Inloggen

Voordelen VvAA rechtsbijstandverzekering beroep

 • Ruime dekking voor geschillen rondom uw praktijk
 • Altijd telefonisch juridisch advies, ook bij een dreigend geschil
 • Ruime mogelijkheden voor mediation
Direct een offerte aanvragen

VvAA ­­rechts­­bijstand­­verzekering beroep

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Met de beroepsrechtsbijstandverzekering bent u als zelfstandig zorgprofessional verzekerd van juridische ondersteuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw dagelijkse praktijk.

Direct een offerte aanvragen

Bent u medisch specialist?

De specifieke risico's waar u als zelfstandig medisch specialist in uw praktijk mee te maken krijgt verschillen van andere zorgprofessionals. Daarom hebben we de VvAA rechtsbijstandverzekering voor medisch specialisten ontwikkeld. 

Meer informatie


Verzekerd van deskundig juridisch advies

Grote voordeel van een rechtsbijstandverzekering is dat u voor een betaalbaar bedrag aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden. U hoeft niet op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener die uw belangen kan behartigen, want met één telefoontje naar onze juristen helpen wij u verder. Wij hebben vele juristen in huis met expertise op alle belangrijke rechtsgebieden.

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Tucht- en klachtrecht en Wkkgz-geschillen

Waar voorheen alleen de tuchtrechter en een klachtencommissie een uitspraak konden doen over een klacht, kan een patiënt sinds 1 januari 2017 ook terecht bij uw klachtenfunctionaris en daarna bij uw geschilleninstantie, mocht uw patiënt ontevreden zijn met uw reactie. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, wij helpen u.

Wat is verzekerd?

U bent onder meer verzekerd voor advies en rechtsbijstand bij:

 • Een procedure bij de klachtencommissie, bij het Tuchtcollege of bij een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Een geschil met een zorgverzekeraar, een ICT-leverancier, een verhuurder of waarnemer
 • Een geschil met een energieleverancier of de aanbieder van uw telefonie
 • Geschillen met de overheid, bijvoorbeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Geschillen over uw praktijkvoering of over een vergunning voor de verbouwing van uw praktijk
 • Stalking
Rechtsbijstandverzekering beroep | VvAA

Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • Klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk
 • De voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht
 • Het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht
 • Een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins
 • Verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz
 • Verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie
 • De naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wij vergoeden deze kosten:

 • De griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld.
 • De behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Vrije advocaatkeuze

Het voeren van procedures behoort tot de dagelijkse praktijk van de juristen en advocaten van VvAA. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure hebt u het recht om zelf een niet bij VvAA werkzame rechtshulpverlener of advocaat te kiezen. Mocht u gebruik willen maken van dit recht op vrije advocaatkeuze, dan kunt u bij ons terecht voor advies over de jurist of advocaat die uw belangen het best kan behartigen. U maakt de definitieve keus.

Zelf een advocaat kiezen

Wat kunt u doen bij een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij een advocaat volgens de wet niet verplicht is? U moet uw verzoek om uw zaak te laten behandelen door een externe advocaat altijd aan ons voorleggen. Wij beoordelen de aanvraag en verstrekken de opdracht aan de advocaat.

U hebt de keuze:

 • U laat het geschil behandelen door een jurist van VvAA Rechtsbijstand. Wij beschikken over vele gespecialiseerde juristen die uw zaak volledig kunnen behandelen. Wij vergoeden alle kosten.
 • U laat het geschil behandelen door een advocaat die niet bij VvAA Rechtsbijstand werkt. U hebt recht op een kostenvergoeding van maximaal € 7.500,-. Er geldt een eigen risico van € 250,-.

Mediation

Vaak kan een mogelijk conflict bemiddeld worden door een mediator. Wij vergoeden de kosten van mediation tot € 10.000,- per zaak.

Uitloopdekking

Met de uitloopdekking krijgt u ook na beëindiging van uw praktijk of beroep juridische bijstand in tuchtzaken en geschillen in relatie tot uw praktijkoverdracht.

Extra te verzekeren

Geschillen binnen uw samenwerkingsverband

Voor onderlinge geschillen tussen u en andere leden in uw samenwerkingsverband kunt u zich aanvullend verzekeren. De premie is afhankelijk van de grootte van uw samenwerkingsverband.

Arbeidsgeschillen met werknemers

Rechtsbijstand voor geschillen met uw werknemers in loondienst kunt u meeverzekeren. De premie is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw praktijk. De werknemers die u voor arbeidsgeschillen meeverzekert hebben dan ook meteen recht op rechtshulp bij klachten en tuchtzaken.

Vrije advocaatkeuze als aanvulling

Wilt u voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht kunnen beschikken over een advocaat? Kiest u dan voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000 advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van € 500,-.

Wat kost het?

De premie is afhankelijk van uw beroep en of u zelfstandig dan wel in loondienst bent. Onderstaande premies zijn jaarlijks en exclusief 21% assurantiebelasting.

Beroep Zelfstandig Hoofdzakelijk in loondienst

Huisarts

€ 278,83 € 231,01

Apotheekhoudend huisarts

€ 384,77 € 304,78

Tandarts

€ 277,86 € 236,89

Dierenarts

€ 296,61 € 252,88

Fysiotherapeut

€ 296,61 € 252,88

Medisch specialist

€ 384,77 € 304,78

Apotheker

€ 384,77 € 304,78

Overig medicus

€ 278,83 € 231,01

Overig paramedicus

€ 278,83 € 231,01
Aanvullende dekkingen Uw premie

Arbeidsgeschillen

€ 36,23 per medewerker

Onderlinge geschillen

€ 62,19 per collega

Extra praktijkpanden

 € 36,23 per pand

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars. 

VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering >
Wat is niet verzekerd?
Er zijn geschillen waarvoor u geen recht hebt op rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u voor het behartigen van uw belangen aanspraak kunt maken op uw beroep­s­aansprakelijkheids­­verzekering. Of wanneer uw geschil gaat over een wet of regel die door de overheid is vastgesteld en die voor iedereen geldt. De uitzonderingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Relevante artikelen

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw VvAA-lidmaatschap.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken.

Meer informatie

VvAA Juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Behandeling van uw dossier


Uitgangspunt: Behandeling door juristen en advocaten van VvAA


VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n  90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Wanneer verwijzen wij door?


In sommige situaties is het echter niet wenselijk of  – van rechtswege - niet mogelijk dat wij het dossier zelf behandelen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van tegengestelde belangen. In zo’n situatie verwijzen wij  u door naar een van onze vaste ‘netwerkkantoren’ waarmee wij samenwerken. Dat doen we uiteraard alleen met uw instemming. Het betreffende kantoor helpt  u dan graag uit eigen naam verder. Wij hebben deze kantoren zorgvuldig geselecteerd en we zijn bekend met hun werkwijze en afhandeling van zaken. Zo weten we zeker dat  u op de best mogelijke manier verder wordt geholpen. Indien dit aan de orde is, bieden wij u ook vrije keuze rechtshulpverlener (VKR).

Samenwerking met interim juristen en advocaten


In tijden van piekbelasting, bijvoorbeeld in geval van een massaschade, werken we samen met vaste interim juristen en advocaten, afkomstig van drie verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat wij precies weten wie onze cliënten bijstaan uit naam van VvAA én dat zij het dossier van A tot Z begeleiden. Je gaat als cliënt immers een vertrouwensrelatie aan en dan is het vervelend als een dossier tussentijds moet worden overgedragen. Daarom selecteren wij deze mensen zelf, onder meer via een referentieonderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een sollicitatiegesprek. Zij werken volgens exact dezelfde kwaliteitsstandaarden als onze eigen juristen en advocaten en werken vaak ook bij ons op locatie. Deze mensen zijn niet ‘uitwisselbaar’ en dus is onderaanbesteding ook niet mogelijk. De overeenkomst met de organisaties waar zij werkzaam zijn, is gebaseerd op de tijd en aandacht die onze juristen en advocaten zelf besteden aan dossiers.

Geschillenregeling Rechtsbijstand

VvAA Rechtsbijstand heeft een geschillenregeling. Dat betekent het volgende:

Er kan een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA Rechtsbijstand over:

1. de inschatting van de kans op succes

2. het accepteren van een voorstel van de tegenpartij

Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover, op kosten van VvAA Rechtsbijstand, een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies.

Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, verleent VvAA geen verdere juridische bijstand. U kunt er voor kiezen om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten.

U kunt de volledige geschillenregeling lezen in de polisvoorwaarden rechtsbijstand die op uw verzekering van toepassing zijn.


Kunnen wij u helpen?

Uw zaak aanmelden

De stappen om uw zaak aan te melden hebben wij voor u op een rij gezet.

Verzekering wijzigen

U regelt het gemakkelijk online in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving.