Inloggen

Uitgangspunten


Home Jaarverslag 2014

 Uitgangspunten: ons DNA en ons profiel

 Welkom bij VvAA: uw partner die zich op elk moment van uw levensloop onvoorwaardelijk aan u heeft verbonden.

 Op 31 december 2014 was u met 117.777 collega’s lid van Vereniging VvAA. Op haar beurt is de Vereniging de houder van alle gewone aandelen in VvAA Groep B.V. Samen vormen wij ‘VvAA’: een ledenorganisatie van en dienstverlener voor medici, paramedici, studenten die hiervoor worden opgeleid en zorginstellingen in Nederland.

 

Een verbintenis van 90 jaar 

Al ruim 90 jaar is VvAA er voor haar leden op de momenten die ertoe doen. We begonnen in 1924 met autoverzekeringen, anno 2015 bieden we een compleet pakket producten en diensten. Onze activi­teiten zijn erop gericht om u in staat te stellen uw vak uit te oefenen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over zaken die daar minder of niet(s) mee te maken hebben. U wilt zorg verlenen, patiënten en cliënten beter maken. Wij zorgen ervoor dat u zich met een gerust hart kunt wijden aan uw werk.

VvAA biedt een breed palet aan producten en diensten, speciaal voor professionals in de zorg én is als dienstverlenende organisatie van en voor alle zorgprofessionals diep geworteld in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij zijn ‘van u’. Vandaar dat ‘in dienst van de leden’ letterlijk ons leidende principe is. Daar zit het gevoel van ons merk, dat is wat geen andere (financiële) dienstverlener, verzekeraar, adviseur, opleider of netwerkorganisatie kan zeggen. Dat is ook waarom veel van onze leden VvAA als ‘hun club’ zien en ervaren.

 

Onze visie 

Zorgprofessionals willen hun tijd besteden aan hun vak: u wilt goede zorg verlenen en patiënten beter maken. U worstelt met het feit dat zaken rondom het leveren van zorg meer en meer van uw beschikbare tijd in beslag nemen. U hebt behoefte aan een partner die u het ‘werk naast het zorginhoudelijke werk’ uit handen neemt, die u begrijpt, die specifieke problemen snapt, die daar de oplossingen voor heeft en die er altijd – op alle relevante momenten gedurende uw leven, zakelijk en privé – voor u is. Als persoonlijk adviseur en als zakelijk kompas, onvoorwaardelijk aan u verbonden.

 

Onze missie 

VvAA is de persoonlijk adviseur en het zakelijk kompas in dienst van alle professionals en instellingen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Voor alle professionals in de Nederlandse gezondheidszorg op alle momenten van hun levensloop: 
• in dienstverband of zelfstandig gevestigd
• in alle (para)medische beroepsgroepen
• van student tot gepensioneerde
• als bestuurder of manager 

 

 Uitgangspunten: strategische pijlers

Het doel van onze strategie is om te komen tot een ongeëvenaarde dienstverlening, vanuit een volledig begrip van wat u privé en als professional of zorginstelling bezighoudt en wat u beweegt. Dit wordt ‘Customer Intimacy’ genoemd. Wij noemen het liever ‘relevant en onvergelijkbaar, in dienst van onze leden’. VvAA stelt de sterke binding met haar leden en de kwaliteit van dienstverlening centraal. Voor onze processen, onze producten en onze prijsniveaus geldt dat ze ten minste marktconform moeten zijn. U moet voor dezelfde prijs-kwaliteitverhouding niet elders beter af kunnen zijn.

De strategie van VvAA om die ongeëvenaarde dienstverlening duurzaam te realiseren is, ook in 2014, gebaseerd op drie pijlers:
 
• We benadrukken onze positie als een hechte ledenorganisatie in het hart van de gezondheidszorg, waarbij het belang en de tevredenheid van onze leden centraal staan.
• We ontwikkelen versneld passende producten en diensten die weer tot groei kunnen leiden.
• We verbeteren processen en verlagen operationele kosten, om zo de prijs-kwaliteitverhouding van ons advies, ons aanbod en onze dienstverlening permanent te verbeteren.

 

 Uitgangspunten: uw levensloop, onze filosofie

Vooruitlopend op ons jubileumjaar in 2014 hielden wij eind 2013 een grootschalig Levenslooponderzoek. Bijna 10.000 van onze leden hebben daaraan meegedaan. We waren benieuwd wat u bezighoudt en hoe VvAA u daarbij kan helpen. Uit het onderzoek blijkt dat u wakker ligt van de groeiende stapels papierwerk, het toenemende aantal regels, de rompslomp en de bureaucratie van met name grote zorgverzekeraars die afleiden van het echte werk. Er blijkt ook uit dat gewone dingen bij u soms nét even anders werken. Zo meldt u zich minder vaak ziek, ervaart u meer werkdruk en bent u van mening dat fouten in het vak u zwaarder worden aangerekend dan bij de gemiddelde Nederlander.

vvAA Levensloop advertentie

Mede op basis van dit onderzoek zijn wij in 2014 de VvAA Levensloopcampagne begonnen, om u duidelijk te maken dat VvAA er voor u is op alle momenten die ertoe doen.

Onze Levensloopfilosofie is erop gericht om te denken vanuit de levensloop van onze leden, zowel voor en tijdens als na hun carrière als zorgprofessional. Door onze leden zoveel mogelijk werk naast het werk uit handen te nemen, helpen we u om uw aandacht te richten op de zorg voor uw patiënten: uw belangrijkste passie en verantwoordelijkheid. 

 

Uw partner op elk moment van uw levensloop met een breed en onvergelijkbaar assortiment

VvAA biedt een bijzonder breed producten- en dienstenpakket en is daarbij gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Als wij producten niet voeren of als die elders significant beter zijn dan bij VvAA, dan schakelen wij andere aanbieders in om u beter te kunnen helpen. Wij fungeren dan als intermediair. Het intermediairbedrijf van VvAA is naar grootte gemeten het 13e van Nederland. De externe verzekeraars en banken waarmee wij samenwerken, beoordelen wij jaarlijks op voorwaarden, prijsstelling, klant- en schadeafhandeling en financiële weerbaarheid.

In alle gevallen bekijken wij het aanbod dat zij bieden door uw ogen. Zo werken wij voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder meer samen met een geselecteerd aantal verzekeraars. Dat zijn Aegon, De Amersfoortse, De Goudse, Interpolis, Movir, Loyalis en Reaal. Voor bij Movir en Reaal Verzekeringen ondergebrachte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en voor de bij ONVZ ondergebrachte aanvullende zorgverzekeringen van onze leden fungeert VvAA Schadeverzekeringen N.V. als herverzekeraar. Wij dragen dus een deel van het risico; dat behoort tot de basisactiviteiten van VvAA. Daarmee dragen wij bij aan de verzekeringsmogelijkheden van dit belangrijke risico op de langere termijn.
Uw partner 2015
Lees meer in deze doorbladerbare versie van Uw Partner
 
• voor elk (para)medisch beroep
• voor elke uitoefeningsvorm – waarnemer, in dienstverband, zelfstandig of een meer aansturende of bestuurlijke rol
• voor alle financiële, fiscale, juridische en verzekeringsvragen of vragen over samenwerking, ondernemerschap en professionele of persoonlijke ontwikkeling
• in elke privé- en zakelijke situatie
• voor elke levens- en carrièrefase van een zorgprofessional

 

 Uitgangspunten: VvAA als netwerkorganisatie

VvAA is een netwerkorganisatie. Wij werken veelvuldig samen met andere organisaties en bedrijven, als dat leidt tot betere dienstverlening aan onze leden. In een aantal netwerkpartners hebben wij een aandelenbelang. Dat stelt ons in staat invloed uit te oefenen op het beleid van deze partners. Bovendien doen wij als mede-eigenaar ons voordeel met de opbrengsten. En dat voordeel komt weer ten goede aan u en de ruim 117.000 andere leden.

 

Beroepsorganisaties en VvAA

De dienstverlening van VvAA aan haar leden dient één belang: dat van haar leden. VvAA ziet de beroepsorganisaties als belangrijkste vertegenwoordigers van hun leden. Immers, velen van u zijn ook lid van een beroepsorganisatie. Samen met uw beroepsorganisatie werken wij dan ook aan activiteiten op verschillende niveaus van dienstverlening. Zo bewerkstelligt VvAA dat u voor een betaalbare premie adequaat verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid en regelt VvAA ook de rechtsbijstand bij bijvoorbeeld tuchtzaken. Dit zonder dat u zich af hoeft te vragen of deze dekking ook in de toekomst wel gewaarborgd is. VvAA staat in voor de continuïteit. Maar daarnaast willen wij als beroepsgroepoverstijgende ledenorganisatie ook graag een verbindende rol vervullen als er thema’s aan de orde zijn die meerdere beroepsgroepen aangaan. Ook helpen wij in de dagelijkse praktijk zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen hun samenwerking succesvol vorm te geven.

Wij vinden dat de leden gebaat zijn bij sterke en representatieve beroepsorganisaties. Vanuit dat perspectief bieden wij ook graag ondersteuning bij de activiteiten van de beroepsorganisaties. En daarom blijft VvAA zich inspannen om de strategische samenwer­kingen met onder meer de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde nader in te vullen en daarnaast samenwerking na te streven met andere beroepsorganisaties. In de overtuiging dat die samenwerkingen in het belang zijn van de gemeenschappelijke leden.

 

Samenwerking met PGGM

VvAA en PGGM Coöperatie U.A. hebben in 2014 de krachten gebundeld. Mensen die werken (of hebben gewerkt) in de sector zorg en welzijn kunnen lid worden van PGGM Coöperatie U.A., beter bekend als PGGM&CO. PGGM&CO is een partner die, net als wij, al jaren actief is in de gezondheidszorg. Leden van PGGM&CO, die met name werkzaam zijn in verpleegkundige en verzorgende beroepen, krijgen de beschikking over een nieuw assortiment verzekeringsproducten, dat speciaal voor hen is ontwikkeld door PGGM&CO en VvAA. Door deze samenwerking met PGGM&CO kunnen we meer zorgprofessionals bedienen. We bereiken een schaalvergroting die gunstig is voor ons pakket aan diensten en voor onze producten en prijzen. PGGM&CO realiseert hiermee een relevante uitbreiding van haar productenaanbod.

 

MobileDoctors: centraal podium voor zorgvernieuwersDe gezondheidszorg maakt zich op voor stevige veranderingen. Opkomende technologieën zoals medische apps, wearables, 3D-printing, big data, serious gaming en telemedicine stellen onze leden voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van diagnostiek, behandeling en zelfmanagement. De traditionele verwijzing van de huisarts naar het ziekenhuis zal op termijn voor een deel plaats kunnen maken voor de patiënt die, ondersteund door tablet, smartphone of wearable, zelf keuzes maakt.

 

VvAA en Amref Flying Doctors


Een betere gezondheid in Afrika kan niet zonder een efficiënte, sterke organisatie van gezondheidsvrijwilligers. Om dat te bereiken, werken VvAA en Amref Flying Doctors sinds 2009 succesvol samen aan een betere gezondheid in Afrika. Een natuurlijke samenwerking, met expertise en leiderschap, bewustwording en fondsenwerving als drie pijlers. De samenwerking is de afgelopen vijf jaar werkelijk tot bloei gekomen en heeft niet alleen geresulteerd in een aantal unieke en inspirerende activiteiten, maar ook in een totaalbedrag in de periode 2009-2014 van € 1.306.191,-. De samenwerking is in 2013 verlengd met nog eens drie jaar tot en met 2016. VvAA heeft zich verbonden aan het programma ‘Verder bouwen aan het gezondheidsnetwerk’, dat is gericht op het door preventie terugdringen van moeder- en kindsterfte.

 

 Uitgangspunten: naar een duurzame ambitie

We hebben in 2014 de toekomst van VvAA verkend om zo een aanzet te geven voor de langetermijnambitie en de volgende strategische ­periode.

We zijn erop uitgekomen dat daar een andere aanpak in de strategievorming voor nodig is. Met andere woorden: aanscherpen en uitbouwen van de huidige strategie volstaat niet meer in een omgeving waar alles continu verandert en onder druk staat. We willen, als dat kan, vanuit een met onze belangrijkste stakeholders gedeeld toekomstperspectief een duidelijke en onderscheidende positie kiezen en een koers voor de realisatie daarvan formuleren. We bewegen naar een volgend niveau, waarbij VvAA de voor de hand liggende partij is om zorgprofessionals ook beroepsgroep­overstijgend met elkaar te verbinden. Waarin leden onderling, maar ook leden en VvAA elkaar helpen om beter te worden. Met als belangrijke en stevige basis datgene wat we nu aan het doen zijn: de doorontwikkeling naar een modern ‘online’ verzekeringsbedrijf enerzijds en een hoogwaardig adviesbedrijf anderzijds.


Home Jaarverslag 2014