Inloggen

Juridische vragen en antwoorden

Arbeidsrecht

1. Mijn werknemer is van mening dat na een aantal keer verlengen er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Is dat juist?

Als partijen meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten en er meer dan 3 jaren verstreken zijn, dan geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook geldt er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er binnen de periode van 3 jaren een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden door:
 • Ontslagname door de werknemer
 • Ontslag op staande voet wegens een dringende reden
 • Via een inhoudelijke ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Via een pro forma ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Ontbinding met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst
 • Opzegging door de werkgever met een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf 

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Mijn werknemer functioneert niet en er dreigt een verstoorde arbeidsverhouding, wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat u uw personeelsdossier op orde hebt waaruit het functioneren van uw  werknemer blijkt. Bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken. Verder moet u uw werknemer gelegenheid hebben gegeven zich te verbeteren. U moet daarvoor ook inspanningen hebben verricht, zoals bijvoorbeeld coaching of het aanbieden van een opleiding.

Vaak is er meer aan de hand en is er een arbeidsconflict ontstaan. U bent er als werkgever in eerste instantie verantwoordelijk voor om de relatie te herstellen. Een mediationtraject kan daarvoor een goed middel zijn. Onder omstandigheden kan het uitblijven van voldoende verbetering en/of een verstoorde arbeidsrelatie aanleiding zijn voor een beëindiging van het dienstverband. Raadpleeg hiervoor tijdig een arbeidsrechtdeskundige van VvAA rechtsbijstand. 

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandsverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wanneer is er sprake van een rechtsgeldig proeftijdbeding?

Een rechtsgeldig proeftijdbeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De termijn waarbinnen de proeftijd geldt moet voor beide partijen gelijk zijn en is bij een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar maximaal één maand en bij een arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar maximaal twee maanden, tenzij een CAO een afwijkende termijn toestaat.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandsverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wanneer is er sprake van een rechtsgeldig concurrentiebeding?

Een rechtsgeldig concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Het beding gaat pas gelden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Er moet een redelijke verhouding zijn tussen de belangen van de werkgever en de werknemer. De werknemer mag door het concurrentiebeding niet onbillijk worden benadeeld. Een concurrentiebeding van bijvoorbeeld vier jaar bij een arbeidsovereenkomst van één jaar is bijvoorbeeld niet redelijk te noemen.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. De werkgever wil een wijziging aanbrengen in de arbeidsovereenkomst, mag dat?

Een werkgever kan niet zomaar en zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst wijzigen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dit wel mag.  Het doorvoeren van een eenzijdige wijziging kan ook alleen wanneer de werkgever daarbij zo’n zwaarwegend belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Als de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat, hoeft de werknemer een wijziging in principe niet te aanvaarden en zullen partijen overeenstemming moeten bereiken. De werknemer moet echter op redelijke voorstellen van de werkgever ingaan, tenzij aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandsverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bestuursrecht

1. Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Bij uw gemeente of op de website van uw gemeente kunt u de bestemmingsplannen inzien. In de meeste gevallen is deze informatie ook te verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning van mijn buren?

Als de omgevingsvergunning voor bouwen is verleend, kunt u bij de reguliere procedure binnen zes weken na verzending van de omgevingsvergunning bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar rechtspraak.nl

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?

Via de website van uw gemeente of via www.omgevingsloket.nl. kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en bouwregelgeving?

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U kunt het belangrijkste deel van die regelgeving nalezen via de link van de VROM-site (www.rijksoverheid.nl) 'plannen om te (ver)bouwen' en op www.verbouwkompas.nl. U kunt ook voor deze vragen terecht bij uw gemeente.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en hoe vraag ik die aan?

Om te kunnen bouwen hebt u vanaf 1 oktober 2010 in beginsel een ”omgevingsvergunning” nodig. Met behulp van de Vergunningcheck van het Omgevingsloket Online (te vinden op www.rijksoverheid.nl) kunt u vaststellen voor welke activiteiten u deze vergunning moet aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 is de 'bouwvergunning' opgegaan in de landelijke omgevingsvergunning.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Bouwrecht

1. De aannemer wilt dat ik betaal terwijl er nog een aantal dingen gedaan moeten worden. Wat moet ik doen?

Los van de discussie over een rekening kunt u toch aanspraak maken op de aannemer om de werkzaamheden af te maken. Daartoe kunt u hem zo nodig schriftelijk in gebreke stellen.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Moet de verkoper van een woning toestaan dat de koper een aankoopkeuring laat verrichten?

De toestemming van de verkoper is vereist voor een aankoopkeuring. Het is dus van belang dat de koper tijdens de onderhandelingen bedingt dat er een aankoopkeuring kan worden verricht. Als de keuring na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvindt, is het bovendien van belang dat de koper bij het uitbrengen van zijn bod een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de uitkomst van de keuring bedingt.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandsverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Door de schuld van de aannemer is schade ontstaan. Het probleem heeft hij opgelost, de gevolgschade niet, daarvoor verwijst hij naar de inboedelverzekering. Is dit terecht?

U kunt uw inboedelverzekering niet aanspreken voor de gevolgschade. Uw aannemer is hier aansprakelijk voor indien hij het veroorzaakt heeft.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik heb de vraagprijs geboden voor een woning. Is de verkoper nu verplicht aan mij te verkopen?

Nee, de vraagprijs bieden is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De verkoper is door uw bieding echter nog niet gebonden. De verkoper kan een tegenbod doen dat de vraagprijs overschrijdt.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Hoe ver moet een boom of heg van de erfgrens verwijderd zijn?

Een heg of heester mag in principe niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een afstand van minimaal 2 meter tot de erfgrens. Staat een boom of heg niet ver genoeg van de erfgrens dan mag men eisen dat deze verwijderd wordt. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel.

Bekijk de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Consumentenrecht

1. Waar moet ik op letten als ik een schilder of leverancier uitkies?

Het is altijd verstandig referenties op te vragen zodat u een indruk krijgt of u met een betrouwbare wederpartij te maken heeft. Vraag altijd een schriftelijke offerte en bevestig deze ook schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail. Dan is duidelijk wat is afgesproken en voor welke prijs.

Belangrijk is ook dat u toegang hebt tot een geschillencommissie als er toch iets fout gaat. Als het goed is, is in de algemene voorwaarden van de leverancier een verwijzing naar een geschillencommissie opgenomen, wanneer deze daarbij is aangesloten. Het voordeel van een geschillencommissie is dat u de procedure zelf eenvoudig kunt beginnen door een formulier in te vullen, dat de procedure weinig kost en dat bij de prijs van de procedure vaak een expert is inbegrepen. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Iemand die iets voor mij maakt of repareert levert slecht werk. Kan ik iemand anders inschakelen?

U kunt niet direct iemand anders inschakelen als u vindt dat er slecht werk geleverd is. Als u een overeenkomst hebt gesloten om bijvoorbeeld uw huis te schilderen en het verfwerk blijkt op verschillende plekken lelijk te zijn, moet u de schilder eerst de kans geven om te herstellen door middel van een ingebrekestelling. Pas als deze binnen de door u gestelde redelijke termijn niet tot herstel overgaat, kunt u een derde de opdracht tot herstel geven en in principe de kosten van dat herstel verhalen.

NB: het is in zo’n situatie altijd verstandig om contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering als de schilder of andere wederpartij niet wil herstellen. Wij kunnen u uitleggen wat u het beste kunt doen of u bijstaan als dat nodig is.
 
Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

 • De schilder laat het afweten, u moet een derde inschakelen. Welke schade kunt u nu vorderen? U kunt niet de duurste schilder die u kunt vinden inschakelen. Het mag natuurlijk wel, maar dan draagt u een deel van de kosten zelf. Het is daarom verstandig enkele offertes op te vragen en daar een goedkope schilder uit te kiezen die goed werk levert.
 • Als u een vrije dag moet opnemen voor het herstel komt deze niet voor vergoeding in aanmerking. De wetgever redeneert dat wie geen enkel risico wil lopen, geen overeenkomsten moet aangaan. De kans op tegenslag hoort daar bij. Maar als de reparateur van uw wasmachine drie of vier keer zonder goede reden niet op komt dagen, dan komt u wel voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking.  

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Moet ik iets bewijzen als ik vind dat de schilder slecht werk heeft geleverd?

Stel dat het tot een rechtszaak komt en de schilder ontkent dat hij slecht werk heeft geleverd, dan moet u het volgende bewijzen:

 • U moet bewijzen dat er slecht werk is geleverd. Bij schilderwerk zal dat soms door middel van foto’s kunnen, bij complexere geschillen met een aanzienlijk belang is het verstandig om een rapport op te laten maken door een onafhankelijke deskundige.
 • U moet bewijzen dat u de schilder een kans tot herstel hebt gegeven met een redelijke termijn. 

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat is een redelijke termijn?

Wat een redelijke termijn is, hangt heel erg van de omstandigheden af. Als u weet dat de schilder vanaf de volgende dag bouwvakantie heeft, kunt u hem in principe niet een termijn van een week stellen. Een termijn van enkele weken is doorgaans gebruikelijk (vakantie niet meegerekend), maar als uw huis in die periode onherstelbaar zou beschadigen door het slechte schilderwerk mag u een kortere termijn stellen. In het algemeen geldt: hoe redelijker u bent, hoe beter dat is voor uw rechtspositie. 

Zie ook de VvAA-rechtsbijstandverzekering >


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Erfrecht

1. Waar vind ik informatie over hoe ik een nalatenschap kan afwikkelen?


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Huurrecht

1. De verhuurder heeft de huur van mijn praktijkruimte opgezegd en daarvoor geen reden genoemd. Is dat juist?

De verhuurder van de praktijkruimte is niet verplicht een reden voor opzegging te noemen. Ook is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een huuropzegging door de verhuurder.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Moet een huurovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd?

Nee, dat is op zichzelf niet nodig. Er is al sprake van een huurovereenkomst als de ene partij, de verhuurder, aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik geeft en de huurder daarvoor een tegenprestatie moet leveren (het betalen van huur). Om conflicten over wat de partijen nu precies hebben afgesproken te voorkomen, is het in het algemeen wel verstandig om een schriftelijke huurovereenkomst aan te gaan.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat zijn mijn rechten bij opzegging van de huur van mijn praktijkruimte?

Door een rechtsgeldige opzegging eindigt de huurovereenkomst en dient de huurder het gehuurde te ontruimen op de datum waartegen dat is aangezegd. De huurder van praktijkruimte komt dan nog slechts de tijdelijke ontruimingsbescherming toe van artikel 7:230a BW. Op grond van dit artikel wordt, kort gezegd, de verplichting van de huurder om tot ontruiming over te gaan, gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd geschorst.

Gedurende deze termijn van twee maanden kan de huurder zich tot de rechter wenden met het verzoek om deze termijn te verlengen. De rechter dient dan een belangenafweging te maken tussen het belang van de verhuurder om over het gehuurde te kunnen beschikken en het belang van de huurder om nog enige tijd van het gehuurde gebruik te maken. Aangenomen kan worden dat hoe langer de opzegtermijn is des te minder snel er aanleiding is om verlenging van de ontruimingsbeschermingstermijn toe te kennen. Het is van groot belang om meteen vanaf het moment dat u kennis heeft genomen van de huuropzegging serieuze en aantoonbare inspanningen te verrichten tot het tijdig vinden van andere praktijkruimte.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Welk onderhoud komt voor rekening van huurder en verhuurder?

Als u woonruimte huurt, kunt u hiervoor bijlage 1 van het Besluit Kleine herstellingen a. tot en met v. raadplegen.

Als u praktijkruimte huurt, kunt u hiervoor uw huurovereenkomst en mogelijk de daarin genoemde algemene bepalingen raadplegen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Welke opzegtermijn geldt er voor de huurder en verhuurder van een praktijkruimte?

Als u de ruimte voor bepaalde tijd hebt gehuurd, kunt u in de huurovereenkomst kijken wat daarover is vastgelegd.

Als u voor onbepaalde tijd een praktijkruimte huurt, is de opzegtermijn afhankelijk van de periode waarover de huur betaald moet worden. Als u bijvoorbeeld de huur per maand moet betalen, is de opzegtermijn één maand en als u de huur per drie maanden moet betalen, is de opzegtermijn drie maanden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Letsel en verkeer

1. Iemand is tegen mijn geparkeerde auto gereden. Kan ik de schade verhalen op het Waarborgfonds?

Een absolute voorwaarde om een beroep te kunnen doen op het Waarborgfonds Motorverkeer is dat het ongeval veroorzaakt is door een motorvoertuig. Daarnaast dient u in geval van een parkeerschade aan te tonen dat u uw auto onbeschadigd hebt geparkeerd en met schade is teruggevonden zonder dat er in die tussentijd met de auto is gereden.

Uw eigen verklaring is onvoldoende, u hebt minstens één getuige nodig die een en ander kan bevestigen. Deze getuige mag ook een familielid zijn. Tevens dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Overigens hanteert het Waarborgfonds in geval van materiële schade een eigen risico van € 250,-. Voor meer informatie: www.wbf.nl.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb een aanrijding gehad. Dient er een expert ingeschakeld te worden?

Dit is afhankelijk van de hoogte van de schade. Informeert u eerst bij uw garage naar de herstelkosten. Verzekeraars hanteren veelal een grens van € 750,-. Blijft de schade onder dit bedrag dan kunt u volstaan met het overleggen van een gespecificeerde schadebegroting of reparatienota. Is de schade hoger neemt u dan, indien uw auto casco verzekerd  is, contact op met uw autoverzekeraar en indien uw auto niet casco verzekerd is met uw rechtsbijstandverzekeraar voor het inschakelen van een expert.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik word aansprakelijk gesteld voor de schade die mijn zoontje aan een geparkeerde auto heeft toegebracht. Kan ik de schade melden op de rechtsbijstandverzekering?

U dient de schade te melden op uw AVP verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Zij zullen de schade in behandeling nemen en beoordelen of u aansprakelijk bent en of en in hoeverre de tegenpartij schadeloos gesteld dient te worden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan ik de kosten van een huurauto ook verhalen op de tegenpartij?

Ja, gedurende de reparatie kan een (gelijkwaardige) auto gehuurd worden. Indien er sprake is van een total-loss schade dan wordt gebruikelijk niet meer dan 14 dagen autohuur vergoed. Houd er verder rekening mee dat de huurkosten voor 75% worden vergoed. Verzekeraars hanteren standaard een aftrek van 25% inzake besparing in verband met de stilstand van het eigen voertuig.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Mijn auto is beschadigd geraakt bij een aanrijding. De tegenpartij is aansprakelijk. Kan ik mijn rechtsbijstandverzekering inschakelen om de schade te verhalen?

Indien u een volledige cascoverzekering (‘All risks’) hebt afgesloten voor uw auto dan dient u de schade te melden bij de verzekeraar waar uw auto is verzekerd. Deze zal de schade aan uw auto aan u vergoeden en vervolgens verhalen op de aansprakelijke partij.

Is uw auto alleen WA of WA + beperkt casco verzekerd dan kunt u de schade melden op de rechtsbijstandverzekering. Zij zullen dan trachten de schade voor u te verhalen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Medisch tuchtrecht

1. Een patiënt heeft zowel bij de klachtencommissie als bij het tuchtcollege een klacht tegen mij ingediend, mag dit?

Ja, een patiënt kan zelf beslissen op welke manier hij zijn onvrede kenbaar maakt. De verschillende instanties om te klagen sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijkertijd worden benaderd.

Op de website van de KNMG is meer informatie te vinden over bovengenoemde onderwerpen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Een patiënt is overleden en de nabestaanden vragen om een afschrift van het medisch dossier. Mag ik medische gegevens van de overleden patiënt verstrekken?

In beginsel mogen geen medische gegevens van een overleden patiënt verstrekt worden aan derden. Immers, het beroepsgeheim ‘reikt over het graf’. Er is echter een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de toestemming van de overleden patiënt verondersteld kan worden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Een patiënt vraagt om een afschrift van zijn medisch dossier, kan ik dit zonder problemen verstrekken?

Ja, een patiënt heeft op grond van zijn inzagerecht in principe het recht op een afschrift van zijn medisch dossier. Een uitzondering op het inzagerecht is die informatie in het dossier die over derden gaat en waarvan kennisneming door de patiënt schade toe kan brengen aan de privacy van deze derden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Mag ik, als een patiënt een tuchtklacht tegen mij heeft ingediend, nog contact opnemen met mijn patiënt, om bijvoorbeeld een gesprek aan te bieden?

Ja, een procedure hoeft hieraan niet in de weg te staan. Wel is het belangrijk om te bedenken hoe u het contact wilt gaan leggen en met welk doel. Wij helpen u hier graag bij.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Mag ik met toestemming van een patiënt medische informatie verstrekken aan de politie?

Ja, in principe kunt u met toestemming van de patiënt feitelijke medische gegevens verstrekken, echter u dient na te laten vragen van oordelende aard te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u de Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie van de KNMG raadplegen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Medische beroepsbeoefenaars

1. Als ik een geschil heb met mijn maten, aan wie kan ik dat geschil voorleggen?

Gebruikelijk is dat in een maatschapsovereenkomst een geschillenregeling is opgenomen. De meeste regelingen gaan uit van geschillenbeslechting door middel van arbitrage, in plaats van door een overheidsrechter. Daarbij is meestal ook aangegeven hoe de benoeming van arbiters dient plaats te vinden. Soms is bepaald dat partijen eerst moeten proberen hun geschil met behulp van mediation op te lossen. Bij VvAA Mediation werken verschillende mediators. Als u een VvAA rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten met een dekking voor onderlinge geschillen komen de kosten van mediation wellicht voor vergoeding in aanmerking.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ben ik verplicht om in geval van afwezigheid wegens ziekte, vakantie of andere redenen een waarnemer aan te stellen of moeten mijn maten dat voor mij regelen?

In de meeste maatschapsovereenkomsten is bepaald dat maten tijdens vakantie, congresbezoek en/of ander verlof zonder (extra) vergoeding voor elkaar waarnemen. Bij afwezigheid wegens ziekte geldt veelal een vergelijkbare regeling, waarbij de waarneming ‘om niet’ meestal beperkt is tot dertig dagen per kalenderjaar. Wanneer een maat langer dan dertig dagen per jaar ziek is, zijn de overige maten doorgaans gerechtigd een externe waarnemer aan te stellen.

Gebruikelijk is dat – voor zover de afwezige maat daartoe in staat is – overleg plaatsvindt over de persoon van de aan te stellen waarnemer. De kosten van de waarnemer komen meestal ten laste van het winstaandeel van de afwezige maat. Als geen externe waarnemer wordt (of kan worden) aangesteld, zijn de overige maten verplicht om tegen betaling van een vergoeding in de waarneming te voorzien. Ook deze waarneemvergoeding komt meestal ten laste van het winstaandeel van de afwezige maat.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik ben als zelfstandig medisch specialist werkzaam op basis van een toelatingsovereenkomst in een ziekenhuis. Kan de directie mij ook verplichten een maatschap aan te gaan?

Dit hangt af van wat met u is afgesproken in het kader van uw toelating. In de meeste toelatingsovereenkomsten is bepaald dat een medisch specialist moet samenwerken met collega medisch specialisten van hetzelfde moeder- en/of deelspecialisme. Daarbij wordt vaak aangegeven dat die samenwerking bij voorkeur op basis van een schriftelijke maatschapsovereenkomst / vennootschapsovereenkomst dient plaats te vinden. Uit de woorden ‘bij voorkeur’ kan worden opgemaakt dat de directie het aangaan van een maatschap echter niet kan verplichten. Welke samenwerkingsvorm uiteindelijk ook gekozen wordt, meestal zal een directie wel als eis stellen dat ‘de samenwerkingsovereenkomst’ vooraf wordt voorgelegd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik heb de mogelijkheid om naast mijn werkzaamheden in het ziekenhuis één dag in de week in het nabijgelegen ZBC te werken. Mag ik dat zomaar doen?

Zowel in een toelatingsovereenkomst als in een maatschapsovereenkomst kunnen bepalingen zijn opgenomen die het verrichten van nevenwerkzaamheden beperken of alleen toestaan wanneer daarvoor voorafgaand toestemming is gevraagd en verkregen. Op overtreding van zo’n bepaling kan een boete zijn gesteld. Het is dus belangrijk een en ander vooraf goed te (laten) bekijken.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wij hebben als maatschap geen afspraken op papier gezet. Mag dat eigenlijk wel en bestaat er dan wel een maatschap?

Zeker wel, mondelinge afspraken gelden net zozeer als schriftelijke afspraken. Het nadeel van het niet vastleggen van afspraken is dat over de inhoud daarvan discussie kan ontstaan. Het kan dan lastig worden ‘uw gelijk’ aan te tonen. Daarom adviseert VvAA rechtsbijstand om altijd een overeenkomst op te (laten) stellen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Personen- en familierecht

1. Heb ik recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft voor dat bij een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Beide partners hebben dus recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is wel mogelijk dat partners in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling afspreken. Het is van wezenlijk belang dat de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding het formulier mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ontvangen heeft.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure kan op 2 manieren geregeld worden:

1. Als de partners het eens zijn over de scheiding kan in samenspraak met een advocaat een verzoekschrift worden opgesteld. In dit verzoekschrift staan naast het verzoek tot ontbinding van het huwelijk de  afspraken over de financiën, de zorg en opvoeding van de kinderen, alimentatie etc. Het verzoekschrift wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend en de rechter zal dan uiteindelijk de scheiding uitspreken en een oordeel geven over de bijkomende afspraken.


2. Het kan ook zo zijn dat de partners het niet eens worden over de bijkomende afspraken. Er zijn dan twee mogelijkheden om hieruit te komen. Ten eerste kan mediation een oplossing bieden. Vervolgens kan, indien mediation geen oplossing biedt of indien mediation niet aan de orde is, één van de partners een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hier op reageren. Voor het indienen van een verzoekschrift of het reageren hierop is bijstand van een advocaat vereist. De rechter zal na beide partijen gehoord te hebben uitspraak doen over onder welke voorwaarden de scheiding geregeld zal worden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat kunt u voor mij doen bij een echtscheiding?

Bij specifieke juridische vragen omtrent een echtscheiding kunnen wij u alleen van een eenmalig advies voorzien. Dit geldt ook voor een aantal andere geschillen binnen het personen- en familierecht, zoals geschillen tussen (ex) echtgenoten/ partners en geschillen over adoptie, beëindiging van een samenlevingsverband/geregistreerd partnerschap, draagmoederschap, erkenning van een kind, huwelijksvermogensrecht, naamswijziging, omgangsregelingen, ontkenning en vaststelling van vaderschap, ouderlijk gezag, scheiding van tafel en bed, verplichtingen tot (partner) alimentatie en levensonderhoud.

Twijfelt u of het geschilpunt onder de dekking valt, neem dan contact op met de Juridisch Advieslijn van VvAA rechtsbijstand.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Waarnemen

1. Hoe lang duurt gemiddeld een waarneembegeleidingstraject?

De duur van een waarneembegeleiding traject is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Gemiddeld gezien kan VvAA u in een adviesgesprek een vlotte start geven als waarnemer.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat zijn de kosten van waarneembegeleiding?

Dit is afhankelijk van de dienstverlening die u afneemt. Wij werken op basis van provisie, een vast tarief en/of declaratie (uurtarief). De eerste twee uur van het adviesgesprek zijn gratis. Alle additionele uren worden gedeclareerd. Gemiddeld gezien kan VvAA u in een adviesgesprek een vlotte start geven als waarnemer.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan ik tussentijds de waarneembegeleiding beëindigen?

Het is altijd mogelijk om onze begeleiding tussentijds te beëindigen. Wij rekenen dan alleen de uren door die we op dat moment gemaakt hebben.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Na welke periode starten waarnemers doorgaans een eigen praktijk?

De meeste waarnemers streven een eigen praktijk na. Vaak wil een waarnemer binnen een termijn van vier à vijf jaar een eigen praktijk starten of overnemen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Werkgeverszaken

1. De werkdruk is zo hoog dat mijn medewerkers beginnen te morren. Wat kan ik doen?

Voor een gezonde werkdruk zijn, naast de feitelijke werkhoeveelheid, 2 factoren van belang:
 • Kan ik taken op een ander moment of andere manier doen (regelmogelijkheden)?
 • Sociale steun binnen het team en van u als leidinggevende.
Ga in gesprek met uw collega’s en bekijk hoe u samen met uw team de werkdruk in goede banen kunt leiden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe kan ik mijn team zo sturen dat ze de goede dingen doen?

De rollen en verantwoordelijkheden van uw medewerkers zijn een afgeleide van de doelstellingen van uw praktijk. Zorg ervoor dat uw team van beide goed op de hoogte is. Dat zorgt ervoor dat uw medewerkers de goede dingen doen. In een kleine praktijk waar medewerkers al jaren werken gaat dit vaak automatisch: iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Als praktijken groeien neemt de complexiteit toe en is er ook meer behoefte aan afstemming. Het verloop kan ook toenemen. Belangrijk is dan om plannings- en functioneringsgesprekken te voeren. Dat helpt u om jaarlijks heldere afspraken met uw medewerkers op papier te zetten en regelmatig te evalueren. Dit kunt u ook gebruiken in de jaarlijkse beoordeling van uw medewerker. Er zijn allerlei (digitale) beoordelingssysteem verkrijgbaar. Maar zolang uw praktijk klein en overzichtelijk is, kunt u het best werken met een zelf opgezet systeem. Zorg er wel voor dat de gemaakte afspraken voor zowel u als de betrokken medewerker helder zijn, bij voorkeur formeel dus voorzien van een handtekening.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan ik een extra personeelslid aannemen?

Wilt u extra personeel aannemen omdat de  werkdruk (te) hoog is? De opbrengsten zullen dan moeten opwegen tegen de extra kosten. De salarisadviseurs van VvAA maken graag een berekening van de extra personeelskosten voor een nieuwe collega, inclusief kosten voor bijvoorbeeld werknemersverzekeringen en pensioenopbouw. Om de totale kosten te berekenen kunt u daar de (eventuele) kosten voor de werkplek en extra hulpmiddelen bij optellen. Kijk dan of het wel of niet uit kan. De praktijkadviseur van VvAA kan u daarbij helpen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Kan ik met dezelfde mensen meer doen door efficiënter te werken?

Efficiënter werken is vrijwel altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door taken te herschikken, medewerkers alleen op hun specialiteit in te zetten of door processen in uw praktijk te verbeteren. Bekijk de situatie eens vanuit een ander perspectief of praat eens met een collega-praktijkhouder bijvoorbeeld tijdens een netwerkbijeenkomst. Dat brengt u misschien op ideeën die u in uw praktijk kunt gebruiken. Uiteraard zijn er grenzen aan wat mogelijk is. Op een bepaald moment is de rek er uit en kunt u beter extra personeel aannemen. Een beslissing die u financieel goed moet afwegen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat doe ik met een medewerker die afspraken niet nakomt?

Maak heldere afspraken op papier met uw medewerker over taken en verantwoordelijkheden. Zorg dat u deze beiden ondertekent. Plan regelmatig gesprekken met uw medewerker om de voortgang van gemaakte afspraken te bewaken. Hoe belangrijker de afspraken zijn, des te vaker u de voortgang ervan moet bespreken. Zorg ook hier voor een goede verslaglegging. Besluit u om uit elkaar te gaan dan hebt u een compleet dossier bij de hand dat u bij een eventuele ontslagprocedure hard nodig hebt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat doe ik met een medewerker die zich steeds ziek meldt?

De ene medewerker werkt met hoofdpijn gewoon door terwijl de ander zich ziek meldt. Dit heeft te maken met de zogenaamde ‘verzuimdrempel’: wanneer meldt iemand zich ziek? Bij kleinere praktijken ligt deze drempel vaak hoger dan bij grotere bedrijven. Als werkgever hebt u invloed op de hoogte van de verzuimdrempel. Richt de aandacht op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Iemand die ziek is kan misschien best ander ‘lichter’ werk doen, iets later op het werk verschijnen, wat eerder naar huis gaan of bepaalde taken thuis doen. Daarmee kunt u zomaar een ziektedag halveren. Weet ook dat u als werkgever het ziekteverlof toekent en dus ook kunt afwijzen. Ga in ieder geval in gesprek. Zeker als u twijfelt of iemand zijn of haar werk niet geheel of gedeeltelijk kan verrichten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wat moet ik regelen als ik personeel in dienst neem?

Elke medewerker heeft een arbeidsovereenkomst nodig waarin alle arbeidsvoorwaarden en allerlei wederzijdse rechten en plichten staan. Bijvoorbeeld over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwarden, over wat te doen bij ziekte of bij uitdiensttreding. Wanneer iemand in dienst komt, neemt u hem of haar op in uw personeels- en salarisadministratie. U betaalt salaris en werkgeverslasten. Ook moet u de nieuwe collega verplicht laten deelnemen in bijvoorbeeld een cao pensioenregeling. Let erop dat u de noodzakelijke verzekeringen afsluit en dat het bruto-netto traject van salarissen en vergoedingen in orde is. Kleinere praktijken besteden de administratieve taken vaak uit. Dan kunnen praktijkhouders zich concentreren op hun zorgberoep.


Is dit een antwoord op uw vraag?