Patiënt legt steeds vaker claim bij huisarts neer

Claims zijn niet alleen voorbehouden aan medisch specialisten, het kan ook huisartsen overkomen. Als huisartsen fouten maken, heeft dat vaak verstrekkende gevolgen. Door een foute diagnose of medische behandeling kunnen patiënten veel schade oplopen. We staan er gelukkig niet dagelijks bij stil, maar claims bij huisartsen komen vaker voor dan je denkt. 

Oorzaken stijging schadelast

De schadelast van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen neemt toe. Redenen daarvoor zijn:

1. Hoger risico op claims

 • Ontstaan van een claimcultuur. Door de versobering van het sociaal vangnet zijn patiënten vaker genoodzaakt een financiële claim in te dienen. 
 • Meer media-aandacht voor medische aansprakelijkheid
 • Uitbreiding takenpakket.
 • Eigen risico wordt verhaald op zorgverlener bijvoorbeeld als het fout gaat bij het inbrengen of verwijderen van een spiraaltje door de huisarts. Patiënten claimen dan hun eigen risico, omdat ze alsnog naar een gynaecoloog toe moeten. 


2. Schadevergoedingen worden hoger

 • Versobering van het sociaal vangnet door een terugtrekkende overheid. Er zijn weinig andere voorzieningen meer waaruit geput kan worden bij invaliditeit. Steeds meer kosten gaan naar de aansprakelijkheidsverzekering. Grote groeiende groep zzp-ers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Hoger smartengeld.
 • Hogere vergoedingen. Vooral voor zaken die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Hogere zorgkosten en inflatie. Dit jaar bedraagt de inflatie 1,3% en ook voor volgend jaar staat in de Miljoenennota 1,3% ingetekend. Het Centraal Planbureau raamt de stijging van de zorgkosten, gecorrigeerd voor inflatie, dit jaar op 2,2% en in 2018 op 2,9%.
 • Hogere AOW-leeftijd (naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021).
 • Lagere rekenrente. Claims met langere looptijden worden nu vaker afgewikkeld tegen een rekenrente van 2% (was 3%). De impact hiervan is dat bij claims met een langere looptijd er een substantiële verhoging is van het uitgekeerd bedrag op verlies van arbeidsvermogen/zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp.
 • Stijging buitengerechtelijke kosten van juristen en advocaten. Er wordt vaker een belangenbehartiger ingeschakeld tegen hogere kosten (advocaatkosten van € 300,- per uur).

Hoger risico waarnemers 

Bijna een derde (30%) van de schadelast wordt op de HAP veroorzaakt, terwijl daar maar 5% van het aantal consulten plaatsvindt. We zien dat het vaak mis gaat in de avonduren en bij sportblessures en hand-, pees- en polsletsels. Waarnemers lopen dan ook verhoogde kans om aansprakelijk te worden gesteld, omdat zij vaker avond-, nacht- en weekenddiensten draaien.

Claims vaak door gemiste diagnose

VvAA ziet onder meer dat het relatief vaak niet goed gaat bij het inbrengen of verwijderen van een spiraaltje door een huisarts. De behandeling wordt dan niet goed of te laat ingezet. Patiënten claimen dan hun eigen risico, omdat ze alsnog naar een gynaecoloog toe moeten voor een nabehandeling. Bijna de helft van de claims (49%) is het gevolg van een gemiste, te late of verkeerde diagnose. Het verwijt is dan dat de behandeling wordt dan niet goed of te laat ingezet. 

Vaak voorkomende gemiste diagnoses

 • Cerebro Vasculair Accident
 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Longembolie
 • Retinaloslating
 • Hand, pees en polsletsels missen van zenuwbeschadiging
 

Hogere claims in de toekomst door wetsvoorstel 'affectieschade en zorgschade'

Claims kunnen in de toekomst nog hoger uitvallen door het wetsvoorstel 'affectieschade en zorgschade'. Dit wetsvoorstel verbetert de positie van personen die door toedoen van een  ander letselschade lijden of komen te overlijden en van de naasten van deze personen. Zij kunnen, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, ook een schadevergoeding claimen. Het wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar de Eerste Kamer moet zich hierover nog buigen. 

Krijgt u te maken met een klacht of claim?

We staan u graag bij, maar liever zijn we dit voor. Zo kunt u gemakkelijk en veilig online uw (bijna) incidenten melden via het VIM Platform.

Start uw proefperiode