Inloggen

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

VvAA zorgverzekering


De wijzigingen per 1 januari 2020

In het overzicht vindt u de wijzigingen die de verzekeringsvoorwaarden echt veranderen. Bij ieder onderwerp leest u ook de reden van wijziging en de mogelijke gevolgen.

Alternatieve geneeswijzen

Verlaging maximale vergoedingen
De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden alternatieve geneeswijzen. Wij verlagen de maximale vergoeding per 1 januari 2020 voor Start, Plus en Optimaal:

  • Start: € 30,- per bezoek tot maximaal € 100,-
  • Plus: € 30,- per bezoek tot maximaal € 250,-
  • Optimaal: € 65,- per bezoek tot maximaal € 400,- (inclusief labonderzoek en geregistreerde geneesmiddelen)
De maximale vergoedingen in Top en Excellent blijven ongewijzigd.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u in 2020 voor een consult of behandeling naar een alternatief arts of behandelaar en heeft u Start, Plus of Optimaal? Dan geldt een nieuwe maximale vergoeding per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen (Start en Plus), geneesmiddelen, en onderzoeken (Optimaal) samen.

Waar vind u dit onderdeel?
Alternatieve geneeswijzen

Geen vergoeding meer voor neurofeedback
Wij stoppen vanaf 1 januari 2020 met het vergoeden van neurofeedback als alternatieve geneeswijze van een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. De basisverzekering vergoedt wel andere zorg van deze zorgverleners.

Wat betekent dit voor u?
Denkt u dat neurofeedback voor u een goede behandeling zou kunnen zijn? Dan vergoedt uw aanvullende verzekering deze behandeling in 2020 niet.

Bent u bezig aan een behandeling neurofeedback die die uw aanvullende verzekering in 2019 vergoed en loopt die behandeling nog door in 2020? Neem dan contact met ons op voor een passende overgangsregeling.

Waar vind u dit onderdeel?
Alternatieve geneeswijzen

Geneesmiddelen

Geen vergoeding meer voor haargroei bevorderende middelen
Wij stoppen vanaf 1 januari 2020 met het vergoeden van geneesmiddelen die de haargroei bevorderen bij kaalheid.

Wat betekent dat voor u?
Heeft u in 2020 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen geneesmiddelen meer tegen kaalheid, zoals minoxidil lotion en finasteride 1 mg tabletten.

Waar vind u dit onderdeel?
Geneesmiddelen

Hulpmiddelen - plaswekker

Huur en vergoeding van plaswekker
In 2019 vergoeden onze aanvullende verzekeringen Start, Plus en Optimaal de huur van een plaswekker voor maximaal 3 maanden. De huurperiode is in 2020 niet meer gemaximeerd. De maximale vergoeding van € 85,- is nog wel van toepassing.Top en Excellent vergoeden de huur van een plaswekker volledig.

Wat betekent dat voor u?
Heeft uw kind in 2020 een plaswekker nodig en heeft uw kind een Start, Plus of Optimaal? Dan is de huurperiode niet langer beperkt. De vergoeding blijft wel maximaal € 85,-.

Waar vindt u dit onderdeel?
Plaswekker

Medisch-specialistische zorg - plastische chirurgie

Correctie van de buikwand
De basisverzekering vergoedt een correctie van de buikwand als die een aantoonbare lichamelijke functiestoornis oplevert. Onze aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden ook plastische chirurgie als er lichamelijke functiestoornissen zijn. In Optimaal werd daarbij ook de buikwandcorrectie genoemd. Dat leverde verwarring op. De buikwandcorrectie is in Optimaal daarom geschrapt.

Wat betekent dat voor u?
Als u een lichamelijke functiestoornis heeft als gevolg van een overhangende buikwand, vergoedt de basisverzekering, na onze toestemming, een correctie van de buikwand. Een aanvullende dekking uit de aanvullende verzekeringen is daarvoor niet nodig.

Waar vindt u dit onderdeel?
Plastische chirurgie

Ongevallendekking - Excellent

Nieuw: Ontzorgplus
Uit klantonderzoek bleek dat verzekerden bij een ernstig ongeval graag hebben dat we zorg regelen en vergoeden. Liever dan een uitgekeerd geldbedrag. Daarom hebben wij de ongevallendekking in uw Excellent vervangen door de zorg en dienstverlening uit onze nieuwe Ontzorgplus als aanvullende verzekering.

Wat betekent dat voor u?
Met Ontzorgplus staan wij u bij met persoonlijke hulp als u een ernstig ongeval krijgt. Of als bij u een bepaalde ernstige aandoening wordt vastgesteld. Ook vergoedt Ontzorgplus dan een aantal veel voorkomende hoge kosten die met een noodsituatie verband houdt. Ontzorgplus maakt vanaf 1 januari 2020 onderdeel uit van uw Excellent.

Waar vindt u dit onderdeel?
Uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus

Preventiecursussen

Vergoeding van door ons erkende preventiecursussen
De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden door ons erkende preventiecursussen. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij cursussen voor eerste hulp voor 75% tot de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering. Daarbij vergoeden wij in 2020 ook 75% van de cursus eerste hulp bij psychische problemen: Mental Health First Aid (MHFA).

Wat betekent dat voor u?
Wilt u in 2020 een cursus EHBO volgen of een cursus reanimeren en heeft u een aanvullende verzekering Start of hoger? Dan vergoeden wij 75% van de kosten tot de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering. Vanaf 2020 kunt u ook een eerste hulp cursus volgen voor psychische problemen: MHFA.

Waar vindt u dit onderdeel?
Preventiecursussen

Reiskosten ziekenbezoek

Wijziging in vergoeding van reiskosten ziekenbezoek
De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden reiskosten als u lang in het ziekenhuis ligt en uw gezin op bezoek komt. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij die reiskosten voor maximaal 1 bezoek per dag.

Wat betekent dat voor u?
Ligt u 8 dagen of langer in het ziekenhuis en heeft u een aanvullende verzekering Plus of hoger? Dan vergoeden wij in 2020 € 0,27 per km voor de reiskosten als uw gezin op bezoek komt. Dit vergoeden wij voor 1 bezoek per dag.

Waar vindt u dit onderdeel?
Reiskosten voor ziekenbezoek

Verhaalsbijstand

Wijziging in verhaalservice
Onze aanvullende verzekeringen, behalve Tandplus en Zorg op reis, bieden een verhaalsbijstand-service. Deze service boden wij in 2019 na een ongeval binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee. In 2020 bieden wij de service na een ongeval binnen Europa of in Marokko of Turkije. De uitsluiting voor kosten van verhaal van schade in een strafzaak komt te vervallen.

Wat betekent dat voor u?
Krijgt u in 2020 een ongeval in landen buiten Europa, Marokko of Turkije? Dan kunt u geen gebruik maken van onze Verhaalsbijstand-service. We bieden deze service nu ook bij schade in een strafzaak.

Waar vindt u dit onderdeel?
Verhaalsbijstand bij letselschade

Voetzorg

Vergoeding voor geregistreerde chiropodist
De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden voetzorg door een pedicure bij diabetes en reuma. Vanaf 1 januari 2020 mag ook een paramedisch chiropodist deze zorg verlenen. Die moet ingeschreven staan in het Register Paramedisch Voetzorg.

Wat betekent dat voor u?
Hebben uw voeten extra zorg nodig omdat u diabetes heeft of reuma en heeft u een aanvullende verzekering Plus of hoger? Dan kunt u voor de voetzorg in 2020 ook naar een paramedisch chiropodist.

Waar vindt u dit onderdeel?
Pedicure bij diabetes en reuma

Geen vergoeding meer voor extra kosten bij thuisbehandeling
De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden voetzorg door een pedicure bij diabetes en reuma. Vanaf 1 januari 2020 mag een pedicure u extra laten betalen voor behandeling bij u thuis. Die extra kosten vergoeden wij niet.

Wat betekent dat voor u?
Heeft u diabetes of reuma en behandelt een pedicure u daarvoor thuis? Dan moet u daar in 2020 extra voor betalen. Wij vergoeden die kosten niet. Ook niet als u een aanvullende verzekering Plus of hoger heeft. U moet die extra kosten dus zelf betalen of voor behandeling naar de praktijk van de pedicure gaan.

Waar vindt u dit onderdeel?
Pedicure bij diabetes en reuma

Zorg op reis - bevalling in het buitenland

Wijziging bij bevallingen in het buitenland
Gaat u tijdens een zwangerschap tijdelijk naar het buitenland? Dan beschouwen wij zorg rond de reguliere bevalling als voorziene zorg. U kunt dan geen gebruik maken van de aanvullende vergoeding bij spoedeisende onvoorziene zorg. Zorg op reis vergoedt wel zorg die nodig is voor complicaties die niet te voorzien waren toen u naar het buitenland vertrok.

Zorg op reis vergoedt ook geen kosten als bij vertrek sprake is van bepaalde risicofactoren in uw gezondheid, zwangerschap of het gebied waar u naartoe gaat.

Wat betekent dat voor u?
Gaat u naar het buitenland terwijl u zwanger bent? Houd er dan rekening mee dat de zorg rond de bevalling duurder kan zijn dan in Nederland. Bij een reguliere bevalling zonder complicaties vergoeden wij die extra kosten niet. Zorg op reis vergoedt helemaal niet als er bij vertrek een verhoogd risico is op complicaties. Bijvoorbeeld als u bij vertrek al een gezondheidsrisico had, of als u op reis gaat naar een gebied waar het zikavirus actief is.

Neemt u voor vertrek contact op met onze Zorgconsulent. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Waar vindt u dit onderdeel?
Uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Ontzorgplus | VvAA
Uniek: Ontzorgplus
Stel, u krijgt een zwaar on­geval of wordt lang­durig ziek. Met de aan­vullende ver­zeke­ring Ontzorgplus bent u verzekerd van de beste regel­hulp bij nood­situaties en voor­komt u on­ver­wacht hoge kosten.


Wij helpen u graag

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met uw vraag of voor advies.