Intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg is zorg aan verzekerden tot 18 jaar met complexe lichamelijke problematiek of een lichamelijke handicap waarbij:

  • sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of;
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Het betreft niet alleen zorg als hiervoor bedoeld, maar ook vervoer, pedagogische ondersteuning en verblijf die aan genoemde verzekerden wordt verleend op basis van andere bepalingen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Wat verandert er in 2015 ten opzichte van 2014?

De intensieve kindzorg wordt per 1 januari 2015 door de zorgverzekeraars op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed in plaats van door het zorgkantoor op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De indicatie zal per 2015 niet meer door het CIZ worden afgegeven. De indicatiestelling vindt primair plaats door verwijzing van de kinderarts in het ziekenhuis. Vervolgens stelt de kinderverpleegkundige in samenspraak met de ouders en de kinderarts een zorgplan op. Dit zorgplan is de uiteindelijke Zvw-indicatie.

Valt zowel de persoonlijke verzorging als verpleging onder de Zvw bij Intensieve Kindzorg? De verpleging én persoonlijke verzorging bij intensieve kindzorg vallen per 1 januari 2015 onder de Zvw.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'