Start in 4 stappen je eigen praktijk

Als kersverse praktijkhouder komt er van alles op je af. Zaken die je tot in de puntjes moet regelen. Hoe doe je dat? Wij helpen je met een flexibel 4-stappenplan. Daarmee ga je goed voorbereid van start.

Bekijk het 4-stappenplan

Als huisarts je praktijk starten

 • Bekijk het 4-stappenplan
 • Test: Past deze praktijk bij me?
 • Test: Ben ik een ondernemer?
  • Checklist starten eigen praktijk

Ben jij klaar voor een eigen praktijk?

Een praktijk starten is een belangrijke stap in je leven als huisarts. Oriënteer je daar goed op. Wij helpen je met deze 3 handige én gratis tools:

  Bekijk alle handige tools >

  Heb je een vraag?

  Maak de stap naar een eigen praktijk samen met VvAA. Wij helpen je graag.

  De 4 stappen van het VvAA vestigingsadvies

  Kosten naar keuze in elke fase

  • Kies voor zekerheid: een vast bedrag
  • Kies voor flexibiliteit: advies tegen uurtarief

  Analy­seren

  In deze fase krijg je inzicht in je persoon­lijke situatie en de praktijk die je wilt over­nemen. Met con­clu­sies en aan­bevelingen in een over­zichtelijk rapport.


  • Persoon­lijke Pro­fiel Ana­lyse
   Analyse om je vaardig­heden als onder­nemer en leiding­gevende te ont­wikkelen
  • Praktijk­analyse
   Analyse van je huidige en toe­komstige praktijk­situatie
  • Omgevings­analyse
   Inzicht in de groei­potentie van de prak­tijk
  • Persoon­lijke be­groting
   Bereke­ning van de finan­ciële ge­volgen, fis­cale conse­quenties en je toe­komst­pers­pec­tief
  • Juridische analyse
   Inventarisatie van contractuele en wettelijke verplichtingen
  • Econo­mische waarde­be­paling
   Bereke­ning van de overname­som met onder­bouwing

  Kosten naar keuze

  • Advies op basis van een uurtarief van € 158,-
  • Totaalbedrag van € 3.000,-

  Onder­handelen

  Je per­soonlijke advi­seur onder­hande­­lt bij de overname van de praktijk, be­­hartigt je be­langen en zorgt dat de onder­handelingen soepel ver­lopen.


  • Onder­hande­lings­gesprek met voor­bespre­king en terug­koppeling
   Bij de onder­hande­lingen zit je ad­vi­seur aan tafel die het pro­ces en de zake­lijke as­pecten be­waakt. Jij kunt je dan con­cen­treren op de re­latie met de ver­kopende partij.

  Kosten naar keuze

  • Advies op basis van een uurtarief van € 158,-
  • Totaalbedrag van € 450,-

  Vol­tooien

  Alles wat nood­­zake­­lijk is om goed te starten regelen wij. Van het voor­­­be­­reiden van uw finan­­cie­­rings­­aan­­vraag tot het aan­passen van ver­zeke­ringen.


  • Aan­passen en af­sluiten ver­zeke­ringen
   De be­lang­rijke risico’s voor je toe­komstige situ­atie worden finan­cieel goed af­ge­dekt
  • Praktische zaken
   Je krijgt een per­soon­lijke check­list met toe­lichting van je ad­vi­seur
  • Onder­steuning finan­cie­rings­aan­vraag
   Je adviseur onder­bouwt jouw finan­cie­rings­aan­vraag en be­oor­deelt offertes
  • Voor­be­reiden/toetsen maat­schaps- en over­name­contract
   Je be­staande en nieuwe con­tracten worden juri­disch ge­checkt
  • Af­rondend over­zicht
   Je ont­vangt een docu­ment met alle door­lopen stappen en de status

  Kosten naar keuze

  • Advies op basis van een uurtarief van € 158,-
  • Totaalbedrag van € 1.050,-


  Niet in­be­grepen: ver­zekerings­premies en kosten voor het op­stellen van con­tracten, zoals een maat­schaps- en over­name­contract.

  Eva­luatie

  Na een aantal maanden eva­lueren we het tra­ject. Voor­al om te kijken of er aan­dachts­punten zijn. Ook blik­ken we sa­men voor­uit. Deze ser­vice is koste­loos.


  • Evaluatiegesprek
   Je krijgt ad­vies en tips voor uw dage­lijkse prak­tijk­voe­ring. Ook ont­vang je quick­wins en toekomst­plannen op basis van ana­lyse en de uit­komsten van onder­hande­lingen.

  Kosten

  • De evaluatie kost je niets

  Korting op VvAA vestigingsadvies

  Je profi­teert van belan­grijke voor­delen als je er­voor kiest om alle 4 fases van het vestigings­advies voor een vast bedrag te door­lopen:

  • Je krijgt een com­pleet ad­vies waar­mee je een verant­woorde investerings­beslissing neemt en gefun­deerde plannen maakt. Daarmee ga je opti­maal van start.
  • Je kunt kiezen voor zekerheid met een totaal­bedrag* van € 4.500,- ont­vang je een kor­ting van € 450,-. Je be­taalt dus € 4.050,-.
  • Het stappen­plan is ge­baseerd op de er­varingen van je collega's én van de advi­seurs. Je kiest zelf wat je nodig hebt.
  * Alle ge­noemde bedragen zijn richt­bedragen exclu­sief btw. Op basis van je situatie en per­soon­lijke wensen ont­vang je een persoon­lijke offerte met stappen­plan. Prijs­wijzigingen zijn voor­be­houden.

  Vrijblijvend gesprek aanvragen

  5 handige tips van én voor huisartsen

  Tips voor huisartsen | VvAA
  • Stap niet zomaar in een praktijk
   Kijk eerst wat goed voelt en laat vervolgens een begroting opstellen. Daarmee kun je beoordelen of een praktijk financieel gezond is en aansluit op je wensen en ambities.
  • Laat uzelf goed adviseren
   Voor de zakelijke kant is het handig om een adviseur aan je zijde te hebben. Bijvoorbeeld voor de onderhandelingen. Je kunt je vooral richten op de relatie met de huisarts die de praktijk wil verkopen.
  • Leg gemaakte afspraken direct vast
   Heb je het voornemen om een overname of inkoop tijdens je waarneemperiode te doen? Leg deze afspraken dan direct vast in een contract.
  • Maak een uitgebreide praktijkanalyse
   Een uitgebreide analyse is noodzakelijk. Niet alleen om goed te onderhandelen, maar ook voor een succesvolle start als praktijkhouder.
  • Bewaak goed uw belangen en wensen
   Een praktijk starten is een belangrijke beslissing. Houd daarom je belangen goed in de gaten. Ook als je toetreedt tot een bestaande maatschap.
  Praktijk starten als huisarts | VvAA
  scroll verder