Inloggen

Verslag Algemene Ledenvergadering VvAA 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 vond de Algemene Ledenvergadering 2018 plaats bij VvAA in Utrecht. U leest hieronder het verslag.

Agenda terugzien? (ook te downloaden als pdf):

 1. Opening door de voorzitter
  De vergadering wordt om 16.50 uur geopend door de voorzitter.

 2. Mededelingen
  Er wordt opgemerkt dat in de eerste aankondiging van de ALV een aanvangstijd van 19.30 uur werd vermeld. In de tweede aankondiging bleek de tijd verschoven te zijn naar 17.00 uur. Er wordt voorgesteld om de volgende keer de ALV weer op een later tijdstip te houden zodat leden er makkelijker bij kunnen zijn dus om 19.30 uur. De voorzitter is het hiermee eens. De volgende ALV wordt om 19.30 uur gepland.

 3. Vaststelling van de notulen van de 95ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 juni 2017
  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 4. Jaarverslag 2017
  Verslag van het bestuur door de secretaris
  De secretaris presenteert het jaarverslag. Bij enkele punten wordt extra stil gestaan:
   a. Er wordt stilgestaan bij ledenuitstroom op het moment dat leden dertig worden en moeten gaan betalen. Uitgelegd wordt dat er onderzoek wordt verricht hoe VvAA  aantrekkelijker kan zijn voor deze groep. Kennelijk zijn de incentives te zwak. Daar komt bij  dat studenten vaak verhuizen waardoor ze uit beeld raken. Er wordt momenteel veel effort  gepleegd om deze mensen te binden en om ze binnen te houden.
   b. AMREF is succesvol. Inmiddels zijn 90.000 meisjes al niet meer besneden.

  Financieel verslag door de penningmeester
  De penningmeester legt uit dat de opzet van het jaarverslag anders is. Er is gekozen om een leesbaar jaarverslag te maken en daarnaast een jaarrekening met de jaarcijfers. Hierdoor zijn de kosten voor de accountant minder. De volgende onderdelen worden extra uitgelegd:
  a. De aanstelling van een directeur was niet begroot in 2017
  b. De operationele activiteiten zijn opgeschaald
  c. Er is verlies geleden op Arts en Auto door het organiseren van het Live Event en het aanstellen van een relatiemanager. Vanuit het strategisch kader is het Arts en Auto Live een extra communicatiekanaal. Voor de relatiemanager geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Per saldo zal dit winst opleveren
  d. Er zijn meer kosten gemaakt op het profileringsvlak
  e. Door de verkoop van OSG is een deel van de leningsschuld kwijt gescholden
  Dit alles heeft ertoe geleid dat het nettoresultaat over 2017 negatief is met 500.000. De aanwezige leden merken op dat dit dan nog meevalt maar dat het zaak is om dit niet te herhalen aangezien er dan teveel ingeteerd wordt op de reserves. De penningmeester geeft aan dat de begroting 2018 op nul uitkomt.

 5. Vaststelling van de jaarrekening 2017
  De ALV stelt de jaarrekening vast.

 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2017
  De ALV dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid in 2017.

 7. Verenigingsbeleid 2018 e.v.
   Toelichting op het verenigingsbeleid door de voorzitter
  De afgelopen jaren is VvAA een andere koers ingeslagen waarbij we ons collectief inzetten voor een positieve, maatschappelijke bijdrage aan de positie van de leden. We verbinden zorgprofessionals uit de verschillende (para)medische disciplines met elkaar en onderhouden goede contacten met beroepsorganisaties. VvAA komt op voor het collectieve belang en is zo de stem en steun van haar leden. Dit is duidelijk zichtbaar geworden in het project (Ont)Regel de Zorg dat als doel heeft om de administratieve last in de zorg terug te brengen. (Ont)regel de zorg is omarmd door VWS. Begin dit jaar zijn er 62 schrappunten aan minister Bruins aangeboden. VvAA blijft volop inzetten op (Ont)Regel de Zorg in 2018 door te verbinden en te faciliteren. Ook nieuwe relevante thema’s, zoals de arbeidsmarkt in de zorg, worden opgepakt.
  Verder is VvAA betrokken bij het platform Zó werkt de zorg. Het doel hiervan is de leden te voorzien van heldere overzichtelijke, eenduidige en neutrale informatie over de zorg. Zó werkt de zorg brengt ook specials uit. Zó werkt de zorgverzekering is de eerstvolgende. Verder is in 2018 gestart met de profilering van VvAA als stem en steun van zorgverleners. In alle genoemde initiatieven wordt opgetrokken met de groep.
  De aanwezigen complimenteren het bestuur met deze initiatieven. VvAA is goed zichtbaar. Belangrijk is dat er echt iets geboden wordt aan de leden en dat is nu het geval.

  Toelichting op de begroting door de penningmeester

  In het totaaloverzicht is € 225.000 opgenomen voor ledenontwikkeling hier valt ook de VvAA ‘stem en steun’ campagne onder.
   
  Toelichting op verduurzaming beleggingsbeleid door de penningmeester
  De dividendopbrengst komt naar verwachting in 2018 lager uit door de draai in de aandelenfondsportefeuille (we herbeleggen in een fonds dat al een jaardividend heeft uitgekeerd in februari).
  De koersresultaten zullen naar verwachting uitkomen op € 1,4 mln. Dit betreft de realisatie van een groot deel van de in het verleden opgebouwde koerswinst op de aandelenfondsportefeuille, die in mei 2018 gedraaid wordt naar een 100% ESG-indeling. De gerealiseerde winst zien we volgend jaar terug in de jaarrekening.
  Een van de aanwezigen merkt op dat de begroting nu halverwege het jaar wordt goedgekeurd. De voorzitter van het bestuur antwoord dat dit inherent is aan de structuur waarbij gekozen is voor één ALV per jaar. Monitoring financiën vindt plaats middels kwartaalrapportages aan het bestuur. De penningmeester legt uit dat er onderzoek gedaan wordt naar het contributiemodel. De begroting komt met de bijdrage van de groep uit op nul en is daarmee kwetsbaar. Een van de aanwezigen suggereert om daarbij in aanmerking te nemen dat veel leden na hun pensioenleeftijd gewoon doorwerken. Een gereduceerde contributie is daarbij niet terecht.
  Een van de aanwezigen vraagt of er nu een risico wordt gelopen met de beleggingen. De voorzitter legt uit dat de vereniging het beleid van de groep volgt. Wij beleggen passief en met brede spreiding. In principe lopen we daarmee geen extra risico. De aandelenwaarde staat tegen de aanschafwaarde in de boeken.

  Toelichting op de bestuursvergoeding door de penningmeester
  Het bestuur heeft geconstateerd dat de inhoud van de werkzaamheden en de daarmee samenhangende tijdsbesteding de afgelopen jaren is veranderd. De bestuursleden vergaderen maandelijks en nemen daarnaast actief deel aan overleggen met de beroepsverenigingen en andere stakeholders. Gelet op de uren die worden gemaakt wordt voorgesteld om de vergoeding voor de bestuursleden te verhogen naar €25.000 per jaar. Hierbij is rekening gehouden met de wet normering topinkomens. 

 8. Vaststelling van de contributie voor 2019
  Voorgesteld wordt om de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten
  - € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
  - € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
  - voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratis

  Leden die betalen per automatische incasso ontvangen een korting van € 1,50 op de jaarlijkse contributie. Dit voorstel is akkoord. Wel adviseert de ALV om goed te kijken naar de waarde van het lidmaatschap en dat af te zetten tegen de hoogte van de contributie. Een van de aanwezigen merkt op dat dit bedrag laag is.

 9. Samenstelling bestuur
  Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur JanDiet Berendsen, fysiotherapeut tot herbenoeming voor. De ALV stemt hiermee in. Erica Bakkum, gynaecoloog, neemt na drie jaar afscheid als bestuurslid omdat zij met ingang van 1 september benoemd is als lid van de raad van bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden. De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar inzet en wenst haar veel succes toe in de nieuwe functie. 

 10. Rondvraag
  Er wordt geadviseerd door de aanwezigen om de besproken onderwerpen meer bekend te maken onder de leden. Het aantal bezoekers van de ALV mag ook omhoog. In Arts en Auto wordt een terugkoppeling gegeven door middel van een brief. Een van de aanwezigen geeft nog een suggestie mee vaker ledenpeilingen uit te voeren. 

 11. Sluiting
  De aanwezigen worden bedankt voor hun komst. De voorzitter sluit de vergadering.

 

ALV 360x200