Inloggen

Lilian Beijer

Tip van de zorgprofessional

Geplaatst: 08-05-2018

eHealth: de inzet van met name internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Een mooie definitie die aangeeft dat eHealth geen doel op zich is maar een infrastructuur voor betaalbare en toegankelijke zorg aan tevreden patiënten, ook op de langere termijn. Een katalysator voor een andere kijk op en inrichting van zorg, ingegeven door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 
Volgens de eHealthmonitor 2017 is eHealth kansrijk, zolang er bewuste keuzes ten aanzien van doelgroep en doel worden gemaakt. Zicht op het complexe speelveld van zorginnovatie is daarbij geen overbodige luxe.

Helikopterview 

Inschatting van de succeskans van eHealthtoepassingen vraagt om een helikopterview. Om zicht op het zorgsysteem met alle stakeholders en hun belangen bij de betreffende eHealthtoepassingen. Welke ‘innovatieshift’ beoogt de inzet van eHealth, zoals het digitaal versturen door patiënten van zelf gemeten bloeddruk- en suikerwaarden aan zorgverleners, het gebruik van beeldschermzorg bij kwetsbare ouderen of apps die een gezonde leefstijl bevorderen bij patiënten met overgewicht? Met andere woorden: wat is de verandering ten faveure van betaalbare en toegankelijke zorg en patiënttevredenheid? Krijgen patiënten meer power? Vertaalt dit zich in meer eigen regie en minder zorgconsumptie? Wordt er een significante stap gemaakt in de richting van de juiste zorg voor de juiste doelgroep op het juiste moment? En resulteert dit in kostenbesparingen? Vragen die ten grondslag liggen aan bewuste keuzes voor eHealthtoepassingen. 

De zorgprofessional in een nieuw jasje 
In de dagelijkse zorgpraktijk brengt de inzet van eHealth een andere organisatie en inrichting van zorg met zich mee. En dat vraagt om een andere mindset van zorgprofessionals. Om een attitude die ruimte biedt aan (her)oriëntatie op de eigen beroepsprofielen met nieuwe taken en (digitale) vaardigheden. In het streven naar optimale zorg moet een balans gevonden worden tussen het traditionele ‘zorgambacht’ en (data-gedreven) coachende en monitorende taken bij de inzet van eHealth. 
Duidelijk is in ieder geval dat een succesvolle ‘landing’ van eHealth in de zorgpraktijk meer vraagt dan een digitale één-op-één vertaling van face-to-face zorg. Hier ligt onder andere een belangrijke taak voor zorgprofessionals, zeker waar het de eigen beroepsontwikkeling betreft.

Bottom-up innovatie
Een andere belangrijke taak betreft de signaalfunctie. Medische, paramedische en verpleegkundige beroepsbeoefenaren kunnen vanuit de zorgpraktijk de vinger op de zere plek leggen. En de kans aangrijpen om eigen ideeën voor innovaties, waaronder de inzet van eHealth, aan te dragen. Een bottum-up beweging dus naast een top-down innovatie-beleid van overheidswege. Alle reden om eHealth als één van de middelen voor zorginnovatie een plaats te geven in curricula van aankomende beroepsbeoefenaren en in nascholingstrajecten voor reeds praktiserende zorgprofessionals.

Tip van de zorgprofessional: eHealth is kansrijk, zolang er bewuste keuzes ten aanzien van doelgroep en doel worden gemaakt. Zicht op het complexe speelveld van zorginnovatie is daarbij geen overbodige luxe.

Lilian Beijer
Lilian Beijer

Lilian Beijer vertrok korte tijd na haar afstuderen naar het buitenland om te gaan werken als logopedist, vanuit een streven naar verbreding van haar professionele en persoonlijke horizon. Na terugkeer in Nederland studeerde zij Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en volgde zij modules Organisatiekunde aan de Open Universiteit. Zij werkte ruim 10 jaar in de neurorevalidatie als zorgprofessional en manager. In 2012 promoveerde zij op een proefschrift over de potenties van eHealth voor neurologische patiënten met dysartrische spraak. Zij was docent Health & Innovation bij de masterspecialisatie Science Management & Innovation aan de Radboud Universiteit. Momenteel is zij werkzaam als associate lector eHealth aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens als beleidsadviseur eHealth verbonden aan de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Zij maakt deel uit van het tweede cohort trainees van de Health Innovation School, een initiatief van het Radboudumc REshape Center en het ministerie van VWS. 

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email