Verpleging en verzorging (wijkverpleging)

Verpleging en verzorging in de thuissituatie vallen onder uw zorgverzekering als deze zorg verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Vanaf 2015 bepaalt de wijkverpleegkundige welke zorg u nodig hebt, voor welke periode en voor hoeveel uur. De zorg kan onder andere bestaan uit het helpen bij het opstaan, wassen en aankleden, het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties. VvAA zorgverzekering vergoedt deze zorg op restitutiebasis. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u (in plaats van de vergoeding op restitutiebasis) een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij VvAA zorgverzekering. Hebt u al een geldig indicatiebesluit voor verpleging en verzorging op grond van de AWBZ, dan houdt u ook in 2015 recht op deze zorg.

Hebt u vragen?  Neemt u dan contact met ons  op, via  030 639 64 00.

De  verzorging van kinderen onder de 18 jaar, die niet onder de intensieve kindzorg of palliatieve terminale zorg valt, valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet, zie informatie over Jeugd-GGZ.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'

Veelgestelde vragen

1. Krijg ik de kosten van zorg vergoed wanneer ik een AWBZ-indicatie heb voor verpleging en verzorging die doorloopt in 2015?

Als u een AWBZ-indicatie hebt voor verpleging en verzorging die doorloopt in 2015, krijgt u de kosten van deze zorg vergoed uit de VvAA zorgverzekering Basis. Dit blijft zo tot uw indicatie afloopt, en uiterlijk tot eind 2015. Voor het verlengen van uw indicatie of voor het verkrijgen van een nieuwe indicatie voor verpleging en verzorging kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb zowel verpleging, verzorging als begeleiding nodig. Hoe is dit vanaf 2015 geregeld?

Vanaf 2015 wordt de verpleging en/of verzorging bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. De begeleiding wordt bekostigd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik heb nog geen indicatie maar wel een zorgvraag voor verzorging/verpleging, welke stappen moet ik nemen?

U kunt contact opnemen met uw wijkverpleegkundige. U hebt hiervoor géén verwijzing van uw huisarts nodig. De wijkverpleegkundige zal samen met u uw zorgvraag bespreken en beoordelen of er een indicatie is voor verzorging en/of verpleging.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wie kan er aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging?

In het ONVZ Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 is opgenomen wie er aanspraak kan maken op een pgb.

U komt in aanmerking voor een persoonsgebonden budget wanneer u aanspraak hebt op vergoeding van kosten van verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering zoals vastgesteld door uw wijkverpleegkundige en daarnaast valt in de groep:

  • chronisch zieke kinderen, jonger dan 18 jaar die intensieve kindzorg [link naar intensieve kindzorg onder tab jeugdzorg] nodig hebben;
  • verzekerden die langdurig (minimaal 12 maanden, en niet door normale verouderingsprocessen) op verpleging en/of verzorging zijn aangewezen.

Daarnaast moet u:

  • in staat zijn op eigen kracht of met hulp van uw wettelijk vertegenwoordiger de aan het pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Denkt u aan contracten afsluiten met zorgverleners, opleiding, het opstellen van uurroosters, toezicht houden op nakoming zorgovereenkomsten;
  • in staat zijn op eigen kracht of met hulp van uw wettelijk vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van werkgeverschap;
  • ingeschakelde zorgverleners zo aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat dit leidt tot verantwoorde zorg.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Waarin verschilt het persoonsgebonden budget (pgb) van de gebruikelijke vergoedingswijze bij VvAA zorgverzekering ?

Bij VvAA zorgverzekering hebt u recht op vergoeding van de kosten van zorg. In de meeste gevallen stuurt de zorgaanbieder de facturen voor de zorg die u hebt gebruikt rechtstreeks naar VvAA zorgverzekering. Bij een persoonsgebonden budget wordt u budgethouder van uw eigen budget en sluit u zelf contracten af met (in)formele zorgverleners. U regelt en betaalt dus zelf uw zorg, uit uw eigen budget. U kunt uw eigen betalingen, via originele nota’s, achteraf bij VvAA zorgverzekering declareren.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Waar moet mijn zorgvraag aan voldoen om aanspraak te hebben op een persoonsgebonden budget?

Uw zorgvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • u hebt vaak zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties;
  • u hebt zorg nodig die vooraf slecht is in te plannen, omdat deze nodig is op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep;
  • u hebt zorg nodig die 24 uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep;
  • er is een noodzaak voor vaste zorgverleners, in verband met de specifieke zorgverlening, of in verband met gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Is dit een antwoord op uw vraag?