Algemene Ledenvergadering VvAA

Het bestuur van Vereniging VvAA nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 juni 2017. Komt u ook? 

Algemene Ledenvergadering

  • Datum: dinsdag 27 juni 2017  
  • Aanvang: 18.30 uur. 
  • Locatie: 't Hart, hoofdgebouw van VvAA, Orteliuslaan 750 in Utrecht

    >> Jaarverslag Vereniging en begroting 2017 volgen
Agenda

 1. Opening door de voorzitter

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van de notulen van de 94ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 22 juni 2016

 4. Jaarverslag 2016
- verslag van het bestuur door de secretaris
- financieel verslag van de penningmeester

 5. Vaststelling van de jaarrekening 2016

 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2016

 7. Verenigingsbeleid 2017
- toelichting van de voorzitter op het verenigingsbeleid
- toelichting op de begroting voor 2017 door de penningmeester

 8. Vaststelling van de contributie voor 2018

Voorgesteld wordt om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten
- € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
- € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
- voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratis.
Leden die betalen per automatische incasso ontvangen een korting van € 1,50 op de jaarlijkse contributie.

 9. Samenstelling bestuur
Erik Gostelie, dierenarts MBA, neemt na 10 jaar afscheid als bestuurslid/ secretaris van Vereniging VvAA. Om te voorzien in de ontstane vacature draagt het bestuur een nieuw bestuurslid voor.

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn, draagt het bestuur de volgende bestuursleden ter herbenoeming voor: Gerlach Cerfontaine (voorzitter), Geraline Leusink, arts MBA, en Willem Veerman, huisarts (vicevoorzitter).

10. Voordracht tot benoeming als erelid
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Vereniging VvAA draagt het bestuur Herman van Hemsbergen, voormalig voorzitter van de Hoofddirectie van VvAA Groep B.V., voor ter benoeming als erelid wegens zijn grote verdienste voor Vereniging VvAA.

11. Rondvraag

12. Sluiting

ALV VvAA
Aanmelden
Mail vanessa.vanden.berg@vvaa.nl.

Vermeld in uw e-mail alstublieft uw naam en uw lidnummer (wanneer van toepassing).