Inloggen

Tandarts krijgt te maken met hogere claims

De tandartszorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Dat neemt niet weg dat tandartsen fouten kunnen maken. Als patiënten schade oplopen en een claim indienen, kan dat grote impact op de tandarts hebben. Zowel persoonlijk als financieel. VvAA is er voor u. Wij staan u bij. En wij zorgen ervoor dat uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s goed verzekerd zijn, nu en in de toekomst.

Oorzaken stijging hoogte claims

VvAA ziet dat de geclaimde schade voor beroepsaansprakelijkheid van tandartsen stijgt, zie ook dit overzicht (pdf).

Claims in de mondzorg

Het aantal ingediende claims blijft weliswaar vrij stabiel, maar de hoogte van de uitgekeerde schadevergoedingen neemt fors toe.
Dit heeft meerdere redenen:

 • Hoge schadevergoedingen voor tandartsclaim
  De toegekende schadevergoedingen bij tandartsclaims zijn de afgelopen jaren gestegen. Individuele schadeclaims kunnen zeer hoog zijn. De hoogste claims komen voort uit implantaten. De meeste claims komen voort uit wortelkanaalbehandelingen.
 • Hogere juridische kosten
  Steeds vaker worden letselschadeadvocaten ingeschakeld. Hun tarieven zijn gestegen. Deze kosten maken deel uit van de totale schadevergoeding, die daardoor stijgt.
 • Minder verzekerde tandartskosten
  Veel patiënten moeten (een deel van) hun tandartskosten zelf betalen. Als zij niet tevreden zijn met het behandelresultaat of schade oplopen, voelen zij dat in hun eigen portemonnee. Hierdoor claimen ze de schade sneller bij de tandarts.
 • Verschraling sociaal vangnet
  Arbeidsongeschiktheid door medische fouten wordt steeds minder vanuit de overheid gecompenseerd. Daarom maakt inkomensverlies vaker deel uit van de schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan verlies van arbeidsvermogen door schade aan een aangezichtszenuw.
 • Stijgend aantal zzp’ers
  Zzp’ers hebben vaak geen financieel vangnet bij verlies van arbeidsvermogen, in tegenstelling tot werknemers. Als zzp’ers inkomensverlies lijden door een medische fout, dienen zij sneller een claim in.
 • Affectieschade
  Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk mogelijk om een vergoeding te vragen voor affectieschade. Voortaan kunnen ook de naasten van de gedupeerde aanspraak maken op smartengeld. Dit smartengeld betreft hun verdriet over het overlijden of blijvend letsel van hun naaste, als gevolg van de medische fout waarvoor u aansprakelijk bent. De bedragen variëren van € 12.500,- voor een goede vriend tot € 17.500,- voor een partner, kind of ouder. Naar verwachting stijgt het aantal claims hierdoor en neemt de totale schadevergoeding verder toe.

Zorg dat al uw personeel goed verzekerd is

Controleer of uw tandartspraktijk goed beschermd is bij een eventuele claim. Ga na of u en al uw personeelsleden onder het juiste beroep op uw polis staan. Zo voorkomt u onderverzekering. 
 
 • Verzeker al uw personeelsleden in loondienst die directe patiëntenzorg bieden mee. Het is belangrijk dat u hen onder het juiste beroep registreert. Uw tandartsassistenten hoeft u niet op te geven, die zijn automatisch meeverzekerd.
 • Op sommige polissen staat het beroep ‘medisch assistent’. Dit is geen gangbaar beroep in de tandartspraktijk. Dit hebben wij automatisch omgezet naar ‘preventie-assistent’. Klopt dit niet? Geef dan het juiste beroep aan ons door.
 • Werken er tandartsen met een buitenlands diploma in uw praktijk zonder BIG-registratie? Als zij onder uw supervisie werken, verzekert u hen mee als ‘tandarts in loondienst’. 

Verzekering wijzigen ▸

Claimrisico's voor tandartsen

Bij tandartsclaims spelen vaak communicatieproblemen mee, zoals onduidelijke afspraken en verkeerde verwachtingen. Stem de behandelkeuzes altijd goed af met uw patiënt, leg uit wat de risico’s zijn, vraag zijn instemming en leg de afspraken vast in uw dossier.

Misverstand bij wisseling van tandarts

Tandartsen beoordelen op welk moment een behandeling noodzakelijk is. Bij wisseling van tandarts kan dit misverstanden geven: als de nieuwe tandarts behandelingen inzet die door de andere tandarts op een later moment waren voorzien. De patiënt kan dan concluderen dat de vorige tandarts een fout heeft gemaakt en hiervoor een schadevergoeding claimen. Goede uitleg over de behandelkeuzes is dus belangrijk.

Verkeerde verwachtingen

Patiënten gaan er vaak van uit dat een ingreep altijd en voor 100% zal slagen. Zij zijn zich er niet van bewust dat een vervolgbehandeling nodig kan zijn (bijvoorbeeld bij een deel van de wortelkanaalbehandelingen). Verkeerde verwachtingen leiden gemakkelijk tot ontevredenheid en kunnen claims in de hand werken. Goede communicatie en heldere afspraken met de patiënt zijn onmisbaar.

Samenwerking met zzp'ers

Regel de beroepsaansprakelijkheidsrisico's

Veel tandartsen werken in hun praktijk samen met zzp’ers. Steeds vaker zijn dit zzp-tandartsen met een buitenlands diploma. Controleer of de beroepsaansprakelijkheid van de zpp’ers waarmee u werkt goed verzekerd is.

Zzp’er moet beroepsaansprakelijkheid zelf verzekeren
De zzp’er moet een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zzp’ers zijn niet verzekerd op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Tips
 • Leg in de samenwerkingsovereenkomst vast dat de zzp’er een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet hebben.
 • Als u samenwerkt met zzp’ers, controleer dan goed met wie u in zee gaat. Dit valt onder de vergewisplicht van de Wkkgz.
 • Een zzp-tandarts met een buitenlands diploma kan zich gewoon bij VvAA verzekeren, maar moet dan wel BIG-geregistreerd zijn.
 • Zzp-tandartsen met een buitenlands diploma mogen uitsluitend zelfstandig in uw praktijk werken als zij BIG-geregistreerd zijn. Dit betekent onder meer dat zij moeten voldoen aan de taaltoets die de BIG vereist. Dat is belangrijk, want veel claims komen voort uit communicatieproblemen.
 • Buitenlandse tandartsen zonder BIG-registratie mogen alleen onder supervisie werken in uw praktijk. U kunt hen meeverzekeren op uw polis als ‘tandarts in loondienst’. Let op: u kunt hen niét verzekeren als student!

Claim voor vertrokken zzp’er kan voor úw rekening komen 
Als de zzp’er schade veroorzaakt in uw praktijk en achteraf een claim krijgt, valt deze schade onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zzp’er. Is de zzp’er inmiddels (uit Nederland) vertrokken en niet meer vindbaar, dan kan uw praktijk worden aangesproken. Wanneer de schadeclaim wordt toegekend, komt die voor uw rekening. De schadeclaim valt niet onder uw verzekering; die geldt alleen voor u en uw meeverzekerde personeelsleden. 
 
  Tip
 • Zorg dat de verzekeraar van uw zzp’er benaderd kan worden in geval van een claim. Zo voorkomt u dat de claim voor uw eigen rekening komt. Kopieer de verzekeringspolis van uw zzp’er. Bewaar de kopie in uw administratie.

Samen leren van incidenten

Specifieke ondersteuning voor tandartsen

Krijgt u te maken met een claim? We staan u graag bij, maar nog liever zijn we dit voor. We bieden u onder meer het volgende.

Kennis delen
We delen de kennis uit onze database graag met u, om u te ondersteunen tijdens uw opleiding of loopbaan. Hierbij werken we onder andere samen met onderzoeksinstellingen. 

Incidenten: melden en ervan leren
Via het VIM Platform meldt u uw (bijna-)incidenten online, gemakkelijk en veilig. U ontvangt ieder kwartaal trends, casuïstiek en advies van onze preventiespecialisten. Zo voldoet u aan de Wkkgz-verplichting en profiteert u optimaal van de collectieve leerervaring van alle aangesloten deelnemers. Benieuwd naar het platform? Start uw proefperiode.

Peer support
Met Peer support helpen we u om ervaringen rond (bijna-)incidenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Kijk voor meer informatie bij Peer support in de zorg.

Coaching in patiëntcommunicatie
Goede patiëntcommunicatie kan onvrede wegnemen en claims voorkomen. Wij bieden hiervoor onder meer personal coaching en masterclasses. Kijk voor meer informatie op ons coachingsplatform.