Inloggen

Wkkgz

Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Op wie is de Wkkgz van toepassing?

De Wkkgz is van toepassing op zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Zowel BIG- als niet BIG-geregistreerde aanbieders van zorg. Ook aanbieders van zorg die niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet vallen, zoals cosmetische behandelingen en alternatieve geneeswijzen.

Instellingen zijn volgens de Wkkgz rechtspersonen die bedrijfsmatig zorg verlenen of een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, als ook natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg doen verlenen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, gezondheidscentra, maatschappen van zorgverleners.

Solistisch werkende zorgverleners zijn volgens de wettekst zorgverleners die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig, zorg verlenen. Een voorbeeld hiervan is psychotherapeut zonder personeel.

Ook zorgverleners die niet rechtstreeks onder de werking van de Wkkgz vallen, zoals zorgverleners in loondienst, hebben te maken met verplichtingen die voor zorgaanbieders voortvloeien uit de Wkkgz.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Welke sancties kent de Wkkgz?

De IGZ is belast is met het toezicht op naleving van alle onderdelen van de wet en de handhaving ervan. De Wkkgz kent haar de bevoegdheid toe om bij niet naleving van Wkkgz-verplichtingen maatregelen te treffen, zoals het geven van een bevel, het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van bestuurlijke boetes.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Verzekeringen

1. Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering loopt bij de VvAA, maar mijn rechtsbijstandverzekering heb ik bij een andere verzekeraar. Is dit gewenst met het oog op eventuele overlappende zaken voortkomend uit de Wkkgz?

Tot nu toe is de tuchtrechter bevoegd zich uit te spreken over een (tucht)klacht en de burgerlijke rechter over medische aansprakelijkheid. Met ingang van de Wkkgz vanaf 1 januari 2017 komen deze beide bevoegdheden ook te liggen bij Wkkgz-Geschilleninstanties. De Geschilleninstantie mag vanaf 1 januari een bindend advies geven over een klacht van een patiënt én daarnaast (tegelijk) over een verzoek tot schadevergoeding tot € 25.000,-. Dat wil zeggen dat men mogelijk juridisch advies nodig heeft van verschillende juristen:

 • rechtsbijstand bij afhandeling van de klacht tegen u
 • maar ook bijstand wanner u aansprakelijk gesteld wordt en er een schadevergoeding aan u gevraagd wordt door de patiënt
Doordat u deze bijstand via twee verschillende verzekeringen krijgt, is het van belang dat u zowel een rechtsbijstandverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Biedt de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor een schadevergoeding die een geschilleninstantie toekent?

Ja, de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenissen. En de geschilleninstantie moet daarvoor wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Waar moet de geschilleninstantie voor VvAA aan voldoen?

 • De geschilleninstantie voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Er moet worden voldaan aan het “Programma van eisen inrichting Wkkgz-geschilleninstanties”(PvE) dat in april 2016 door organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties is opgesteld.
 • De geschilleninstantie is door VWS erkend.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Welke geschilleninstanties voldoen aan de kwaliteitseisen?

U vindt het actuele overzicht van alle door VWS erkende geschilleninstanties die zijn goedgekeurd door VvAA op de pagina Geschilleninstanties.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Welke kosten vergoeden de VvAA verzekeringen wel en welke niet?

Uitgangspunt is: ieder draagt zijn eigen kosten. De gang naar de eschilleninstantie moet laagdrempelig zijn, dus er gelden lage griffiekosten voor patiënten.

Welke kosten vergoeden we?
 • Wij vergoeden de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld.
 • Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt: Wij vergoeden de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding. Als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd.
 • Behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Welke kosten vergoeden de verzekeringen niet?
 • Aansluitkosten bij een geschilleninstantie. Die komen voor rekening van de zorgverlener zelf.
 • Kosten voor instandhouding van de geschilleninstantie vergoeden wij ook niet; dit zijn kosten die de geschilleninstantie maakt ook al worden er geen geschillen behandeld, denk aan de verzekering, accountantskosten etc.
 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Welke Wkkgz-gerelateerde schade valt onder de aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering beoordeelt verschillende (aspecten van) schades: zaakschade, letselschade en vermogensschade. Deze schade moet wel het gevolg zijn van een beroepsfout.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wordt er per 1 januari 2017 een uitkering gedaan vanuit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA bij uitspraken van de Geschilleninstantie over toekenning van schadevergoeding, ook als naar burgerlijk recht geen aansprakelijkheid bestaat?

Als een zorgverlener aansprakelijk gesteld wordt, dan beoordelen eerst wij (als verzekeraar) de eventuele aansprakelijkheid. Het is dus nooit zo dat een Geschilleninstantie een aansprakelijkstelling beoordeelt zonder dat wij eerst naar de zaak gekeken hebben.

Daarnaast beoordeelt de Geschilleninstantie het verzoek om schadevergoeding ook naar de regels van het recht. Dus dezelfde juridische beoordeling vindt plaats. Het kan dan wel zijn dat de Geschilleninstantie de beoordeling net anders laat uitvallen waardoor wellicht wel een schadevergoeding betaald moet worden na een uitspraak van de Geschilleninstantie. De schadevergoeding die een Geschilleninstantie mag toekennen is overigens maximaal € 25.000.

Wij nemen die schadevergoeding over als de Geschilleninstantie in kwestie voldoet aan enkele kwaliteitseisen. Dat zijn eisen die door aansprakelijkheidsverzekeraars, zorgaanbieders én patiëntenorganisaties samen zijn opgesteld. Voor huisartsen is al een Geschilleninstantie erkend door de minister, die ook voldoet aan de kwaliteitseisen, de SKGE van de LHV. Daar kunnen alle huisartsen in Nederland zich bij aansluiten.

https://www.vvaa.nl/landingspagina/wkkgz/beroepsverzekeringen 

Goed om te weten: onder de Wkkgz kan een claim samen met een klacht worden ingediend. Heeft u zowel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als de beroepsrechtsbijstandverzekering, dan kunnen wij beide belangen vertegenwoordigen en is er geen getouwtrek tussen verschillende verzekeraars.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Biedt mijn huidige VvAA-rechtsbijstandverzekering dekking?

Uw rechtsbijstandsverzekering bij VvAA voor een zelfstandige werkende beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg biedt in beginsel dekking voor advies en rechtsbijstand bij juridische problemen die zich in 2016 op grond van de Wkkgz voordoen. Bijvoorbeeld in geval van een klacht wegens het niet (tijdig) informeren van een patiënt over een incident. Uiteraard mits er aan de voorwaarden van uw polis is voldaan.

Voor risico’s die u als werkgever loopt hebt, bij voorbeeld bij een arbeidsconflict, moet u uw werknemers meeverzekeren.. Dan kunnen uw werknemers ook aanspraak maken op advies en rechtsbijstand op grond van uw polis.

Tot 1 januari 2017 biedt de polis gewoon dekking voor alle klachten bij bestaande klachtencommissies.Tot 1 januari 2017 biedt de VvAA rechtsbijstandverzekering polis gewoon dekking voor alle klachten bij bestaande klachtencommissies.
Vanaf 1 januari 2017 bieden wij u ook rechtshulp bij klachten en geschillen bij geschilleninstanties, waar u vanaf 1 januari tegenaan kunt lopen.
Hebt u specifieke vragen over de dekking, aarzelt u dan niet voor advies te bellen met onze Juridische Helpdesk via 030 24 74 999. 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Biedt mijn huidige VvAA-aansprakelijkheidsverzekering dekking?

Ja, de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenissen. En de geschilleninstantie moet voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Waaraan moet een geschilleninstantie voldoen?

VvAA verwacht dat een geschilleninstantie (GI) aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De GI dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.
 • De GI dient te voldoen aan het “Programma van Eisen inrichting Wkkgz-Geschilleninstanties” (PvE). Dit PvE is in 2016 opgesteld door organisaties van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consument-, cliënten- en patiëntenorganisaties en bevat minimumstandaarden voor de totstandkoming en inrichting van geschilleninstanties.
 • De GI dient aantoonbaar deskundig te zijn. Dit betekent dat de leden van een GI dienen te beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van medisch aansprakelijkheidsrecht en geschillenbeslechting.
 • De GI dient erkend te zijn door VWS.
 •  

Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Waarom heb ik een rechtsbijstandverzekering én een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Tot nu toe is de tuchtrechter bevoegd om zich uit te spreken over een (tucht)klacht en de burgerlijke rechter over medische aansprakelijkheid. Met ingang van de Wkkgz vanaf 1 januari 2017 komen deze beide bevoegdheden ook te liggen bij de Wkkgz-geschilleninstanties. De Geschilleninstantie mag vanaf 1 januari 2017 dan een bindend advies geven over een klacht van een patiënt én daarnaast (tegelijk) over een verzoek tot schadevergoeding tot € 25.000,-. Dat wil zeggen dat men mogelijk juridisch advies nodig heeft van verschillende juristen: rechtsbijstand bij afhandeling van de klacht tegen u, maar ook bijstand wanneer u aansprakelijk gesteld wordt en er een schadevergoeding aan u gevraagd wordt door de patiënt. Doordat u deze bijstand via twee verschillende verzekeringen krijgt, is het van belang dat u zowel een rechtsbijstandverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Vergewisplicht

1. Hoe controleer ik het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers?

Het arbeidsverleden van een nieuwe zorgverlener kunt u onder meer controleren door:
 • navraag te doen naar ervaringen van eerdere werkgevers of opdrachtgevers
 • het BIG-register te raadplegen op door Tuchtcolleges opgelegde maatregelen
 • het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn te raadplegen
 • navraag te doen bij IGZ
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen aan de sollicitant. Bij sommige categorieën zorginstellingen is dit wettelijk verplicht.
Maak het uzelf makkelijk met Screening4care van VvAA. Wij voeren deze verplichting graag voor u uit.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wanneer is een VOG verplicht?

Voor zorgverleners bij bepaalde instellingen moet u over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken. Dit zijn instellingen die WLZ-zorg (Wet langdurige zorg) verlenen en instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en waar patiënten blijven overnachten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Volstaat de vergewisplicht voor het borgen van de kwaliteit van de zorgverleners?

Nee, u bent als zorgaanbieder ook na de selectie vooraf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in uw praktijk/instelling werkende zorgverleners. Zo moet u bij het aangaan van de overeenkomst en tussentijds ook nagaan of de zorgverlener beschikt over de vereiste opleiding en bekwaamheid. En zorgen voor scholing.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Verplichte melding aan Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

1. Hoe doe ik een melding en wat gebeurt daarna?

Op de site van IGZ staat beschreven hoe u moet melden. Ook kunt u daar informatie vinden over wat verder van u wordt verwacht, bijvoorbeeld het te verrichten onderzoek. Twijfelt u of u een melding moet doen, dan kunt u contact opnemen met onze Juridische Helpdesk voor overleg.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is een calamiteit?

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat is geweld in de zorgrelatie?

Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een patiënt evenals geweld tegen een patiënt, door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer van een instelling werkzaam is, dan wel door een andere patiënt met wie de patiënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een instelling verblijft.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat moet ik intern regelen?

U bent er verantwoordelijk voor dat de voor u werkzame zorgverleners bekend zijn met het feit dat zij een calamiteit en geweld in de zorgrelatie intern moeten melden en voor een heldere procedure binnen uw praktijk/ instelling. Ook moet u toezien op de naleving van deze procedure.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Openheid over incidenten

1. Mag ik van de verzekeraar open communiceren over medische incidenten

Ja, u mag volgens de voorwaarden van uw VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering en andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars open over medische incidenten communiceren. Het is u alleen niet toegestaan om uitspraken te doen over de aansprakelijkheid of een schadevergoeding.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is een medisch incident?

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg met (mogelijk) merkbare gevolgen voor de patiënt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat moet ik als zorgaanbieder intern regelen?

Het is uw verantwoordelijkheid de naleving van de verplichting te waarborgen. De zorgverleners in uw praktijk/instelling hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het informeren over en registreren van een incident.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat moet ik noteren in het dossier?

De aard, toedracht en het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Welke verplichting heb ik bij een medisch incident?

U moet niet alleen informeren over de aard en toedracht van het incident, maar de patiënt of nabestaande ook inlichten over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Regeling voor behandeling klachten en geschillen

1. Aansluiten bij een geschilleninstantie, hoe werkt dat?

Volgens de Wkkgz moet u zich aansluiten bij een geschilleninstantie, die is ingesteld door één of meer representatief te achten cliënten- (lees patiënten-)organisaties èn organisaties van zorgaanbieders. Deze organisaties zijn nog in gesprek over de mogelijkheden voor geschilleninstanties. Het advies is de berichtgeving van deze organisaties te volgen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Is beroep tegen een uitspraak van de geschillencommissie mogelijk?

In principe is een uitspraak van de geschilleninstantie bindend. Bij uitzondering kan een vordering tot vernietiging bij de burgerlijke rechter worden ingesteld. Ook kan na een bindend advies nog behandeling van een klacht door het Tuchtcollege plaatsvinden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Kan VvAA een klachtenregeling opstellen?

Ja, VvAA kan voor u een klachtenregeling opstellen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Is het toegestaan om samen met anderen een klachtenfunctionaris aan te stellen?

Ja, dat is toegestaan. Beroepsorganisaties en VvAA kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Is aansluiting bij een klachtencommissie nog verplicht?

Nee, deze verplichting komt te vervallen, omdat de wet waarmee een klachtencommissie verplicht werd gesteld komt te vervallen. In plaats van de aansluiting bij een klachtencommissie verplicht de nieuwe wet de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van een klachtenfunctionaris en de aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Kan een patiënt direct bij de geschilleninstantie aankloppen?

Volgens de Wkkgz mag de patiënt zich alleen rechtstreeks tot de geschilleninstantie wenden ‘indien niet in redelijkheid kan worden verlangd dat hij zijn geschil eerst bij de zorgaanbieder indient’.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Verplichtingen met betrekking tot overeenkomsten van opdracht - Informatieplicht over kwaliteit - Interne melding, registratie en onderzoek medische incidenten

1. Is het voldoende dat ik de informatie over de zorgkwaliteit op mijn/onze website plaats?

Nee, bij vragen over de kwaliteit van de door u te leveren zorg, heeft de patiënt ook recht op persoonlijke informatie.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Waaraan moet de incidentprocedure voldoen?

De eisen waaraan de procedure moet voldoen heeft de Minister in een uitvoeringsbesluit globaal beschreven. Deze regels maken het mogelijk om samen met andere zorgaanbieders een systeem op te zetten voor de melding en het bespreken van incidenten. Mits hierbij de privacy van de patiënten, die van de melder alsook die van de betrokken zorgverleners voldoende beschermd is. VvAA biedt hiervoor het VIM Platform als oplossing.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Leidt de Wkkgz tot ongewenste dienstbetrekking?

Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling als ambtenaar, stelt de Wkkgz toch regels voor de relatie met een zorgverlener in uw instelling. De vraag is wat dit bijvoorbeeld betekent voor een waarneming. Als in een overeenkomst van opdracht mogelijke elementen van gezag of beperking van vrije vervanging komen te staan, is de vraag of de Belastingdienst daar dan niet een dienstbetrekking in ziet. VvAA is hierover in overleg met de Belastingdienst, om deze ongewenste situatie te voorkomen, en op een juiste wijze in enkele modelovereenkomsten terug te laten komen. Zodra hierover meer bekend is, laat VvAA u dat weten. Dit onderdeel van de Wkkgz treedt per 1 januari 2017 in werking.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Advies of een vraag?

Wilt u advies bij de uitvoering van de Wkkgz-verplichtingen? Onze Wkkgz-specialisten helpen u graag verder. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan we voor u klaar.