Algemene informatie

Als u een reis boekt is het belangrijk te weten dat VvAA Qualityime is aangesloten bij het ANVR, de SGR en het Calamiteitenfonds. Op al onze reizen zijn daarom de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Tevens valt  ons aanbod onder de garantie van SGR en het Calamiteitenfonds. Als u een reis- of annuleringsverzekering bij VvAA  afsluit dan zijn de voorwaarden van de VvAA-verzekering van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering is de reiziger, naast de administratiekosten, de onderstaande bedragen verschuldigd:

 • a. tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; de geldende aanbetaling;
 • b. vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
 • c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
 • d. vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
 • e. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
 • f. vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom of indien hoger, de aanbetaling;
 • g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

NB: Bij sommige reizen of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dat geval staan de afwijkende annuleringsbepalingen op uw factuur/boekingsbevestiging vermeld. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan u door te berekenen.


Aanvullende annuleringsvoorwaarden

Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd, bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.


ANVRANVR Reisvoorwaarden

VvAA QualityTime is aangesloten bij de ANVR.. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Zodra u bij ons boekt, stemt u in met de ANVR-reisvoorwaarden. 

Bezoek hier de ANVR website.

Aanvullende voorwaarden

VvAA QualityTime hanteert de ANVR-reisvoorwaarden‚ echter voor wat betreft de (aan)betaling, annulering, klachten, herroeping & reisbescheiden gelden aanvullende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden. Zodra u bij ons boekt, stemt u in met deze aanvullende reisvoorwaarden.

 (Aan)betaling:

 1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Aanvullend hierop heeft VvAA QualityTime de mogelijkheid voor reissegmenten die alleen middels vooruitbetaling vast te leggen zijn hogere aanbetalingspercentages te hanteren. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd, bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dergelijke gevallen van afwijkende aanbetalingscondities dient u ook rekening te houden met afwijkende annuleringscondities.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van de reisorganisator.
 3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. Indien er speciale afspraken gemaakt zijn m.b.t. de termijn van de (aan)betaling en dit termijn overschreden wordt kunnen de kosten die hieruit voortvloeien aan u worden doorbelast. Lijndienst tickets dienen veelal binnen 24 uur geprint te worden, indien wij binnen dit termijn de betaling niet ontvangen hebben zijn wij genoodzaakt de tickets opnieuw in te boeken tegen het dan geldende tarief; de meerkosten worden in dit geval aan de klant doorbelast wegens het in gebreke blijven van de (aan)betalingscondities.
 

SGRStichting Garantiefonds Reisgelden

VvAA QualityTime (KvK nr. 30039199) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
  
Lees hier de volledige SGR Garantieregeling op de SGR website.

CalamiteitenfondsCalamiteitenfonds

VvAA QualityTime (KvK nr. 30039199) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Lees hier de volledige Calamiteitenfonds garantieregeling op de website.


SGRZ logo  SGR Zakelijk

VvAA QualityTime (KvK nr. 30039199) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


travelife  Travelife
Bij VvAA QualityTime houden we met de organisatie van onze reizen zoveel mogelijk rekening met de gevolgen van reizen op het milieu, maatschappij en de natuur.


AP logo  Autoriteit Persoonsgegeven
VvAA QualityTime is geregistreerd in het meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1056607.


Terug naar de homepage