Overgangsregeling

Hieronder treft u per zorgsoort aan of en hoe het overgangsrecht geregeld is.

Verpleging en verzorging

Zorgverzekeraars garanderen de continuïteit van zorg voor cliënten. Hebt u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging en/of verzorging uit de AWBZ? Dan gaat de vergoeding van uw zorg automatisch over op uw zorgverzekering. Dit betekent dat u ook in  2015 van dezelfde aanbieder zorg kunt blijven ontvangen. Deze zorg wordt vergoed  tot het moment dat uw indicatie afloopt, maar uiterlijk tot 31 december 2015. De wijkverpleegkundige bepaalt of u daarna een nieuwe indicatie krijgt. U kunt hiervoor het beste 6 weken van tevoren contact opnemen met uw wijkverpleegkundige.

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg

Met het overgangsrecht wordt geprobeerd de overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om deze reden is een uitzondering gemaakt voor verzekerden die nu al een ZZP-B indicatie van het CIZ hebben én op 1 januari 2015 langer dan een jaar in een GGZ-instelling verblijven. Deze verzekerden vallen per 1 januari 2015 meteen al onder de Wlz.
Verzekerden met een indicatie voor gespecialiseerde GGZ die op 1 januari 2015 minder dan één jaar in een instelling verblijven, vallen voor de eerste 3 jaar van de opname onder de aanspraak van de Zvw. Na verloop van deze 3 jaar valt de zorg onder de Wet langdurige zorg*.

* De verandering van de zorg wordt in verschillende wetten geregeld. Een van die wetten, de Wet langdurige zorg (Wlz), is in behandeling in de Eerste Kamer. Na behandeling van het wetsvoorstel komt er definitieve informatie op deze website.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Als u voor 2015 al een AWBZ-indicatie voor behandeling zintuigelijk gehandicaptenzorg hebtgekregen dan bestaat automatisch recht op vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze vergoeding loopt tot de einddatum van de AWBZ-indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Is er na afloop van de indicatie nog behandeling nodig, dan hebt u een verwijzing nodig van uw medisch specialist of gespecialiseerde behandelaar.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'

Hieronder treft u per zorgsoort aan of en hoe het overgangsrecht geregeld is.

Dyslexie zorg

Is uw kind nu onder behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en loopt deze behandeling door in 2015?
Dan valt deze aanspraak per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Voor meer informatie over jeugdzorg in uw gemeente adviseren wij om de website van uw gemeente te raadplegen.

Jeugd-GGZ

U kunt na 1 januari 2015 niet meer bij VvAA zorgverzekering  terecht voor jeugd-GGZ. De overheid heeft besloten dat gemeenten alle vormen van jeugdhulp gaan regelen. Uitzonderingen hierop vormen de verpleging en in sommige gevallen de verzorging van kinderen (intensieve kindzorg). Dat valt onder de zorgverzekeringswet.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'