Inloggen

Veelgestelde vragen

Boekhouding

1. Wat zijn aftrekbare kosten voor mijn onderneming?

Alle kosten die je maakt voor jouw onderneming zijn zakelijke en dus aftrekbare kosten. Hierin kan je een onderscheid maken tussen kosten en investeringen. Investeringen zijn uitgaven aan zaken die langer meegaan dan 1 jaar (laptop/telefoon). Aan deze investeringen is een grens van minimaal € 450,- gesteld.
Alle andere uitgaven zijn kosten en geheel of gedeeltelijk (bijv. representatie- en congreskosten) aftrekbaar. Sommige uitgaven hebben een privékarakter (bijv. verkeersboetes en veelal kleding) en zijn daarom helemaal niet aftrekbaar.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe zit het precies met werkkleding?

Werkkleding is alleen aftrekbaar, als je deze uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming, bijvoorbeeld een doktersjas o.i.d. Is de kleding ook geschikt om buiten je onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70 cm2, waarbij het beeldmerk moet verwijzen naar jouw onderneming.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat is het verschil tussen een zakelijk pakket en een privépakket bij de bank?

Een zakelijk pakket is door de banken specifiek ingericht voor de ondernemer. 
Voordeel is dat je tegenwoordig bij verscheidene banken je zakelijke bankrekening kunt koppelen met het boekhoudpakket van je eventuele boekhouder/accountant. De kosten van een zakelijk pakket liggen hoger dan een privépakket, maar dit betreffen dan wel weer aftrekbare kosten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ben ik verplicht een zakelijk pakket af te sluiten voor mijn onderneming

Nee, dat is geen verplichting.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Telt mijn zakelijke rekening mee bij mijn privévermogen?

Nee, het saldo van de zakelijke bankrekening telt niet mee bij het zogenoemde box III-vermogen en daar betaal je dus geen eventuele vermogensrendementsheffing (uiteindelijk 1,2%) over.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1. Bij welke verzekeraar is het verstandig dat ik mij verzeker?

Dat hangt af van jouw situatie, je wensen, je gezinssituatie. In het advies dat VvAA je geeft, bespreken wij samen met jou welke opties er zijn en welke verschillen er zijn in verzekeringsdekking. VvAA werkt hierin samen met alle verzekeraars die voor jou als huisarts belangrijk zijn.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat betekent beroepsarbeidsongeschiktheid en waarom is deze dekking belangrijk?

Er zijn veel verschillen in dekking tussen verschillende AO-verzekeraars. VvAA raadt je altijd een beroepsdekking aan. Uitgangspunt van deze dekking is dat als je jouw beroep als huisarts niet kunt uitoefenen, je een uitkering krijgt van uw verzekeraar. Er zijn ook AO-verzekeringen die uitgaan van een mindere dekking op basis van gangbare of passende arbeid.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Moet ik een gezondheidsverklaring invullen of moet ik voor de AOV gekeurd worden?

Dit hangt af van de keuze van de verzekeraar. Een keuring is meestal niet vereist, voor de meeste verzekeraars geldt dat je een volledige gezondheidsverklaring dient in te vullen. Een aantal verzekeraars zoals Movir en Interpolis biedt echter ook een mogelijkheid dat je je met een verkorte vragenlijst verzekert. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van jouw gezondheid en bespreken wij graag met je.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Krijg ik ook korting?

Als je bij VvAA het waarneempakket afsluit, krijg je een aantrekkelijke korting op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bovendien krijg je als je lid bent van LHV bij een aantal verzekeraars een korting op de premie. Movir biedt voor leden van LHV 10% korting op de premie en Interpolis 13,5%.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Hoe zit het met preventie, biedt de verzekeraar ook mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Jazeker, want tenslotte is voorkomen  nog altijd beter dan genezen. Als huisarts wil je tenslotte toch niet arbeidsongeschikt raken? En ook de AO-verzekeraar wil voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt. Je hebt daarom gezamenlijk een belang. Daarom hebben de meeste AO-verzekeraars een voor jou gratis samenwerkingsverband met een coachings/councellingsbedrijf. Stel voor dat je ergens mee te maken krijgt, wat tot arbeidsongeschiktheid kan leiden. Dan kun je anoniem contact met dit bedrijf opnemen. Onze ervaring is dat onze klanten (jouw collega’s) hier veel baat bij hebben. Voordeel hiervan is dat het coachings/councellingsbedrijf voor jou kan optreden als een onafhankelijk en professioneel klankbord. De zaken die je met het coachings/councellingsbedrijf bespreekt, blijven anoniem en zij geven het niet door aan de verzekeraar. Je kunt dit bedrijf zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Het waarnemerspakket

1. Wanneer betaal ik voor het waarneempakket?

De premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering betaal je per ingangsdatum van de polis. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvang je een nota voor het advies zodra je van ons het advies en de offerte hebt ontvangen. Voor het belastingadvies betaal je (uitgaande van het ’Optimaal pakket’) de vaste prijs in één keer bij de afrondende werkzaamheden van het jaarrapport en de belastingaangifte. De korting op een waarnemerspakket zit verwerkt in de prijs die op de nota’s vermeld staat.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Als ik de optie van het pluspakket neem, betekent dit dat ik zes maanden gebruik maak van jullie accountantsdiensten en daarna kan beslissen of ik deze dienst definitief afneem?

Klopt, zes maanden maak je op proef gebruik van ons boekhoudpakket met een periodieke terugkoppeling. Daarna zetten we dit abonnement over naar het betaalde ‘Optimaal pakket’. Besluit je om geen gebruik te maken van onze boekhouddienstverlening, dan kunnen we deze dienstverlening stopzetten. De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting verzorgen en de bespreking hiervan is geen onderdeel van het pluspakket.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Klachten

1. Wie mogen er een klacht indienen bij het Tuchtcollege?

In de eerste plaats is dat een rechtstreeks belanghebbende, meestal de patiënt zelf. Als iemand anders dan de patiënt klaagt over de behandeling van die patiënt, dan beoordeelt het Tuchtcollege of deze klager een voldoende rechtstreeks belang heeft bij de behandeling van zijn klacht. Als dat volgens het Tuchtcollege niet het geval is, verklaart het Tuchtcollege de klager niet-ontvankelijk. Dit betekent dat het Tuchtcollege de klacht niet inhoudelijk gaat beoordelen.

Ook andere personen en organisaties mogen een klacht indienen. Dat zijn:

  • degene die een opdracht heeft gegeven. Een huisarts kan een klacht indienen tegen een verpleegkundige, omdat die niet bekwaam was tot het inbrengen van een katheter;
  • de werkgever of het bestuur van de instelling waar een vrijgevestigd arts werkzaam is;
  • de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur voor de Gezondheidszorg;
  • de zorgverzekeraar bij wie de beroepsbeoefenaar is ingeschreven.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Mag ik nog contact opnemen met een patiënt om een gesprek aan te bieden, nadat deze een klacht tegen mij heeft ingediend bij het Tuchtcollege?

Ja, een procedure hoeft dit niet in de weg te staan. In de meeste gevallen kan een gesprek misverstanden uit de wereld helpen en een patiënt het gevoel geven gehoord te worden. Het is wel goed om je te laten adviseren over hoe je contact zoekt en wat je communiceert.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik heb een klacht ontvangen van het Tuchtcollege. Ben ik nu verplicht mij te laten bijstaan door een jurist?

Nee, in tuchtprocedures is geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging (door een jurist). Het is echter wel aan te raden om je tijdens een dergelijke procedure bij te laten staan door een jurist. Een jurist kan je onder meer helpen bij de analyse van de klacht, het schrijven van een verweerschrift, het selecteren van de relevante medische gegevens en het voorbereiden op en bijstaan tijdens een zitting.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik heb een klacht ontvangen van het Tuchtcollege. Mag ik nu het hele dossier opsturen?

Je mag alleen de gegevens uit het dossier opsturen, die relevant zijn voor het voeren van je verweer. Als de klacht niet door de patiënt zelf is ingediend en deze persoon niet door de patiënt is gemachtigd, dan heb je hiervoor toestemming nodig van de patiënt zelf. Voor overleden patiënten gelden bijzondere regels. Ook kent de wet een speciale regeling als je niet wilt dat de klager kennis neemt van de medische gegevens. In deze situaties doe je er verstandig aan juridisch advies in te winnen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Een patiënt heeft zowel bij de klachtencommissie als bij het Tuchtcollege een klacht tegen mij ingediend. Mag dat?

Ja, een patiënt kan zelf beslissen op welke manier, op welk moment en aan welke instantie hij zijn onvrede kenbaar maakt. De verschillende instanties om te klagen sluiten elkaar niet uit en kunnen tegelijkertijd worden benaderd. Wel bepaalt het klachtenreglement soms dat de behandeling door de klacht van de klachtencommissie wordt opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Tuchtcollege.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Claims

1. Mag ik mijn patiënt informeren als er sprake is geweest van een medische fout?

Dat mag niet alleen, dat moet zelfs. Artsen zijn wettelijk verplicht om hun patiënten eerlijk en volledig te informeren na een medisch incident (een onbedoelde gebeurtenis die tot schade kan leiden of heeft geleid), dus ook als het niet duidelijk is of er een fout is gemaakt. Belangrijk is dit snel te doen en zowel het incident als de melding aan de patiënt te noteren in het dossier.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat moet ik doen als een patiënt mij aansprakelijk stelt voor door hem geleden schade?

Meld de zaak zo spoedig mogelijk bij jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en beoordeel en overleg of een gesprek met patiënt nog zinvol is.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Calamiteiten en de Inspectie

1. Wanneer is er sprake van een calamiteit en moet ik een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Om de Inspectie voor de Gezondheidszorg in staat te stellen waar nodig en tijdig in te grijpen, bepaalt de wet dat zorgaanbieders verplicht zijn calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De plicht om melding te maken van een calamiteit rust overigens uitsluitend bij zorgaanbieders die een ‘instelling’ vormen. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van zorgverleners. Per 1 januari 2016 geldt deze meldplicht voor alle zorgaanbieders op grond van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Moet ik mijn medewerking verlenen aan een zgn. calamiteitenonderzoek?

Als je het verzoek krijgt een verklaring af te leggen in verband met een calamiteitenonderzoek, is het verstandig om goed te informeren naar de reden van dit verzoek. Ook is het goed om vooraf je rechtspositie te (laten) bepalen. Je kunt je daarover laten informeren door een jurist.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Moet ik mijn medewerking verlenen aan een Inspectieonderzoek?

Word je benaderd voor een Inspectieonderzoek, dan is het goed om de Inspectie eerst te vragen jou schriftelijk te informeren over het doel van het onderzoek en, indien mogelijk, over de aan jou te stellen vragen. Zo heb je meer inzicht in de reden van het onderzoek en kun je jouw rechtspositie beter (laten) bepalen, al dan niet met behulp van een jurist.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.