Jeugd-GGZ

De overheid wil de Jeugdzorg beter organiseren vanuit één centraal punt: de gemeente. Daarom is er een nieuwe wet aangenomen: de Jeugdwet. Deze wet gaat in per 1 januari 2015 en wordt uitgevoerd door gemeenten. Onder deze wet vallen:

  • alle vormen van jeugdhulp, waaronder opvoedhulp, verzorging, begeleiding en ondersteuning, maar ook specialistische hulp zoals jeugd- verstandelijke beperking, jeugd-GGZ en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Uitzonderingen jeugdhulp:

  • voor kinderen en jongeren met ernstig verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) (aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg);
  • zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG) valt onder de Wlz;;
  • behandeling van kinderen en jongeren met een zintuiglijke beperking valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • persoonlijke verzorging bij intensieve kindzorg of palliatief terminale zorg valt onder de Zvw;
  • verpleging valt onder de Zvw.

 Voor meer informatie over hoe uw gemeente de Jeugdwet regelt, verwijzen wij u naar uw gemeente.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'