Inloggen

Veelgestelde vragen

1. Waarom is het zo belangrijk een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben?

Elke zorgprofessional, hoe deskundig ook, kan een medische fout maken. Bovendien kan de uitwerking van een medische fout zich na jaren – of zelfs na  pensionering van de zorgprofessional – openbaren. Dan is het prettig om te weten verzekerd te zijn bij een betrouwbare partij die ook ‘oude’ schades in behandeling kan en wil nemen, waardoor men zelf niet voor de schade opdraait.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Waarom zijn er zo weinig partijen in Nederland die een dergelijke verzekering voor (para)medici aanbieden?

Het verzekeren van medische aansprakelijkheid is bijzonder complex, vereist specifieke expertise en kan gepaard gaan met forse claims. Het vereist een specifieke, op de zorg gerichte aanpak en visie. Menig verzekeraar neemt deze dekking niet in het assortiment op, omdat de premies relatief laag zijn, terwijl de risico’s juist hoog zijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De ene beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet gelijk aan de ander. Waar moet u op letten?

  • Een heel belangrijk aspect is het zogenaamde inloop- of uitlooprisico. Hebt u ergens anders gewerkt als zelfstandig medisch professional, paramedicus, tandarts of dierenarts? Dan loopt u het risico dat u wordt geconfronteerd met claims en schades uit het verleden. Schades waar u geen weet van hebt. Om dit risico af te dekken kunt u uw zogenaamde inlooprisico verzekeren, zodat schades, die zich later pas openbaren maar wel uit het verleden stammen, ook gedekt zijn. Overigens wijst niet iedere partij u hierop: neemt u vooral contact met ons op als u hier vragen over hebt.
  • Verricht u nevenwerkzaamheden? Controleer dan of deze werkzaamheden ook verzekerd zijn.
  • Hebt u werknemers in dienst? Dan is het relevant om te weten of werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelname gedekt is. VvAA dekt dan ook de schade van werknemers die betrokken zijn bij een ongeval als automobilist, fietser of voetganger. 
  • Gaat u met pensioen? Ook daarna kunnen nog claims komen die betrekking hebben op fouten die tijdens uw werkzame leven gemaakt zijn. Deze claims zijn bij VvAA ook ná uw pensioendatum verzekerd.
  • Hebt u als huisarts een bijzondere bekwaamheid, bijvoorbeeld bij diabetes? Bij huisartsen geldt dat ook ketenaansprakelijkheid en bijzondere bekwaamheden zijn meeverzekerd zijn. U hoeft daar geen aanvullende dekking voor af te sluiten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Waarom zou ik mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij VvAA afsluiten?

VvAA is de grootste aanbieder van medische aansprakelijkheidsverzekeringen voor zorgprofessionals. We doen al 25 jaar niets anders en onze producten en dienstverlening worden continu aan aangepast aan de veranderende marktomstandigheden en uw behoeften. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VvAA is specifiek afgestemd op de activiteiten in de (para)medische sector en de voorwaarden kennen een zeer ruime dekking.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Zijn alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bij VvAA hetzelfde?

VvAA kent op de beroepsgroep toegesneden voorwaarden. Ze zijn dan ook ontwikkeld in overleg met professionals uit de verschillende beroepsgroepen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat is er zo specifiek aan de voorwaarden van VvAA?

VvAA heeft aparte voorwaarden voor medici, paramedici, tandartsen, dierenartsen en huisartsen.
De voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van VvAA zijn dan ook zeer uitgebreid. Zo hebben we in de polisvoorwaarden bijvoorbeeld:
  • Een volledige dekking voor werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersdeelname;
  • Een aparte dekking voor het meeverzekeren van arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid: de ‘goed werkgeverschap dekking’;
  • Dekking voor ketenaansprakelijkheid bij huisartsen;
  • Dekking voor nevenactiviteiten voor paramedici en dierenartsen;
  • Onbeperkte uitloop bij praktijkbeëindiging.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van medische aansprakelijkheid? En welke invloed heeft dat?

In Nederland en daarbuiten nemen het aantal claims en de hoogte van ingediende claims BIJ medische aansprakelijkheid toe. Gelukkig is de kans op een claim voor een zorgprofessional gemiddeld genomen klein, maar we zien al jaren een stijgende lijn in de hoogte van de uitkeringen en de aantallen ingediende claims. Dat komt bij voorbeeld omdat het sociale vangnet in Nederland is afgenomen en de pensioenleeftijd toeneemt, daardoor worden uitkeringen hoger. Ook neemt de claimbereidheid van patiënten toe en door nieuwe wetten zoals de ‘Wet Affectieschade’ zal er meer geclaimd worden, niet alleen door patiënten, maar ook door naasten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Heeft dat dan ook gevolgen voor de premies?

Dat klopt. Als zowel het aantal als de hoogte van de claims stijgen, maakt dit een premieverhoging noodzakelijk. VvAA ziet het als haar opdracht en verantwoordelijkheid vanuit het collectief van zorgverleners  de dekkingen onderscheidend en beroepsgroep gericht te maken en te houden.  Binnen de context van de stijgende claims, waar alle zorgprofessionals in toenemende mate mee te maken krijgen en die we namens u uitbetalen op het moment dat dat nodig is. Gedurende een langere tijdsperiode, want ook als u uw vak niet meer uitoefent, kunt u geconfronteerd worden met een claim uit het verleden. Bij VvAA bent u daarvoor uiteraard verzekerd.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Waarom moet ik "voor een collega" betalen? Ik heb nog nooit een klacht of een claim ontvangen.

Het principe van verzekeren is dat u een risico afdekt dat u niet zelf kunt dragen. Door het gezamenlijk onderbrengen van een risico kunnen de kosten daarvan (de premie) binnen de perken blijven. Zoiets kunt u niet alleen regelen. Dat is de kerngedachte van verzekeren en ook het solidariteitsprincipe dat de basis vormt van VvAA als ledenorganisatie.

Elke professional kan een fout maken tijdens zijn beroepsuitoefening. Als daar letsel uit voortvloeit, kan de claim erg hoog zijn. Dat risico wilt u afgedekt hebben. Bovendien is het prettig om te weten dat een ter zake deskundige jurist uw claim behandelt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Kan ik opzeggen?

Opzeggen kan bij VvAA altijd. U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering beëindigen wanneer u wilt.

Het is goed om te weten dat het beëindigen van een aansprakelijkheidsverzekering niet zonder risico is. Deze verzekering is namelijk ‘claims made’. D.w.z.: de claim van een patiënt die schadevergoeding wil moet gedurende de looptijd van de verzekering worden gedaan. Bij medische aansprakelijkheid treedt schade na een medische fout soms pas na maanden of jaren op. De claim wordt dan ook veel later ingediend. Bent u van verzekeraar gewisseld? Of stopt u met werken omdat u bij voorbeeld een jaar sabbatical gaat houden? Dan kan een claim van een (oud-)patiënt niet meer ‘gedurende de looptijd’ van de verzekering worden ingediend. Hiervoor bestaat een oplossing. U kunt bij het beëindigen van de verzekering een uitloopdekking aanvragen. Of wanneer u overstapt naar een andere verzekering dan vraagt u bij de nieuwe verzekering inloopdekking aan bij die verzekeraar. Voor het afdekken van dit risico betaalt u (extra) premie.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Hoe kan ik opzeggen?

U kunt een mail sturen naar VvAA Advies of de opzegkaart invullen en opsturen. Het is wel belangrijk dat u aangeeft per wanneer de verzekering beëindigd moet worden. Vanaf dat moment nemen wij  geen claims meer in behandeling.

Is dit een antwoord op uw vraag?