Inloggen

Wijzigingen voorwaarden

Hier vindt u alle wijzigingen in de voorwaarden van de rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. U kunt ook de complete voorwaarden downloaden.

Wijzigingen rechtsbijstandverzekering

Bekijk de wijzigingen in de voorwaarden.Voorwaarden rechtsbijstandverzekering

Download hieronder de complete voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering.

Wijzigingen aansprakelijkheidsverzekering beroep

Bekijk de wijzigingen in de voorwaarden.Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Download hieronder de complete voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.

Wijzigingen voorwaarden rechtsbijstandverzekeringen

Per 1 januari 2017 wijzigen we de voorwaarden van onze Rechtsbijstandverzekeringen

De wijzigingen die de Wkkgz betreffen gaan direct in per 1-1-2017, omdat elke zorgaanbieder vanaf 1-1-2017 te maken kan krijgen met een klacht die bij een klachtenfunctionaris en een Wkkgz-geschilleninstantie kan worden ingediend. Daarbij willen wij u dan direct rechtshulp verlenen.

De overige wijzigingen, bijvoorbeeld de verlaging van de optie ‘Vrije Advocaat keuze’ en de andere kleinere wijzigingen, gaan voor alle verzekerden in op het moment dat hun verzekering de contractvervaldatum heeft in 2017.

Gevolgen Wkkgz voor de verzekering en de voorwaarden
Waar nu de tuchtrechter en een klachtencommissie een uitspraak kunnen doen over een klacht, kan een patiënt na 1 januari 2017 ook bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder terecht en bij de Geschilleninstantie van de zorgaanbieder. Welke weg de patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Wij helpen zorgaanbieders. Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:
 • klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk 
 • de voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht 
 • het niet (tijdig) voldoen aan een van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht
 • een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz
 • verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie
 • de naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren
Welke Wkkgz-kosten vergoeden de VvAA Rechtsbijstandverzekeringen wel en welke niet 
Uitgangspunt is: ieder draagt zijn eigen kosten. De gang naar de geschilleninstantie moet laagdrempelig zijn, dus er gelden lage griffiekosten voor patiënten.

Welke kosten vergoeden we?
 • Wij vergoeden de griffiekosten van de patiënt als deze in het gelijk wordt gesteld
 • Behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Welke kosten vergoeden de verzekeringen niet?
 • Aansluitkosten bij een geschilleninstantie; die komen voor rekening van de zorgverlener zelf
 • Kosten voor instandhouding van de geschilleninstantie; dit zijn kosten die de geschilleninstantie maakt ook al worden er geen geschillen behandeld, denk aan verzekering, accountantskosten etc.
Vrije advocaatkeuze
De VvAA Rechtsbijstandverzekering geeft zorgverleners recht op rechtshulp bij allerlei soorten geschillen. VvAA rechtsbijstand verleent de rechtshulp zelf. Zij hebben vele juridische specialisten in dienst die de belangen van de verzekerden behartigen. Als er geen sprake is van een procedure kunt u altijd een beroep doen op onze juristen.

Soms kan binnen de RBV ook gebruikgemaakt worden van een externe deskundige, een advocaat. Namelijk wanneer er een procedure gevoerd moet worden.
 • Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij de inzet van een advocaat verplicht is schakelen wij een advocaat voor onze verzekerde in. De advocaatkosten mogen dan tot maximaal €50.000 oplopen.
 • Bij procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, kan soms ook en advocaat ingeschakeld worden. Daarbij geldt een ander maximum, de externe kosten mogen in dat geval niet hoger zijn dan €7.500,-. Verzekerden kunnen in deze gevallen namelijk ook gebruik maken van een jurist van VvAA Rechtsbijstand, daarvoor geldt geen maximum.
 • Wij bieden verzekerden ook de mogelijkheid om dit bedrag van €7.500 te verhogen tot maximaal €15.000,-. Daarvoor betaalt een klant 15% extra premie en er geldt een eigen risico van € 500,-.
We benadrukken in de voorwaarden nu nog sterker dat VvAA in alle gevallen de opdracht geeft aan de externe advocaat.

Overige kleinere wijzigingen in de Rechtsbijstandverzekering
Let op: De wijzigingen zijn afhankelijk van de door u gekozen rubrieken binnen de rechtsbijstandverzekering: verkeer, particulier en/of beroep. Bijvoorbeeld: de Wkkgz wijzigingen zijn alleen van toepassing op de beroepsrechtsbijstandverzekering of op de dekking ‘klacht- straf en tuchtrecht’ voor werknemers, indien deze is meeverzekerd.

Sommige wijzigingen zijn een uitbreiding van de dekking:
 • Werknemers, die op de beroepsrechtsbijstandverzekering meeverzekerd worden door hun werkgever, krijgen vanaf nu naast klacht-tucht en strafrecht dekking ook dekking voor getuigenverhoor, verhaalsbijstand en stalking. 
 • Bij beroepsrechtsbijstand zijn nu ook stagiaires en studenten opgenomen bij de verzekerden
 • Bij beroepsrechtsbijstand is nu ook dekking opgenomen voor verhaalsbijstand voor nabestaanden indien een verzekerde overlijdt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is
 • Heeft het verlenen van rechtsbijstand geen resultaat door onvermogen van de wederpartij? Dan vergoedt VvAA Rechtsbijstand maximaal € 1.500,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Dat was €1.000,- 
 • We hebben de uitsluiting ‘we verlenen geen rechtsbijstand voor gebeurtenissen met betrekking tot subsidies of algemene financiële overheidsbijdragen’ verwijderd.

Sommige wijzigingen zijn een uitbreiding en een beperking van de dekking: 

 • We passen het verzekeringsgebied aan. Vanaf nu vallen ook Noorwegen, IJsland en Zwitserland binnen het verzekeringsgebied. In verband met de op handen zijnde Brexit noemen we nu ook het Verenigd Koninkrijk bij het verzekeringsgebied. De niet-Europese landen rondom de Middellandse zee halen we uit het verzekeringsgebied.

Sommige wijzigingen zijn een beperking van de dekking:

 • We omschrijven duidelijker welke kosten we niet vergoeden; bij voorbeeld zeggen we nu dat we geen kantoorkosten van een advocaat vergoeden en bij mediation geen zaalhuur en lunch/dinerkosten
 • De uitsluiting dat we niet de kosten van een boete of naheffing betalen bij ‘de handhaving van een verkeersvoorschrift een administratiefrechtelijke sanctie’ is nu algemener geworden, omdat we ook geen boetes betalen die een zorgaanbieder krijgt opgelegd door de IGZ vanuit de Wkkgz.
 • Bij een geschil over de aankoop of reparatie van een motorrijtuig is het verzekeringsgebied alleen nog Nederland.
 • We verlenen geen beroepsrechtsbijstand meer bij geschillen rondom aanbesteding.

Andere wijzigingen zijn enkel een verduidelijking of aanscherping van hetgeen we nu al bedoelen in de voorwaarden.

 • We omschrijven duidelijker wat we onder een particulier verstaan in de definities
 • We zeggen nu duidelijker dat, wanneer u gekozen hebt voor alleenstaandendekking, er geen recht bestaat op rechtsbijstand voor anderen;
 • We omschrijven duidelijk dat we met de rechtsbijstandverzekering niet beogen de aansprakelijkheidsverzekering te vervangen als die er niet is of wanneer die geen dekking biedt;
 • We geven duidelijker aan dat we bij inschakeling van een externe advocaat eerst een duidelijke opgave willen van de redelijke kans op succes, het plan van aanpak en een inschatting van de kosten;
 • We geven nog duidelijker aan wanneer u rechtshulp krijgt van een jurist van de Stichting VvAA Rechtsbijstand en wanneer er recht bestaat op inschakelen van een advocaat. Waarbij de opdracht tot inschakeling van die advocaat altijd door VvAA Rechtsbijstand wordt gegeven;
 • We geven aan dat we inzage willen in de stukken van de externe deskundige (vaak advocaat) om beter de kosten van de zaken te kunnen monitoren. Veel advocaten doen dat nu ook al;
 • De geschillenregeling hebben we aangescherpt. Bij een geschil over de aanwezigheid van een redelijke kans op succes van uw zaak leggen we uw zaak op uw verzoek neer bij een advocaat die een oordeel daarover geeft. Indien die advocaat een kans op succes aanwezig acht nemen wij de zaak weer over;
 • Bij personen- en familierecht zeggen we nu dat we voor alle onderwerpen een eenmalig juridisch advies geven, in plaats van de eerdere dekking ‘personen en familierecht’ met een lijst van onderwerpen waarbij alleen eenmalig juridisch advies werd gegeven;
 • Bij de dekking bestuursrecht zeggen we dat er sprake moet zijn van een ‘besluit van de overheid dat u rechtstreeks als belanghebbende raakt’. Om te voorkomen dat we rechtsbijstand moeten verlenen bij zaken die verzekerden niet rechtstreeks raken: bij voorbeeld onze verzekerde wil in actie komen tegen een nieuw aan te leggen windmolenpark 10 km verderop;
 • Het Nederlands mediation Instituut (NMI) heet nu de Mediatorsfederatie Nederland (MfN);
 • We geven duidelijker aan welke kosten van juridische en niet-juridische deskundigen we vergoeden;
 • We benadrukken in de voorwaarden dat de maximale bedragen, daar waar het gaat om externe kosten, niet cumuleren. Behalve wanneer mediation wordt ingezet en daarna een procedure wordt gevoerd waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is;
 • Bij een mediation vergoeden we maximaal €10.000 per mediation. Ongeacht het aantal verzekerden;
 • We leggen duidelijker uit wat de wachttijd is. Het is niet zo dat u drie maanden moet wachten met het melden van een geschil. Het gaat erom dat een geschil dat is ontstaan binnen drie maanden na het sluiten van de verzekering, niet gedekt is. Bijvoorbeeld: u hebt al meerdere keren een conflict met uw werkgever gehad. Als u dan een verzekering sluit en u wordt de maand daarna ontslagen, dan valt dat binnen de wachttijd van 3 maanden en is er dus geen recht op rechtsbijstand. De wachttijd is opgenomen om te voorkomen dat er een verzekering wordt gesloten voor dreigende of al bekende juridische problemen.
Welke voorwaarden betreft het?
1. Rechtsbijstand (RB 1406) RB-1701
2. Particuliere rechtsbijstand (RBP–1409) RBP-1701
3. Beroepsrechtsbijstand medisch specialist (RBMS–1510) RBMS-1701
4. Bedrijfsrechtsbijstand voor de zorg (BRBZ – 1412) RBBZ-1701

Let op:
 • Voor dierenartsen gaat de Wkkgz niet gelden, de Wkkgz dekking die in de voorwaarden Rechtsbijstand is opgenomen is dus niet relevant voor deze beroepsgroep. Maar omdat we geen aparte Rechtsbijstandverzekering voor dierenartsen hebben, staat de Wkkgz dekking ook in de polisvoorwaarden van dierenartsen.  
 • We kennen voorwaarden met verkeers-, particuliere en beroepsrechtsbijstand. Die kennen een verschillende dekking. Afhankelijk van de dekking zijn bovenstaande wijzigingen van toepassing of niet. Bijvoorbeeld: erfrecht is een dekking in de particuliere rechtsbijstandverzekering.
 • Alleen de Wkkgz-dekking gaat direct in per 1-1-2017, voor alle zorgaanbieders uit de Wkkgz.

Wijzigingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekeringen beroep

Per 1 januari 2017 wijzigen we de voorwaarden van onze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De wijzigingen die de Wkkgz betreffen gaan direct in per 1-1-2017, omdat elke zorgaanbieder vanaf 1-1-2017 te maken kan krijgen met een verzoek tot schadevergoeding (een claim) die bij een klachtenfunctionaris en een Wkkgz-geschilleninstantie kan worden ingediend.

De overige wijzigingen, bijvoorbeeld de uitsluiting van cyberaansprakelijkheid en de andere kleinere wijzigingen, gaan voor alle verzekerden in op het moment dat hun verzekering de contractvervaldatum heeft in 2017.

Gevolgen Wkkgz voor de verzekering en de voorwaarden
De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moeten zij een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en zich aansluiten bij een Geschilleninstantie (GI) die een uitspraak kan doen over een verzoek tot schadevergoeding tot € 25.000,-.

De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenissen. De geschilleninstantie moet ook voldoen aan enkele kwaliteitseisen, zodat VvAA de bindende uitspraak van de erkende geschilleninstantie kan overnemen.

Voorwaarden zijn: 
 • De geschilleninstantie voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Er wordt voldaan aan het “Programma van eisen inrichting Wkkgz-geschilleninstanties”(PvE) dat in april 2016 door organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties is opgesteld.
 • De geschilleninstantie is door de Minister van VWS erkend.
Welke Wkkgz kosten vergoedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel en welke niet
Uitgangspunt is: ieder draagt zijn eigen kosten. De gang naar de geschilleninstantie moet laagdrempelig zijn, dus er gelden lage griffiekosten voor patiënten.

Welke kosten vergoeden we?
 • Wij vergoeden de griffiekosten van de patient als die in het gelijk wordt gesteld
 • Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt: wij vergoeden de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • Behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Welke kosten vergoeden de verzekeringen niet?
 • Aansluitkosten bij een geschilleninstantie; die komen voor rekening van de zorgverlener zelf.
 • Kosten voor instandhouding van de geschilleninstantie; dit zijn kosten die de geschilleninstantie maakt ook al worden er geen geschillen behandeld, denk aan verzekering, accountantskosten etc.
E-health
We nemen ‘E-health’ op in onze voorwaarden. Om ook dekking te verlenen voor bij voorbeeld e-consulten. Dat komt in plaats van het begrip ‘online contacten’. E-health is en breder begrip. Waarom nemen we het op? We dekken ook de aansprakelijkheid ten gevolge van ‘E-health’ als een zorgverlener kan aantonen dat hij heeft gehandeld volgens de geldende richtlijnen en andere relevante wet- en regelgeving (waaronder de Wet cliënten elektronische verwerking van gegevens).

Uitloop bij pensionering
De tekst van het artikel over de uitloopdekking bij definitieve beroeps- en praktijk beëindiging wordt verduidelijkt. Bij definitieve beroeps- en praktijkbeëindiging en bij overlijden is de uitloopdekking bij VvAA gratis en ongelimiteerd. Bij andere uitloopsituaties moet een klant daarvoor een dekking meeverzekeren zoals vermeld in de Rubriek Uitloop. Bijvoorbeeld wanneer een verzekerde de verzekering opzegt, omdat hij naar het buitenland emigreert of een ander beroep gaat uitoefenen; dan bestaat géén aanspraak op de gratis en levenslange uitloopdekking. Indien hij wel uitloopdekking wenst, kan hij deze meeverzekeren.

Uitsluiting cyberaansprakelijkheid

Onder de uitsluitingen vermelden wij cyberaansprakelijkheid als uitsluiting. Aansprakelijkheid door verwijdering of beschadiging van bestanden was al niet verzekerd; wij hebben nu de terminologie aangepast naar die van de huidige maatstaven. Schades als gevolg van een hack, systeeminbraak of cyberaanval vallen niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor kan een klant een Cyber en Data Risk verzekering afsluiten.

Uitsluiting cosmetische werkzaamheden
We sluiten nu duidelijk cosmetische werkzaamheden uit. Die werkzaamheden waren al niet via de gewone beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd, maar dat stond nog niet duidelijk in de voorwaarden. Voor cosmetische ingrepen kan een aparte polis afgesloten worden. De definitie is: ‘Handelingen zonder medische noodzaak en gericht op de verfraaiing van het uiterlijk van de gezonde mens. Bijvoorbeeld injectables met botox, permanente- en niet permanente fillers, ooglidcorrecties, neuscorrecties, kleine chirurgische ingrepen ter verfraaiing van het uiterlijk, laserbehandelingen ter verfraaiing van de huid, peelings, liposuctie en facelift’.

Welke verzekeringsvoorwaarden betreft het?
1. AVB huisartsen (AVBH – 1310) nieuwe code: AVBH-1701
2. AVB tandartsen ((AVBT – 1310) nieuwe code: AVBT-1701
3. AVB paramedici (AVBP – 1212)  nieuwe code: AVBP-1701
4. AVB dierenartsen (AVBD – 1312) nieuwe code: AVBD-1701
5. AVB medische beroepen (AVBM – 1306) nieuwe code: AVBM-1701
6. AVB aanvullend individueel (AVBAI – 1312) nieuwe code: AVBAI-1701
7. AVB zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (AZV-0601) nieuwe code: AVBZVO-1701

Let op:
 • Voor dierenartsen gaat de Wkkgz niet gelden, dus zij krijgen géén Wkkgz dekking in de voorwaarden.
 • Alleen de beroepen die cosmetische werkzaamheden verrichten, krijgen een uitsluiting ‘cosmetische werkzaamheden’.
 • Niet alle voorwaarden kennen Uitloop in de verzekeringsdekking, dus alleen waar uitloop opgenomen is in de voorwaarden zal bovenstaande uitsluiting gelden.
Terug naar begin van de pagina >