging VvAA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 januari 2022
 4. Ingekomen agendapunt: stoploss aansprakelijkheidsverzekering voor ziekenhuizen
 5. Bestuursverslag 2021
 6. Financieel bestuursverslag 2021 inclusief ‘Vaststelling van de jaarrekening 2021’ *
 7. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2021*
 8. Verenigingsbeleid 2022 en verder
 9. Begroting 2022
 10. Ledenparticipatie*
 11. Vaststelling van de contributie voor 2023*
  Voorgesteld wordt om de hoogte van de contributiebedragen te wijzigen (verhogen) naar:
  Tot 67 jaar: van € 39,- naar € 46,00** per jaar
  67 jaar en ouder: van € 24,- naar € 29,00** per jaar
  Studenten, continueren: gratis tot één jaar na afstuderen

  ** bij automatische incasso wordt € 1,50 in mindering gebracht op deze tarieven
 12. Samenstelling bestuur*
  A. Het bestuur stelt voor om Nathan Hutting fysiotherapeut bij Het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie te Rijen, te benoemen als bestuurslid.
  B. Wegens het aflopen van de benoemingstermijn stelt het bestuur de volgende bestuursleden ter herbenoeming voor: Miriam Stoks, apotheker en Tijmen Hiep, tandarts.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

  *Over deze agendapunten konden VvAA-leden een stem uitbrengen