Inloggen

Voordelen WGA eigenrisicodragen

 • Financieel aantrekkelijk
 • VvAA regelt het aanvraagproces voor u
 • Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid werknemers
Informatie aanvragen
WGA-eigenrisicoverzekering

WGA eigenrisicodragen

WIA en WGA

Een belangrijk onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). VvAA ondersteunt u als werkgever graag bij een optimale keuze voor uw verzekering van het WGA risico.

Informatie aanvragen

WGA - Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Deze schrijft voor dat u als werkgever tien jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkeringen voor werknemers die op of na 1 januari 2005 ziek zijn geworden en uiteindelijk in de WGA terechtkomen. U betaalt hiervoor als werkgever aan het UWV een behoorlijke premie. Als werkgever hebt u twee keer per jaar de kans om 'eigenrisicodrager' voor de WGA te worden. U kiest er dan voor het financiële risico van de WGA-uitkeringen van (ex) werknemers voor eigen rekening te nemen. U kunt deze uitkeringen zelf betalen of het risico verzekeren bij een verzekeraar. In veel gevallen (behalve als u langdurig zieke werknemers in dienst hebt of had) is dit gunstiger dan verzekeren via het UWV.

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

U hebt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, de mogelijkheid eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Houd er rekening mee dat u uiterlijk 13 weken vóór die datum de aanvraag op moet sturen, dus op 1 april, of op 1 oktober. U moet binnen vijf weken daarna ook nog een garantieverklaring aanleveren.

Welke verzekeraar kiest u?

De dekking van de verschillende WGA verzekeringen in de markt is in grote lijnen gelijk. Welke verzekeraar u het beste kunt kiezen, is vooral afhankelijk van de premie. Wanneer u een verzuimverzekering hebt, biedt uw verzuimverzekeraar veelal een korting op de premie voor uw WGA verzekering. Hebt u geen verzuimverzekering, dan hangt het van uw beroep en eventueel van het lidmaatschap van uw branchevereniging af welke verzekeraar u de voordeligste premie biedt. Neem voor het actuele premie aanbod contact op met VvAA advies.

VvAA helpt

VvAA ondersteunt u als werkgever graag bij een optimale keuze voor uw verzekering van het WGA risico. Daarom regelen wij het complete aanvraagproces en de afhandeling met de verzekeraar voor u. U hebt daar verder geen omkijken naar.
Aanvragen

Wilt u een WGA-eigenrisicoverzekering aanvragen of hebt u vragen? Neemt u dan contact op met VvAA advies.

Informatie aanvragen

Financiële verantwoordelijkheid voor uw werknemers

Als een zieke werknemer na twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt hij in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht. VvAA ondersteunt u als werkgever graag bij een optimale keuze voor uw verzekering van het WGA risico.

Informatie aanvragen

Wat zijn de gevolgen

In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk wat de gevolgen voor het inkomen zijn als de arbeidsongeschikte werknemer niet en als hij wel in staat is om te werken.

Stel het salaris van de werknemer was voor zijn arbeidsongeschiktheid € 30.000 per jaar. Het UWV heeft zijn verdiencapaciteit (dit is het loon dat de werknemer nu nog kan verdienen) vastgesteld op € 15.000. Zijn mate van arbeidsongeschiktheid is daardoor 50%.

Situatie 1: werken lukt niet
De werknemer vindt geen werk en zijn werkelijke loon is € 0.

Loongerelateerde uitkering (LGU)
 • Uitkering 0% x (€30.000 - € 0) = € 21.000
 • Totale inkomen € 0 (loon) + € 21.000 (uitkering) = € 21.000
Vervolguitkering
 • Uitkering 50% x 70% x € 18.640 (minimumloon) = € 6.524
 • Totale inkomen € 0 (loon) + € 6.524 (uitkering) = € 6.524
Situatie 2: werken lukt wel
De werknemer gaat aan de slag in een andere functie en verdient daarmee € 10.000 op jaarbasis. Het gevolg is dat hij nu 50% van zijn verdiencapaciteit benut (zelfs meer dan dat). Daardoor krijgt hij nu (na de Loongerelateerde uitkering) een Loonaanvulling in plaats van een Vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering (LGU)
 • Uitkering 70% x (€30.000 - € 10.000) = € 14.000
 • Totale inkomen € 10.000 (loon) + € 14.000 (uitkering) = € 24.000
Loonaanvulling
 • Uitkering 70% x (€ 30.000 - € 15.000) = € 10.500
 • Totale inkomen € 10.000 (loon) + € 10.500 (uitkering) = € 20.500

Loondoorbetaling bij ziekte

De wet verplicht een werkgever om bij ziekte de eerste 104 weken het loon van werknemers door te betalen. In het eerste ziektejaar is dat altijd minimaal 70% van het minimumloon. In het tweede jaar is het 70% van het daadwerkelijke loon (dit kan dus lager zijn dan het minimumloon). De verplichting tot loondoorbetaling geldt niet voor het loon boven de WIA-loongrens (€ 50.064,- in 2012). In veel CAO's is echter ook de loondoorbetaling boven de WIA-loongrens geregeld.

Een werknemer is ziek als hij niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten. Als een werknemer meerdere malen ziek is en er minder dan vier weken tussen de ziekteperiodes zit, dan worden deze periodes opgeteld en beschouwd als één periode. Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten.

Ook werknemers met een tijdelijk contract die ziek worden, hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte. Als de arbeidsovereenkomst in die twee jaar afloopt, dan neemt het UWV de loondoorbetaling over. De werknemer krijgt dan een uitkering op basis van de Ziektewet. Let op bij oproepkrachten! Als er sprake is van een regelmatig arbeidspatroon geldt ook voor hen een plicht tot loondoorbetaling bij ziekte.

Arbowet

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) biedt sinds 1 januari 2011 de mogelijkheid om op bedrijfsniveau arbobeleid te voeren dat past bij de specifieke kenmerken van het bedrijf of sector. De betrokkenheid van zowel de werkgever als de werknemer is hierbij van belang. Zij zijn goed in staat om per werksituatie vast te leggen hoe veiligheid, gezondheid en welzijn zo goed mogelijk gewaarborgd worden.

Arbocatalogus

Dat arbobeleid per onderneming of sector wordt vastgelegd in een arbocatalogus. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De arbocatalogus moet alle risico's die in een sector voorkomen behandelen. Er moeten tips, oplossingen, praktische handleidingen en hulpmiddelen in staan voor elk risico en hoe het weg te nemen is.

Risico's zorgsector

In de zorgsector zijn de belangrijkste arbeidsrisico's die tot ziekteverzuim kunnen leiden:
 • fysieke belasting;
 • psychosociale belasting zoals bijvoorbeeld agressie en geweld;
 • biologische agentia (de verzamelnaam voor een scala aan uiteenlopende micro-organismen. Het gaat om bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en levende celculturen die het vermogen hebben tot vermenigvuldiging en overbrenging van genetisch materiaal)
 • werkdruk

Verplichtingen Arbowet

De Arbowet kent een aantal verplichtingen:
 • het voeren van een verzuimbeleid;
 • contract met een bedrijfsarts of arbodienst. De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (or) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling.
 • uitvoeren van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico's het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt.
 • beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening (BHV) Er moeten voldoende opgeleide BHV-ers aanwezig zijn en zij moeten in staat zijn om hun taak uit te voeren.
 • de werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om een periodiek geneeskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. De werknemer is niet verplicht hieraan deel te nemen.
 • aanwezigheid van minimaal één preventiemedewerker in het bedrijf. Een preventiemedewerker geeft voorlichting over de arbeidsrisico's in de dagelijkse werkzaamheden. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zichzelf aanwijzen.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter heeft betrekking op de eerste 104 weken ziekte. Het doel van de wet is het terugdringen van het ziekteverzuim. De Wet legt hiervoor procesverplichtingen op aan werkgever én werknemer. Deze verplichtingen zijn: wZiektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld.

 • Opstellen van een probleemanalyse na maximaal 6 weken. Hierin wordt vermeld waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 • Na 8 weken ziekte volgt het Plan van Aanpak (PvA). Hierin staat wat werkgever en werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier, dat de werkgever moet bijhouden bij dreigend langdurig verzuim.
 • Elke zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV, zodat de werknemer eventueel na 104 weken aanspraak kan maken op een WIA-uitkering.
 • Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 • Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Aan de hand van dit verslag beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanning hebben geleverd. Is dat niet zo, dan kan het UWV een sanctie opleggen van maximaal 52 weken extra loondoorbetaling.
 • In de 87e week ontvangt de werknemer in de een WIA-aanvraagformulier van het UWV.
 • Na 104 weken ziekte wordt de werknemer door een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van het UWV beoordeeld voor de WIA.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Het doel van de WIA is om werknemers, ook bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, zo veel mogelijk aan het werk te houden. Daarom legt de WIA meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers zelf. En maakt de WIA 'werken naar vermogen' financieel aantrekkelijker voor beide partijen. De wet biedt werkgevers een aantal regelingen om het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeids(on)geschikten te stimuleren. Bijvoorbeeld door een loonsubsidie of een premiekorting op de WIA-premie.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:
 • De Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (80-100%)
 • De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die gedeeltelijk (35-80%) of volledig (80-100%), maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn.

IVA

Werknemers die 80% of meer en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de IVA-regeling en krijgen tot hun 65e een uitkering van 75% van het laatstverdiende inkomen, gemaximeerd tot de WIA-loongrens*.
WGA

Werknemers die vanaf de 35% tot 80% – of meer dan 80% maar niet duurzaam – arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de WGA-regeling. Deze bestaat uit twee uitkeringsperioden:
 • Tijdens de 'eerste periode' heeft iedereen recht op een tijdelijke loongerelateerde uitkering, die tijdens de 'tweede periode' wordt gevolgd door, óf
 • Een loonaanvulling (als de werknemer ten minste 50% van zijn verdiencapaciteit benut), óf
 • Een vervolguitkering (als minder dan 50% van de verdiencapaciteit wordt benut)

Informatie aanvragen

WGA

VvAA is duidelijk over de WGA-eigenrisicoverzekering. Om inzicht in uw rechten en plichten te krijgen kunt u hier de voorwaarden en extra informatie downloaden.

Premie berekenen

Kunnen wij u helpen?

1. Aan wie moet het verzoek tot eigen risicodragen worden ingediend?

Het verzoek tot eigen risicodragen richt u aan:
 Belastingdienst Centrale Administratie / Informatieverwerking
Postbus 2566
6401 DB HEERLEN

Het speciale formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst.
NB: als u gebruik maakt van het aanbod dat u van VvAA heeft ontvangen, dan hoeft u niet zelf het verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. VvAA regelt het aanvraagproces.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe word ik eigenrisicodrager?

 • U weet zeker dat u op het aanvraagmoment geen langdurig zieken of (ex)werknemers met een WGA-uitkering hebt. 
 • Via VvAA vraagt u een verzekering aan bij een verzekeraar. 
 • Via de verzekeraar dient u een aanvraag in bij de Belastingdienst. 
 • De verzekeraar zorgt voor een garantieverklaring. Hierin staat dat de WIA-verplichtingen tegenover uw werknemers worden nagekomen. 
 • VvAA begeleidt het hele aanvraagproces.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Per wanneer kan ik eigenrisicodrager worden?

U kunt per 1 januari of 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. U moet dan 13 weken voor die datum (dus voor 1 oktober dan wel voor 1 april daaraan voorafgaand) een aanvraagformulier om eigenrisicodrager voor de WGA te worden (en een garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst. Een startende ondernemer kan ook eigenrisicodrager worden, direct vanaf het moment waarop hij werkgever wordt of personeel in dienst neemt, dus op een andere datum dan 1 januari of 1 juli. Een werkgever kan geen eigenrisicodrager worden als hij in de drie jaar voor de gewenste uittreeddatum al eens eigenrisicodrager voor de WGA is geweest (al eigenrisicodrager was en terug is gegaan naar het publieke bestel).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Voor welke kosten word ik eigenrisicodrager?

De kosten van het eigenrisicodragen bestaan uit:

 • De wettelijke verplichte WGA-uitkering gedurende de loongerelateerde periode (maximaal 38 maanden).
 • De wettelijke verplichte WGA-loonaanvullingsuitkering tot maximaal de hoogte van de vervolguitkering danwel betaling van de WGA-vervolguitkering.
 • Reïntegratiekosten voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35 tot 80%) of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Zijn er kosten verbonden aan het eigenrisicodrager worden?

Aan het eigenrisicodrager worden zijn geen kosten verbonden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Hulp bij schade

Schade is al vervelend genoeg. Daarom helpen wij u snel en deskundig.