Inloggen

Verslag Algemene Ledenvergadering VvAA

Op dinsdag 22 januari 2019 vond er een extra Algemene Ledenvergadering plaats. U leest hier het verslag.

Tijdens deze extra vergadering werden onder meer twee nieuwe bestuursleden benoemd.

Verslag

Aanwezigen: Rob Barnasconi, JanDiet Berendsen, Vanessa van den Berg, Edwin Brugman, Kees Brouwer, Gerlach Cerfontaine, Brigitte Cornelissen, Tijmen Hiep, Geraline Leusink, Monique Peters, Freek Roelofs, Raymonda Romberg, Thomas Schok, Miriam Stoks, Willem Veerman.

 1. Opening door de voorzitter
  Gerlach Cerfontaine heet iedereen welkom. Door de weersomstandigheden zijn er minder leden dan verwacht.

 2. Mededelingen
  Geen mededelingen

 3. Vaststelling notulen van de 96ste Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2018
  Graag de naam van de aanwezigen toevoegen. Het verslag wordt vastgesteld mits de lijst met aanwezigen wordt toegevoegd.
  Vastgestelde notulen 96ste Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2018 (pdf)

 4. Benoeming bestuursleden
  Raymonda Romberg stelt zich voor:
  Komt uit Delft. Ze heeft haar studie, promotie en opleiding in LUMC voltooid. Na haar opleiding wilde ze graag werken in een ziekenhuis waar een uitdaging te vinden was. Daarom is ze naar het ADRZ vertrokken. Er was echt een klus te klaren aangezien twee maatschappen en twee ziekenhuizen moesten fuseren. Ze heeft daar een actieve rol in gespeeld en aan den lijve ondervonden wat een dergelijke fusie betekent voor zowel de patiëntenzorg als andere zaken. Raymonda had grote interesse in de managementrol en heeft vanuit die interesse een MBA gevolgd bij VvAA. Zo leerde ze VvAA ook beter kennen. In het ADRZ heeft ze nu een positie als medisch manager en anesthesioloog.

  Voor VvAA wil ze van betekenis zijn als bestuurslid omdat ze graag meedenkt in het zorgsysteem en diepgang zoekt in combinatie met een grotere context. VvAA is een landelijke speler. Daar komt bij dat er veel ontwikkelingen gaan komen in het zorgveld. Daar zijn wij als artsen nog niet klaar voor en VvAA kan daarin een mooie rol spelen. Verder signaleert Raymonda dat te veel Jonge klaren zijn afgebrand na twee jaar. Dit terwijl zij heel gemotiveerd beginnen. Raymonda wil als bestuurslid van VvAA een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen die zij zojuist heeft geschetst.

  Thomas Schok stelt zich voor:
  Hij is in opleiding tot chirurg-oncoloog en heeft in Maastricht gestudeerd. De afgelopen jaren is hij bestuurslid bij De Jonge Specialist geweest. Dat vond hij uitdagend en het gaf veel energie. Naast de opleiding volgde, door deze functie, ook verdieping in andere competenties op beleidsmatig en bestuurlijk gebied. Hij heeft het landelijk zorgveld goed leren kennen in die periode en ook veel van VvAA meegekregen.
  Thomas hoort bij de jonge garde van arts-assistenten en hij vindt het mooi dat VvAA hen wil betrekken. VvAA is een goede bruggenbouwer. In het veld signaleert Thomas dat iedereen vaak op een eiland zit en VvAA kan daarin iets betekenen.

  Na de presentatie wordt gestemd door de ALV. Uitkomst is dat de ALV Thomas en Raymonda benoemt als bestuursleden en daarmee de voordracht vanuit het bestuur overneemt.

  Besluit:
  Thomas Schok en Raymonda Romberg zijn met ingang van 22 januari 2019 bestuurslid van het bestuur van Vereniging VvAA.

  Willem Veerman, als vicevoorzitter, presenteert het voorstel om de bestuurstermijn van de voorzitter te verlengen. Hij legt uit dat VvAA momenteel in een strategisch belangrijke fase zit. Dat vraagt om een goed ingewijde voorzitter van uitstekende kwaliteit. Om die reden wordt voorgesteld aan de ALV om de zittingsperiode van de voorzitter eenmalig te verlengen met twee jaar. De zittingsperiode die werd gehanteerd is drie jaar. Daarna is tweemaal een benoeming mogelijk. Het voorstel betekent dat Gerlach Cerfontaine kan aanblijven tot uiterlijk 2022. Aan de ALV wordt om instemming gevraagd.
  Rob Barnasconi vraagt of de voorzitter zijn functie nog met plezier uitoefent. Dit wordt beaamd door Gerlach Cerfontaine. De ALV volgt het voorstel van het bestuur.

  Besluit: de zittingsperiode van de voorzitter wordt éénmalig verlengd met twee jaar zodat hij uiterlijk aanblijft tot juni 2022.

 5. Rondvraag
  Rob Barnasconi dankt voor het feit dat het tijdstip van de ALV conform het verzoek van vorige keer naar de avond is verschoven. Verder meldt hij gisteravond bij de VvAA studentenraad te zijn geweest. Leuk om te melden is dat er een pilot is gestart waarbij studentgroepen, als aanstaande collega’s, gaan bellen met leden. De eerste ervaringen zijn heel positief. Het is heel aansprekend om jonge leden als ambassadeurs te laten optreden. Verder kwam in het overleg van de studentenraad het eerste betaalmoment ter tafel. De leden van de studentenraad zeiden dat het niet zozeer om het momentum van betaling gaat maar veel meer om de waarde van het lidmaatschap die vanaf de start wordt ervaren. VvAA dient ervoor te zorgen dat het lidmaatschap vanaf het begin echt voelbare waarde krijgt. Rob stelt voor om op de volgende ALV een plan te presenteren waarin deze toegevoegde waarde duidelijk wordt geschetst. Hij noemt als voorbeeld dat er veel logische af te nemen producten en diensten zijn, die elke zorgverlener nodig heeft en die gekoppeld kunnen worden aan het lidmaatschap. Voor onze leden zou dat een zorg minder zijn omdat je het dan niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken. Op deze manier kan er waarde worden toegevoegd aan het lidmaatschap in de startfase. Het bestuur meldt dat waarde propositie een permanent onderwerp is. Op dit moment wordt er in meerdere gremia over gediscussieerd. Op de eerstvolgende ALV wordt verwacht dat dit gepresenteerd kan worden. Rob Barnasconi benadrukt de urgentie en verzoekt het bestuur om dit inderdaad klaar te hebben voor de volgende ALV omdat op dat moment wordt besloten over de contributie van het lidmaatschap.
  De hoofddirectie Freek Roelofs en Kees Brouwer melden dat VvAA Groep bezig is steeds meer zorgprofessionals binnen te halen. De aanwezigen vinden dat een goede ontwikkeling.

 6. Sluiting
  De vergadering wordt gesloten met dank aan alle aanwezigen

 

ALV 360x200

Lees ook:
Jong & ambitieus (Arts en Auto)

Het VvAA-bestuur is twee bestuursleden rijker, aios chirurgie Thomas Schok en anesthesioloog/medisch manager Raymonda Romberg. Beiden staan te trappelen om mee te denken en beslissen over grote veranderingen in de zorg. 
>> Verder lezen