Patiënt legt steeds vaker claim neer bij zorgverlener 

De vraag naar zorg groeit. De bewuste en mondige consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteitseisen. We zien dit terug in de schadelast bij onze (medische) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Oorzaken stijging schadelast

De schadelast van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen neemt toe. Redenen daarvoor zijn:

1. Hoger risico op claims

 • Ontstaan van een claimcultuur. Door de versobering van het sociaal vangnet zijn patiënten vaker genoodzaakt een financiële claim in te dienen. 
 • Meer media-aandacht voor medische aansprakelijkheid.
 • Uitbreiding van het takenpakket bij huisartsen. 
 • Eigen risico wordt verhaald op zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts die een spiraaltje plaatst, het gaat fout, waardoor patiënt toch naar het ziekenhuis moet en dus een beroep op het eigen risico doet. Of bij een tandarts die een kroon plaatst bij een patiënt, de kroon valt eruit, patiënt gaat naar andere tandarts die een nieuwe kroon plaatst.


2. Schadevergoedingen worden hoger

 • Versobering van het sociaal vangnet door een terugtrekkende overheid. Er zijn weinig andere voorzieningen meer waaruit geput kan worden bij invaliditeit. Steeds meer kosten gaan naar de aansprakelijkheidsverzekering. Grote groeiende groep zzp-ers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Hoger smartengeld.
 • Hogere vergoedingen. Vooral voor zaken die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Hogere zorgkosten en inflatie. Dit jaar bedraagt de inflatie 1,3% en ook voor volgend jaar staat in de Miljoenennota 1,3% ingetekend. Het Centraal Planbureau raamt de stijging van de zorgkosten, gecorrigeerd voor inflatie, dit jaar op 2,2% en in 2018 op 2,9%.
 • Hogere AOW-leeftijd (naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021).
 • Lagere rekenrente. Claims met langere looptijden worden nu vaker afgewikkeld tegen een rekenrente van 2% (was 3%). De impact hiervan is dat bij claims met een langere looptijd er een substantiële verhoging is van het uitgekeerd bedrag op verlies van arbeidsvermogen/zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp.
 • Stijging buitengerechtelijke kosten van juristen en advocaten. Er wordt vaker een belangenbehartiger ingeschakeld tegen hogere kosten (advocaatkosten van € 300,- per uur).

Hogere claims in de toekomst door wetsvoorstel 'affectieschade en zorgschade'

Claims kunnen in de toekomst nog hoger uitvallen door het wetsvoorstel 'affectieschade en zorgschade'. Dit wetsvoorstel verbetert de positie van personen die door toedoen van een  ander letselschade lijden of komen te overlijden en van de naasten van deze personen. Zij kunnen, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, ook een schadevergoeding claimen. Het wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar de Eerste Kamer moet zich hierover nog buigen. 

Krijgt u te maken met een klacht of claim?

We staan u graag bij, maar liever zijn we dit voor. Zo kunt u gemakkelijk en veilig online uw (bijna) incidenten melden via het VIM Platform.

Start uw proefperiode