In 4 stappen starten met uw praktijk

Een praktijk starten of overnemen is een belan­grijk mo­ment in uw loop­baan als huisarts. U krijgt te maken met aller­lei zaken waar u nog geen er­varing mee hebt. Laat u daar­om uit­ge­breid in­for­meren en advi­seren. Bij­voor­beeld met het VvAA vestigings­advies waarmee u goed voor­be­reid van start gaat.

Bekijk het 4-stappenplan
  

Als huisarts uw praktijk starten

 • praktijk
  Bekijk het flexibele 4-stappenplan
 • Contact met uw VvAA adviseur
 • Bent u ondernemer in hart en nieren?
 • Bekijk de 5 tips van én voor huisartsen

Uw per­soonlijke advi­seur, altijd bereik­baar

Om de stap naar uw eigen praktijk te maken krijgt u bij VvAA uw per­soon­lijke aan­spreek­punt; een er­varen advi­seur die de markt goed kent. Hij of zij weet wat er leeft in uw dage­lijkse prakt­ijk. Uw advi­seur staat altijd voor u klaar. Tele­fonisch of via e-mail. Daar betaalt u niets extra's voor.

Het flexibele 4-stappen­plan van het VvAA vestigingsadvies is ge­baseerd op de er­varingen van uw collega-­huisartsen én van de be­ge­leidende advi­seurs. U kiest zelf wat u nodig hebt. Daarmee houdt u controle over het traject én uw budget.

Bel mij terug

Advies, vraag of informatie

De stap maken naar een eigen praktijk? Doe het samen met VvAA. Wij helpen u graag.

De 4 flexibele stappen van het VvAA vestigingsadvies

Analy­seren

In deze fase krijgt u inzicht in uw persoon­lijke situatie en de praktijk die u wilt over­nemen. Met con­clu­sies en aan­bevelingen in een over­zichtelijk rapport.


 • Persoon­lijke Pro­fiel Ana­lyse
  Analyse om uw vaardig­heden als onder­nemer en leiding­gevende te ont­wikkelen
 • Praktijk­analyse
  Analyse van uw huidige en toe­komstige praktijk­situatie
 • Omgevings­analyse
  Inzicht in de groei­potentie van de prak­tijk
 • Persoon­lijke be­groting
  Bereke­ning van de finan­ciële ge­volgen, fis­cale conse­quenties en uw toe­komst­pers­pec­tief
 • Juridische analyse
  Inventarisatie van contractuele en wettelijke verplichtingen
 • Econo­mische waarde­be­paling
  Bereke­ning van de overname­som met onder­bouwing

Totaalbedrag van € 2.900,-

Onder­handelen

Uw per­soonlijke advi­seur onder­hande­­lt bij de praktijk­over­name, be­­hartigt uw be­langen en zorgt dat de onder­handelingen soepel ver­lopen.


 • Onder­hande­lings­gesprek met voor­bespre­king en terug­koppeling
  Bij de onder­hande­lingen zit uw ad­vi­seur aan tafel die het pro­ces en de zake­lijke as­pecten be­waakt. U kunt zich dan con­cen­treren op de re­latie met de ver­kopende partij.

Totaalbedrag van € 450,- 

Zijn ver­volg­gesprek­ken nodig? Dan is het ta­rief € 150,- per uur.

Vol­tooien

Alles wat nood­­zake­­lijk is om goed te starten regelen wij. Van het voor­­­be­­reiden van uw finan­­cie­­rings­­aan­­vraag tot het aan­passen van ver­zeke­ringen.


 • Aan­passen en af­sluiten ver­zeke­ringen
  De be­lang­rijke risico’s voor uw toe­komstige situ­atie worden finan­cieel goed af­ge­dekt
 • Praktische zaken
  U krijgt een per­soon­lijke check­list met toe­lichting van uw ad­vi­seur
 • Onder­steuning finan­cie­rings­aan­vraag
  Uw adviseur onder­bouwt uw finan­cie­rings­aan­vraag en be­oor­deelt offertes
 • Voor­be­reiden/toetsen maat­schaps- en over­name­contract
  Uw be­staande en nieuwe con­tracten worden juri­disch ge­checkt
 • Af­rondend over­zicht
  U ont­vangt een docu­ment met alle door­lopen stappen en de status

Totaalbedrag € 1.050,-

Niet in­be­grepen: ver­zekerings­premies en kosten voor het op­stellen van con­tracten, zoals een maat­schaps- en over­name­contract.

Eva­luatie

Na een aantal maanden eva­lueren we het tra­ject. Voor­al om te kijken of er aan­dachts­punten zijn. Ook blik­ken we sa­men voor­uit. Deze ser­vice is koste­loos.


 • Evaluatiegesprek
  U krijgt ad­vies en tips voor uw dage­lijkse prak­tijk­voe­ring. Ook ont­vangt u quick­wins en toekomst­plannen op basis van ana­lyse en de uit­komsten van onder­hande­lingen.

De evaluatie kost u niets

Korting op VvAA vestigingsadvies

U profi­teert van belan­grijke voor­delen als u er­voor kiest om alle 4 fases van het vestigings­advies te door­lopen:

 • U krijgt een com­pleet ad­vies waar­mee u een verant­woorde investerings­beslissing neemt en gefun­deerde plannen maakt. Daarmee gaat u opti­maal van start.
 • Op het totaal­bedrag* van € 4.400,- ont­vangt u een kor­ting van € 450,-. U be­taalt dus € 3.950,-.
* Alle ge­noemde bedragen zijn richt­bedragen exclu­sief btw. Op basis van uw situatie en per­soon­lijke wensen ont­vangt u een persoon­lijke offerte met stappen­plan. Prijs­wijzigingen zijn voor­be­houden.

Bel mij terug

Bent u ondernemer in hart en nieren?


Ondernemen is een vak. Net als dat van huisarts. Ervaring is daarin de beste leerschool. Op die manier gaat het ondernemersbloed sneller door uw aderen stromen. Wij helpen u graag op weg.

5 handige tips van én voor huisartsen

Tips voor huisartsen | VvAA
 • Stap niet zomaar in een praktijk
  Kijk eerst wat goed voelt en laat vervolgens een begroting opstellen. Daarmee kunt u beoordelen of een praktijk financieel gezond is en aansluit op uw wensen en ambities.
 • Laat uzelf goed adviseren
  Voor de zakelijke kant is het handig om een adviseur aan uw zijde te hebben. Bijvoorbeeld voor de onderhandelingen. U kunt zich vooral richten op de relatie met de huisarts die zijn of haar praktijk wil verkopen.
 • Leg gemaakte afspraken direct vast
  Hebt u het voornemen om een overname of inkoop tijdens uw waarneemperiode te doen? Leg deze afspraken dan direct vast in een contract.
 • Maak een uitgebreide praktijkanalyse
  Een uitgebreide analyse is noodzakelijk. Niet alleen om goed te onderhandelen, maar ook voor een succesvolle start als praktijkhouder.
 • Bewaak goed uw belangen en wensen
  Een praktijk starten is een belangrijke beslissing. Houd daarom uw belangen goed in de gaten. Ook als u toetreedt tot een bestaande maatschap.
Praktijk starten als huisarts | VvAA
scroll verder