Inloggen

Organisatie


Home Jaarverslag 2014

 Organisatie: bezield samenwerken

We investeren om onze strategie door te voeren, met een onvergelijkbaar en relevant aanbod en door sneller en efficiënter te werken tegen lagere kosten. In 2014 is daar een belangrijke aanzet toe gegeven en de komende twee tot drie jaar worden die veranderingen nadrukkelijker zichtbaar. Die veranderingen geven we met elkaar vorm en zij vragen dan ook het nodige van alle VvAA-collega’s.

Investeren in onze waarden

Het is van belang dat wij als organisatie blijven investeren in onze waarden en deze ook zichtbaar uitdragen. Waardengedrevenheid gaat voor ons verder dan het sec benoemen van een aantal woorden. Als ledenorganisatie met hoge standaarden van dienstverlening, vinden wij het essentieel dat deze waarden ook concreet handen en voeten krijgen. De volgende zes uitgangspunten vormen de leidraad voor ons dagelijks handelen:


 

• In dienst van: onze leden staan op nummer 1. We helpen hen, maken hen het leven makkelijker en zij kunnen erop vertrouwen dat wij het beste voor hen doen, ook als zij dat zelf niet kunnen controleren. De Net Promotor Score (NPS) reflecteert in welke mate we erin slagen deze waarde aan de leden over te brengen.
• Ambitieus: we willen de beste zijn in alles wat we onze leden leveren. De kwaliteit van de collega’s bij VvAA en de programma’s die we voor hen ontwikkelen en uitvoeren helpen ons om dat te bereiken.
• Verbindend: we werken met plezier samen, helpen elkaar en delen successen. Niet voor niets ontwikkelen we veel programma’s in co-creatie met onze collega’s. Ook de activiteiten die we ontplooien om de teambinding te versterken en collega’s te informeren over het reilen en zeilen in de organisatie komen hieruit voort.
• Klare Taal: we zijn eerlijk tegen onszelf, tegen elkaar en tegen onze leden en we drukken dat helder uit. Dat betekent elkaar kritische feedback geven, maar ook complimenteren en inspireren. Eerlijke communicatie is goed voor de werksfeer en voor de effectiviteit van de organisatie.
• Resultaatgericht: we laten niet los; we halen ons afgesproken doel, ook als dat erg veel moeite kost.
• Vernieuwend: we doen mee aan nieuwe initiatieven, en passen – daar waar het kan – nieuwe technologieën toe in onze aanpak. Veranderen van aanpak en gedrag, in dienst van onze leden, vinden we vanzelfsprekend.

In 2014 is veel aandacht geschonken aan het in praktijk brengen van deze waarden. Het toepassen ervan is een doorgaand proces, dat dagelijks aan de orde is. Het hoog houden van waarden is niet alleen een kwestie van het inzetten van allerlei middelen; minstens zo belangrijk zijn het koesteren van de gewenste mentaliteit en elkaar het gewenste gedrag laten zien. 

 

 Organisatie: organisatiestructuur


 Organisatie: VvAA collegaprogramma’s en activiteiten stellen de waarden centraal

 

VvAA Teamscan: gericht op het meten van de mate waarin collega’s de waarden van VvAA in het dagelijkse werk met elkaar ervaren.

De kernwaarden zijn in 2014 vertaald in de VvAA Teamscan. Deze vragenlijst gaat tenminste eenmaal per jaar naar collega’s toe en meet hoe de waarden die VvAA belangrijk vindt, worden ervaren door de collega’s in hun teams.

Voor begin 2015 staat naast een Teamscan ook een employee Net Promotor Score meting (eNPS) op de agenda. Zo’n eNPS-meting maakt duidelijk of collega’s VvAA zouden aanbevelen als werkgever en of ze VvAA als dienstverlener zouden aanbevelen aan zorgprofessionals. De afdelingen VvAA Werkgeverszaken en VvAA Rechtsbijstand voerden in 2014 een pilot uit. Voor eNPS is gekozen vanuit de gedachte dat we alleen kunnen ­zorgen voor tevreden leden indien collega’s ook tevreden zijn. Het doel: de manier waarop de leden ons moeten ervaren, moet ook de ervaring zijn die we van elkaar als collega’s hebben. Als het goed is, zien we dan ook een correlatie tussen de door leden gegeven NPS en de door collega’s bij VvAA gegeven eNPS. Dat moet voldoen­de aanknopingspunten opleveren om te zien hoe we trots en werkplezier op een hoog niveau kunnen krijgen en handhaven en om in co-creatie met collega’s en managers nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo willen we een omgeving creëren waarin we de hoogst mogelijke kwaliteit leveren aan onze leden en met plezier werken en leren.

 

VvAA Ontwikkelplaza: een verbindend en vernieuwend platform​In 2014 hebben we VvAA Ontwikkelplaza geïmplementeerd. Dit is een online leeromgeving waarin collega’s zelfstandig opleidingen kunnen zoeken bij alle aanbieders van Nederland. De volgende stap is om ook alle processen die te maken hebben met opleidingen en leren in het VvAA Ontwikkelplaza onder te brengen. Zo creëren we één plek waar alles is te vinden over VvAA en de vakgerichte ontwikkelingen waar onze collega’s mee te maken hebben. Straks zal VvAA Ontwikkelplaza toegang geven tot alle verplichte Wft-opleidingen en steeds worden uitgebreid met andere en nieuwe modules. Permanente educatie in een wereld waarin de technologische verandering razendsnel gaat en ons leven sterk beïnvloedt, is een vak apart. Dit heeft onze volle aandacht. 

VvAA meent dat het een groot voordeel voor haar leden kan opleveren als VvAA de technologische uitdagingen goed begrijpt en hier goed op inspeelt. Om die reden hebben in 2014 verschillende collega’s bijeenkomsten van de Singularity University bijgewoond, in de Verenigde Staten en in Amsterdam. Zij delen hun bevindingen en overpeinzingen met collega’s in regelmatige bijeenkomsten, die we Singularity Meetings noemen. Zo denken we na over wat de technologische ontwikkelingen (kunnen) betekenen voor de leden van VvAA, voor VvAA zelf én voor eenieder persoonlijk.

 

VvAA Vitaliteitsprogramma: resultaatgericht werken aan eigen ‘fitheid’Het afgelopen jaar hebben we het VvAA Vitaliteitsprogramma actief invulling gegeven. In dat kader zijn verschillende activiteiten georganiseerd (waar 172 collega’s zich voor aanmeldden) om collega’s fit te houden en te helpen een goede balans te vinden tussen werk en privé. In alle gevallen waren de activiteiten na plaatsing van het aanbod binnen twee werkdagen volgeboekt. De reacties van de collega’s zijn positief en voor 2015 hebben we het aanbod uitgebreid.

 

VvAA Management Developmentprogramma: samen met managers en collega’s ontwikkeld

In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw ontwikkelings- en opleidingsaanbod. De nieuwe wijze van werken, voortvloeiend uit de veranderprogramma’s, vraagt om meer ruimte en verantwoordelijkheid voor collega’s. Dit vraagt ook het nodige van managers. In co-creatie met diverse collega’s is het afgelopen jaar een opzet gemaakt voor een begeleidend programma voor managers en professionals, dat in 2015 uitgerold zal worden. In 2014 is door de leden van het VvAA DirectieTeam en overige statutair directeuren invulling gegeven aan permanente educatie door het volgen van onder meer de leergang die het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit hiertoe ontwikkelden, gericht op directeuren van verzekeraars.

 

Nieuwe regeling tijd- en plaatsonafhankelijk werken: op elk moment in dienst van de leden

De nieuwe regeling tijd- en plaatsonafhankelijk werken is een doorontwikkeling van de oude regeling. Die omvatte weliswaar de mogelijkheid van thuiswerken, maar sloot niet langer aan bij de huidige praktijk. De nieuwe regeling biedt een kader waarbinnen collega’s zelf afspraken kunnen maken met elkaar en met hun manager. In dat opzicht past de regeling bij de richting die VvAA in toenemende mate wil inslaan. Ook deze regelingen en instrumenten zijn opgezet in co-creatie.

Collegabijeenkomsten en activiteiten: voor collega’s door collega’s    

​Wij investeren veel tijd en energie aan het verbonden en ‘aangehaakt’ houden van alle VvAA-collega’s. In de activiteiten die we daarvoor ontwikkelen, proberen we onze kernwaarden ook zo expliciet mogelijk te maken. Zo organiseren wij iedere drie maanden het VvAA Klaar Kwartaaljournaal. In een journaalachtige film maken twee, per bijeenkomst wisselende, collega’s ons deelgenoot van de belangrijkste ontwikkelingen van dat kwartaal. Ieder kwartaal verschijnt ons collegamagazine ’t Hart. In 2014 stonden met name alle veranderprogramma’s, onze positionerende activiteiten en ons 90-jarig jubileum centraal. Uiteraard heeft de viering van ons jubileum ook centraal gestaan bij de collegabijeenkomst in juni, georganiseerd door een groep collega’s. Een speciaal onderdeel van die bijeenkomst vormde het jubileumcabaret, dat was geschreven en werd uitgevoerd door ook weer een groep collega’s.


Home Jaarverslag 2014