Claim ligt steeds vaker bij zorgverlener

Een medische fout heeft vaak grote impact. Op de patiënt, op de uitoefening van uw (para)medische vak, soms op de organisatie en vaak ook op uw privésituatie. Wat doet u als u betrokken bent bij een klacht of claim?


Klachten en claims in de gezondheidszorg

De persoonlijke impact van een klacht of claim

Om een klacht of claim te voorkomen is het van belang om de risico's van uw vak goed te beheersen. Daarbij helpen we u graag met preventie, cases, cijfers, artikelen, advies en ondersteuning én met deze video van een huisarts die vertelt wat een claim met hem persoonlijk heeft gedaan.


Preventie en cases

Hoe kunt u een klacht voorkomen en wat moet u doen als het u toch overkomt? U ziet het in de (nagespeelde) casus van een huisarts. Deze klacht leidde tot een claim bij het Tuchtcollege. Lees verder de praktijkvoorbeelden en/of download de preventietietips.

Duur: 19:22 minuten

Preventie is beter dan genezen

Bekijk/download de handige tips en/of lees één van de praktijkvoorbeelden:

  • Het vertrouwen herstellen
  • Een patiënt stelt mij aansprakelijk. Wat moet ik doen?
  • De zorg overnemen
Case herstellen van vertrouwen
Patiënt stelt mij aansprakelijk
Case overnemen van zorg

Cijfers en ontwikkelingen

Patiënt legt steeds vaker claim neer bij zorgverlener

De vraag naar zorg groeit. De bewuste en mondige consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteitseisen. Logischerwijze neemt de kans op medische fouten daardoor toe. Dat zien we vervolgens terug in de schadelast bij onze (medische) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Dossier algemeen


Alle oorzaken en cijfers van de stijging van de schadelast


Dossier huisartsen


Alle oorzaken en cijfers van de stijging van de schadelast


Dossier tandartsen


Alle oorzaken en cijfers van de stijging van de schadelast


Advies en ondersteuning

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we onder andere door u te helpen met advies, producten en ondersteuning op allerlei vlakken in uw praktijk.

Aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring be­roep


Een goede beroeps­aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring is on­mis­baar voor u als zorg­verlener. Bij VvAA is uw aan­sprake­lijk­heid goed verzekerd, want uw dekking is vol­ledig afge­stemd op de risico’s in uw prak­tijk als zorgverlener.

Rechts­bij­stand­ver­zeke­ring beroep


Wilt u altijd kunnen vertrouwen op de onder­steuning van juristen en advo­caten die volledig op de hoogte zijn van uw dage­lijkse prak­tijk als zorgverlener? Kies dan voor beroeps­rechts­bij­stand­verzekering van VvAA.

Met VIM leren van (bijna) incidenten


Een analyse van (bijna) inci­denten geeft input voor het voor­komen van erger of een her­haling van het voor­val. Door te leren van inci­denten neemt de kans op klachten en claims af. Daarom onder­steunen wij u met het VIM Platform.


Online zelfcoaching met GRIP


Minimaal één op de tien zorg­pro­fessionals heeft te kampen met serieuze klachten van een burn-out. Via het online e-platform GRIP voor zelf­coaching krijgt u in­zicht om van­uit posi­ti­vi­teit duur­zaam aan uw wel­zijn te werken.


Artikelen over claims en klachten

scroll verder