Inloggen

Wijzigingen basisverzekering

VvAA zorgverzekering 2021

De basisverzekering is een verplichte verzekering waarvan de inhoud door de overheid wordt bepaald. Hieruit worden onder meer de huisarts, het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), het vervoer met een ambulance en de tandarts voor kinderen tot 18 jaar vergoed.

Naar wijzigingsoverzicht

Eigen risico

Wijziging per 1 januari 2021
De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

Wat betekent dit voor u?
Het verplicht eigen risico blijft in 2021 net als in 2020 € 385,-.

Eigen risico bij orgaandonatie

Wijziging per 1 januari 2021
Een weefsel- of orgaandonor hoeft geen verplicht eigen risico te betalen over de nacontroles die nog nodig zijn na een periode van 13 weken na de transplantatie. Bij leverdonatie is die periode 26 weken. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat alle zorg na die periode buiten het eigen risico blijft, als die zorg verband houdt met de donatie.

Wat betekent dit voor u?
Als u zelf een orgaan of weefsel doneert, vergoedt de basisverzekering van de ontvanger úw medische kosten tijdens de eerste 13 weken na de donatie. Of eerste 26 weken bij leverdonatie. Daarna vergoedt uw eigen basisverzekering die. In 2020 geldt al dat u over na-controles geen eigen risico betaalt. Vanaf 2021 geldt dat ook voor andere medische kosten die verband houden met de donatie.

Eigen bijdragen

Wijziging per 1 januari 2021
De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.

Beperking niet-gecontracteerde zorg

Wijziging per 1 januari 2021
Voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging geldt een maximale vergoeding als uw zorgverlener geen contract met ons heeft. Onze ZorgConsulent helpt u bij zorgbemiddeling naar een gecontracteerde zorgverlener.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u zorg in de ggz of wijkverpleging? Dan moet u controleren of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Wij vergoeden de zorg van gecontracteerde zorgverleners volledig. Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan geldt een maximale vergoeding. Rekent uw zorgverlener meer dan de maximale vergoeding, dan moet u een deel van de rekening zelf betalen.Of een zorgverlener een contract met ons heeft, ziet u in onze Zorgzoeker

Geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen - GZSP

Wijziging per 1 januari 2021
VGZSP werd tot 2020 gefinancierd uit een subsidieregeling. Deze zorg is in 2 stappen overgeheveld naar de basisverzekering. In 2020 eerst de zorg van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering ook de zorg door de gedragswetenschapper, paramedische zorg en dagbehandeling in een groep.

Wat betekent dit voor u?
Voor kwetsbare mensen met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk en mensen met een verstandelijke beperking kon de huisarts vanaf 2020 al een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) inschakelen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij ook andere zorgverleners inschakelen. Of kan dagbehandeling in een groep kan deel uitmaken van die zorg. De basisverzekering vergoedt dat. Maar de kosten vallen wel onder uw eigen risico. En soms moet u ons vooraf toestemming vragen.

Medisch-specialistische zorg - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 mogen ook de optometrist en orthoptist naar de oogarts verwijzen.

Wat betekent dit voor u?
Stelt een optometrist of orthoptist vast dat u beter doorgestuurd kunt worden naar een oogarts? Dan mogen zij u rechtstreeks doorverwijzen. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts. De optometrist moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Fysiotherapie en oefentherapie bij COPD

Wijziging per 1 januari 2021
De basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie bij COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) vanaf de 1e behandeling. Er geldt een maximum aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit aantal verruimd voor een deel van de patiënten met symptomen in de klasse B.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u COPD in GOLD-stadium II of hoger? Dan vergoedt de basisverzekering fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling. Als uw symptomen, ziektelast en risico op longaanvallen van een bepaalde ernst zijn, dan vergoedt de basisverzekering in 2021 meer behandelingen.

Totale parenterale voeding - TPV

Wijziging per 1 januari 2021
Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder de medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

Wat betekent dit voor u?
Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan. Dat kan vaak in de thuissituatie. Tot dit jaar was het onduidelijk wie welke kosten precies in rekening mocht brengen. Vanaf 1 januari 2021 lopen alle kosten voor de pomp en de voeding via het ziekenhuis. Er komen dan geen rekeningen meer van de leverancier van de hulpmiddelen of van de apotheek.

Geneesmiddelen - ziekte van Gaucher

Wijziging per 1 januari 2021
Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg.

Wat betekent dit voor u?
Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher? Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via de dbc-systematiek) als medisch-specialistische zorg.

Geneesmiddelen - doorgeleverde apotheekbereidingen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 een doorgeleverde apotheekbereiding gebruikt? En heeft u die in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht doorgeleverde (apotheek)bereidingen 2020-2021 nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook even contact met ons opnemen.

Waar vindt u dit onderdeel?
Geneesmiddelen (basisverzekering)

Dieetpreparaten

Wijziging per 1 januari 2021
Per 1 januari moet u toestemming van ons hebben voor dieetpreparaten (babyvoeding) bij koemelkallergie als:

  • er geen provocatietest is gedaan;
  • de verzekerde 2 jaar of ouder is;
  • u meer dan 1.000 ml per dag nodig heeft.
Wat betekent dit voor u?
Heeft uw kind een koemelkallergie en moet het daarvoor aangepaste melk gaan gebruiken? Dat moet u ons vanaf 1 januari 2021 in een aantal situaties vooraf toestemming vragen. Gebruikt uw kind nu al aangepaste melk en is één van die situaties van toepassing? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

Diabeteshulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
De diabeteshulpmiddelen worden per 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. Tot 2021 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg. Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:

  • Continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre)
  • Insulinepompen
  • Ketonenteststrips

Wat betekent dit voor u?
Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp? Dan verloopt de bekostiging niet meer via het ziekenhuis. Alle kosten van de hulpmiddelen, en de kosten van de ketonenteststrips, vallen vanaf 1 januari 2021 onder de hulpmiddelenzorg.

Hulpmiddelen - orthopedische aanpassing aan confectieschoenen

Wijziging per 1 januari 2021
De minimale gebruikstermijn voor confectieschoenen met een orthopedische aanpassing wordt gelijkgesteld aan die voor orthopedische schoenen: 18 maanden.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een orthopedische aanpassing nodig aan uw gewone schoenen? Dan kunt u de kosten voor de aanpassing van 1 paar schoenen, of 1 schoen, eenmaal per 18 maanden declareren.

Hulpmiddelen - hoortoestellen

Wijziging per 1 januari 2021
De voorschriftvereiste voor een hoortoestel bij ouderdomsslechthorendheid vervalt per 1 januari.

Wat betekent dit voor u?
Hoort u minder goed door uw leeftijd en heeft u daarvoor een hoortoestel nodig? Dan hoeft u niet meer eerst naar uw huisarts, een audiologische centrum of KNO-arts voor een voorschrift. Uw audicien doet de hoortest en meet u het juiste hoortoestel aan.

Hulpmiddelen - ringleidingen en FM-apparatuur en infraroodapparatuur

Wijziging per 1 januari 2021
Naast de KNO-arts, het audiologisch centrum of de huisarts, mag vanaf 1 januari 2021 ook de audicien een ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur voorschrijven.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur nodig? Dan hoeft u niet langs een KNO-arts, audiologisch centrum of huisarts voor een voorschrift. U kunt ook gewoon langs uw audicien.

Hulpmiddelen - verbandmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen).

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 verbandmiddelen gebruikt? En heeft u deze in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht verbandmiddelen nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact met ons opnemen.

Generalistische basis-ggz - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 mag ook de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de generalistische basis-ggz.

Wat betekent dit voor u?
Naast de huisarts of bedrijfsarts mag ook de SEH-arts u verwijzen naar de generalistische basis-ggz.

Gespecialiseerde ggz - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari mogen ook de bedrijfsarts en de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Wat betekent dit voor u?
Naast de huisarts of medisch specialist mag ook de bedrijfsarts of de SEH-arts u verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Zittend ziekenvervoer voor GZSP

Wijziging per 1 januari 2021
Met de opname van GZSP in de basisverzekering (zie hierboven), gaat de basisverzekering voor enkele specifieke groepen vanaf 1 januari 2021 ook het vervoer vergoeden van en naar dagbehandeling GZSP.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u dagbehandeling in een groep als onderdeel van GZSP? Dan vergoedt de basisverzekering soms ook het zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling. U moet daarvoor wel vooraf toestemming vragen. Voor het vervoer geldt een eigen bijdrage en het eigen risico.