Inloggen

Ongevallenverzekering

Veelgestelde vragen

1. Wat is het nut van een ongevallenverzekering?

Met deze verzekering kunt u financiële gevolgen (gedeeltelijk) opvangen, die ontstaan door overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De kosten die u moet maken na een ernstig ongeluk zijn vaak erg hoog. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingskosten van uw woning of aan lagere inkomsten, omdat u minder of niet meer gaat werken. Maar ook als iemand uit uw gezin overlijdt. Een extra geldbedrag is dan vaak noodzakelijk om alle extra kosten te betalen. Omdat de financiële gevolgen van een ongeval groot kunnen zijn, is het verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wie zijn er verzekerd op de ongevallenverzekering?

Dit is afhankelijk van uw keuze. Wij onderscheiden namelijk:

  • u, als de verzekeringnemer
  • u en uw partner
  • u en uw kind(eren)
  • u, uw partner en uw kind(eren)

Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degene met wie u duurzaam samenwoont.

Welke kinderen zijn verzekerd op de ongevallenverzekering?
Met kinderen bedoelen wij minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor een studie uitwonend en niet samenwonend zijn. En ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Dit kunnen eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen zijn.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Is er werelddekking?

Ja, u hebt werelddekking.
Met een ongeval wordt niet alleen een verkeersongeval bedoeld, maar ook ongevallen die zich binnenshuis of buitenshuis voordoen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ben ik 24 uur per dag verzekerd?

Ja, met de ongevallenverzekering bent u het hele jaar door verzekerd, 24 uur per dag.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wanneer keert de ongevallenverzekering uit?

VvAA keert uit als een van de verzekerden door een ongeluk blijvend invalide wordt of overlijdt. Bent u alleenstaand? Dan keren wij na overlijden uit aan uw wettelijke erfgenamen. De hoogte van de uitkering als een van de verzekerden blijvend invalide raakt, hangt af van de mate waarin iemand blijvend invalide raakt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Wat wordt uitgekeerd bij overlijden?

Bij overlijden door een ongeval keren wij € 10.000,- uit. Wat gebeurt er als u (verzekeringnemer) en uw verzekerde partner binnen 24 uur na elkaar door een ongeval overlijden? Dan verhogen wij beide uitkeringen met 100%. Dit geldt alleen als er een verzekerd kind achterblijft dat jonger is dan 21 jaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wat wordt uitgekeerd bij invaliditeit?

Bij het afsluiten van een ongevallenverzekering kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Bij algehele invaliditeit zal het verzekerde bedrag in het geheel worden uitgekeerd. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit zal beoordeeld worden welke mate van invaliditeit er is. Er wordt dan een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd, dat afhankelijk is van de mate van invaliditeit. Bij bijvoorbeeld het verliezen van een handfunctie is de mate van blijvende invaliditeit groter in vergelijking tot het verliezen van een teen. Het uit te keren percentage van het verzekerde bedrag zal dan ook hoger zijn. De percentages van de mate van invaliditeit staan in de productvoorwaarden van de ongevallenverzekering vermeld.

Rekenvoorbeeld

Stel u hebt gekozen voor een verzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000,-. U verliest 50% van het gehoorvermogen van beide oren en wordt voor 50% invalide verklaard. In de tabel staat dat het uitkeringspercentage bij het volledig functieverlies van beide oren 50% is. Bij volledig functieverlies van beide oren zouden wij 50% van € 100.000,- uitkeren, dat is € 50.000,-. Omdat u 50% invalide wordt verklaard, keren wij 50% uit van € 50.000,-. Dat is dan € 25.000,-.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Wanneer wordt de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld?

De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er redelijkerwijs geen verbetering of verslechtering zal optreden in de toestand van de verzekerde, maar uiterlijk twee jaar na het ongeval.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Kent de ongevallenverzekering een extra uitkering?

Ja, in bepaalde gevallen doen wij een uitkering bovenop het verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld maximaal € 5.000,- per gebeurtenis voor kosten die gemaakt zijn voor plastische chirurgie of bij blijvende invaliditeit overkomen door een calamiteit of bij een rampbestrijding. In de productvoorwaarden staan de regels vermeld die hiervoor gelden.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Worden er ook ongevallen uitgesloten van de ongevallenverzekering?

Ja, er worden ook ongevallen uitgesloten van de ongevallenverzekering. In de productvoorwaarden staat exact omschreven welke ongevallen niet tot de dekking van de ongevallenverzekering gerekend worden. Het gaat in elk geval om ongelukken die door opzet worden veroorzaakt of ongevallen die worden veroorzaakt als gevolg van misbruik van alcohol of drugs. Extreme sporten, waarbij het risico op een ongeval groter is, worden ook vaak expliciet uitgesloten van de ongevallenverzekering.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. Wanneer komt de ongevallenverzekering te vervallen?

In de Algemene voorwaarden schadeverzekering staat wanneer een verzekering eindigt. Daarnaast eindigt de ongevallenverzekering:    

  • Door opzegging door de verzekeringnemer wanneer de verzekerde lijdt aan een slepende ziekte of een ernstig geestelijk of lichamelijk gebrek.
  • Zonder enige opzegging: 
    - aan het einde van het verzekeringsjaar, waarin de verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt; 
    - aan het einde van het verzekeringsjaar, waarin de invaliditeitsgraad is vastgesteld op 100%.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Staat uw vraag er niet tussen?  Stel uw vraag direct via de chat ›

VvAA Ledenservice

Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag. Ook als u (nog) geen lid bent.