Inloggen

Algemene Ledenvergadering 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA plaats. Lees hier het verslag.

Conceptnotulen van de 98e Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA, gehouden op dinsdag 25 juni 2019 bij VvAA gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750 te Utrecht
 
Aanwezigen: Rob Barnasconi, JanDiet Berendsen, Edwin Brugman, Kees Brouwer, Gerlach Cerfontaine (voorzitter), Brigitte Cornelissen, Rob van den Dobbelsteen, Fred Dijkers, Tjerk Feenstra, Stephanie Gerke Meijsen, Doreth van den Heuvel, Tijmen Hiep (penningmeester), Bart Janknegt, Frithjof Kroon, Geraline Leusink (secretaris), Monique Peters, Freek Roelofs, Raymonda Romberg, Miriam Stoks, Willem Veerman (vicevoorzitter). 

Verslag

 • 1. Opening door de voorzitter
  De vergadering wordt om 19.00 uur geopend door de voorzitter.

 • 2. Mededelingen
  De aanwezigen worden welkom geheten. 

 • 3. Vaststelling van de notulen van de 97ste Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2019
  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De heer Barnasconi merkt op naar aanleiding van de notulen dat hij bij agenda punt 9 in wil gaan op het voorstel betreffende de contributie. 

 • 4. Jaarverslag 2018
  Verslag van het bestuur door de secretaris
  De secretaris presenteert het jaarverslag. Bij enkele punten wordt stil gestaan:
  a) In 2018 lanceerde VvAA de campagne Stem & Steun. Het campagnefilmpje wordt getoond. De campagne had als doel VvAA sterker te profileren als dé ledenorganisatie en dienstverlener in het zorgveld. 
  b) De ledeninstroom vorig jaar bedroeg 6.586 maar er is ook uitstroom door opzeggingen, overlijden of opschoningsacties in het ledenbestand.
  c) Het aantal klachten is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Gevraagd wordt naar de aard van de klachten. Deze zijn gevarieerd en gaan over bereikbaarheid, service of zijn inhoudelijk van aard. 
  De heer Barnasconi merkt op dat meer leden aanwezig zouden moeten zijn bij de ledenvergadering. Naar zijn oordeel is de ledenvergadering te beperkt en niet aantrekkelijk genoeg. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. In de praktijk is het moeilijk om voldoende leden te betrekken bij ALV. De heer Dijkers, als oud-bestuurslid, beaamt dit en stelt dat het ook kan betekenen dat leden tevreden zijn. Leden worden op andere manieren wel zoveel mogelijk betrokken. Er worden regelmatig ledenraadplegingen verricht, ook onder studenten. Ook ziet het bestuur veel ledenbetrokkenheid in bijvoorbeeld de schrapsessies in het kader van (Ont)Regel de Zorg. De voorzitter geeft aan dat het bestuur open staat voor suggesties.  

  Financieel verslag door de penningmeester 
  De penningmeester legt uit dat er in overleg met de accountant wordt gewerkt aan een aangepaste presentatie van de jaarrekening, waarbij ook de resultaten worden getoond ten opzichte van de begroting. 
  Wat betreft de jaarrekening geeft hij een toelichting op de volgende punten: 
  a) De omzet is licht gestegen door een kleine ledenstijging.
  b) Aan de opbrengstenkant zit een positieve uitschieter. Dit heeft te maken met eenmalige beleggingsopbrengsten door een migratie naar een duurzaam aandelenfonds. Nadat is besloten om de beleggingsportefeuille te verduurzamen, zijn de oude aandelen verkocht en is er gedeeltelijk herbelegd. Het belegginsvermogen wordt tegen aanschafwaarde of lagere boekwaarde opgenomen. Als er bij voorkoop een winst wordt gerealiseerd dient dit te worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 
  c) Het beleggingsbeleid van de vereniging wordt uitgevoerd en geadviseerd door VvAA Groep B.V. Het rendement op obligaties is nu laag door de huidige marktomstandigheden. Om die reden worden de vastrentende waarden die uitlopen, op dit moment cash aangehouden en niet herbelegd in afwachting van betere marktomstandigheden.
  d) De kosten voor bedrijfsvoering zijn lager dan vorig jaar. Dit verdient een compliment aan de directeur en het bureau voor hun inspanningen voor de realisatie hiervan.
  e) Door een toekenning van een subsidie van VWS in het kader van het project (Ont)Regel de Zorg valt de post thema’s lager uit dan begroot. De toegekende subsidie is gesaldeerd op de totaalkosten van deze post. 
  f) Het team van Arts en Auto verdient een compliment voor hun inspanningen om de kosten voor het blad verder omlaag te brengen en een stijging van de advertentie-inkomsten. 
  g) Bij het project (Ont)Regel de Zorg zijn specifieke kosten verwerkt met betrekking tot het bestuur, die niet gerelateerd zijn aan zuiver bestuurlijke werkzaamheden. Hierdoor zijn deze ook niet opgenomen in de verantwoorde bestuursvergoeding in de jaarrekening.
  De vereniging heeft een licht positief resultaat behaald van €30.000,- Dit is conform de begroting die op een break even resultaat was gericht.  

  Vragen over de jaarrekening zijn:
  • Hoe lang blijft de accountant nog aan? Antwoord is dat een accountant meestal 5-7 jaar lang wordt aangesteld. Hierin wordt de aanstelling van de accountant van VvAA Groep gevolgd.
  • Hoe zit het met het huis in Amersfoort? Antwoord: Aan de huursituatie is niets veranderd. Wel is er een dialoog gestart met de huurder over de toekomst.
  • Wat is de doelstelling van het eigen vermogen? Antwoord: Richtlijn voor de omvang van het aan te houden het eigen vermogen is ongeveer 2-3 maal de jaaromzet. Verder kan het vermogen worden ingezet voor eventuele strategische doeleinden van de vereniging.
 • 5. Vaststelling van de jaarrekening 2018  
  De ALV stelt de jaarrekening vast.

 • 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2018
  De ALV dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid in 2018. Vanuit de zaal zijn er complimenten voor de betrokkenheid en zichtbaarheid van het bestuur met waardering voor het bureau voor de ondersteuning daarbij.

 • 7. Verenigingsbeleid 2019 e.v.
  Toelichting op het verenigingsbeleid door de voorzitter
  Van belang is om als een soort buitenboordmotor aandacht te blijven vragen voor relevante thema’s. Daarbij wil de vereniging zich meer richten op jonge zorgverleners zoals bijvoorbeeld AIOSSEN. Dit mede in verband met de arbeidsproblematiek. Door hoge uitval, feminisering en tekorten waardoor sommige opleidingen niet vol raken, ontstaan er ernstige tekorten. In nieuwe samenwerkingsverbanden met onder andere de LAD, DJS en IGJ gaat VvAA het thema arbeidsmarkt verder uitwerken. Met dit thema willen we Stem & Steun dit jaar invullen. Als collectief van zorgverleners willen we dit soort overstijgende problemen aanpakken. Dit is de kant van de Stem.

  Een andere rol van de vereniging is die van aandeelhouder. Samen met VvAA Groep wordt ook gesproken over het invullen van de Steunkant.

  Het afgelopen half jaar is (Ont)Regel de Zorg omarmd door VWS. Dat betekent dat de schrapkaarten en actieplannen daar ondergebracht zijn. De regietafel van VWS, waaraan de beroepsorganisaties zitten, is ermee aan de slag. VvAA houdt een vinger aan de pols met de regeldrukmeter. Dit thema blijven we dus aanhouden.  

 • 8. Begroting 2019
  De penningmeester geeft een toelichting op de volgende punten:
  a) De inkomsten vanuit contributies zijn iets naar beneden bijgesteld in verband met een deel geconstateerde oninbaarheid van contributie in de afgelopen jaren. 
  b) De opbrengsten beleggingen zijn lager ingeschat in verband met het huidige beleid rondom uitlopen van vastrentende waarden. 
  c) Wat betreft de advertenties via Arts en Auto wordt gewerkt aan het bouwen van langdurige partnerships en dat heeft de afgelopen tijd veel opgeleverd.

  Op de achtergrond is VvAA bezig met de ontwikkeling van het ledenbestand en de waardepropositie van het lidmaatschap.

  Er wordt opgemerkt dat de begroting 2019 pas halverwege het betreffende jaar wordt gepresenteerd. De penningmeester antwoordt dat de begroting ter informatie aan de ALV wordt gepresenteerd. Gezien het feit dat er normaliter slechts één ALV per jaar wordt georganiseerd waarbij de presentatie van de jaarrekening leidend is, wordt pas halverwege het jaar over de begroting gesproken. Hij meldt dat we op dit moment qua kosten in control zijn. Wat mogelijk extra kosten met zich meebrengt is het faillissement van de drukker van het blad Arts & Auto. De voorzitter voegt nog toe dat de timing van de presentatie van de begroting ook te maken heeft met de planning van de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders. 

 • 9. Vaststelling van de contributie voor 2020
  Voorgesteld wordt om de contributie voor 2020 ongewijzigd te laten tenzij er een vernieuwde propositie wordt gepresenteerd die aanleiding geeft tot heroverweging van de contributie. Het bestuur is bereid om in dat geval een extra ALV te organiseren. Vooralsnog is de hoogte van de contributie:  
  - € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
  - € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder

  Voorgesteld wordt om het betaalmoment te veranderen als volgt:
  - Betaalmoment studenten niet hangen aan leeftijd maar aan afstudeermoment
  - De korting voor gepensioneerden aanpassen naar de AOW-leeftijd

  Voor de huidige groep studenten wordt nagedacht over een overgangsregeling. Na een discussie onder de leden wordt het voorstel overgenomen. De hoogte van de contributie blijft voorlopig ongewijzigd in 2020. Het betaalmoment voor studenten en het kortingsmoment voor gepensioneerden veranderen volgens het bovenstaande voorstel. 

  De ALV adviseert om goed te kijken naar de waarde van het lidmaatschap en dat af te zetten tegen de hoogte van de contributie. Het afschaffen van het gratis lidmaatschap dient in overweging genomen te moeten worden. 

 • 10. Bestuursvergoeding
  Het bestuur heeft vorig jaar geconstateerd dat de inhoud van de werkzaamheden en de daarmee samenhangende tijdsbesteding in de afgelopen jaren is veranderd. De bestuursleden vergaderen maandelijks en nemen daarnaast actief deel aan overleggen met de beroepsverenigingen en andere stakeholders. Gelet op de uren die worden gemaakt werd toen voorgesteld om de vergoeding voor de bestuursleden te verhogen. De vergoeding van de voorzitter is daar toen niet in meegenomen. Met het verlengen van zittingstermijn van de voorzitter is een nieuwe situatie ontstaan waarin het bestuur heeft voorgesteld dit besluit te herzien en de vergoeding van de voorzitter volgens hetzelfde regime te verhogen, met inachtneming van hetzelfde moment van effectuering. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet normering topinkomens. Vanuit de ALV wordt ingestemd met het voorstel maar wordt ook verzocht om dit de volgende keer van tevoren te onderbouwen en te communiceren. 

 • 11. Samenstelling bestuur
  Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur Tijmen Hiep, tandarts en penningmeester en Miriam Stoks, apotheker tot herbenoeming voor. De ALV stemt hiermee in.

 • 12. Rondvraag
  Er wordt geadviseerd door de aanwezigen om tijdig na te denken over de viering van het 100-jarig bestaan. 

 • 13. Sluiting
  De aanwezigen worden bedankt voor hun komst. De voorzitter sluit de vergadering. 


 

ALV 360x200