Inloggen

Jaarverslag 2013

VvAA had in 2013 een intensief jaar. Gekenmerkt door verandering en transformatie. In die dynamiek boekte de ledenorganisatie en dienstverlener voor alle professionals in de Nederlandse gezondheidszorg een omzet van € 194 miljoen en groeide het aantal leden van 111.477 naar 114.635. Ook andere inspanningen van VvAA loonden: in diverse onderzoeken naar klantgerichtheid en -tevredenheid scoorde de organisatie uitstekend bij haar leden en eindigde steevast in de top 3.

Soliditeit: omzet en solvabiliteit verbeterd, resultaat lager uitgekomen

De omzet is gestegen, de operationele kosten zijn gelijk gebleven, het resultaat is positief echter wel beduidend lager uitgekomen dan in 2012. Belangrijkste veroorzakers hiervan zijn met name de sterk toegenomen schadelast op het gebied van medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en de terugval in het resultaat van de belastingadvies- en accountancyactiviteiten als gevolg van de prijsdruk in de markt.

De omzet van VvAA Groep is in 2013 gestegen tot € 194,0 miljoen, tegenover € 191,3 miljoen in 2012. De daling van de afgelopen jaren is hiermee omgebogen in een lichte groei.

In de jaren 2010 tot en met 2012 zijn de operationele kosten met 23% teruggebracht van € 80,7 miljoen in 2009 naar € 62,1 miljoen in 2012. In 2013 zijn deze gestabiliseerd op € 62,3 miljoen. Op dit moment voert VvAA een intensief investeringsprogramma uit dat zal helpen een verdere verlaging van het kostenniveau van de bestaande activiteiten  in de komende jaren te realiseren.

De solvabiliteit van VvAA, die aangeeft in welke mate VvAA kan voldoen aan de verplichtingen op lange termijn, bevindt zich onverminderd op een hoog niveau. Vergeleken met 2012 is de solvabiliteit volgens Solvency I op groepsniveau verbeterd van 389% naar 412% in 2013. VvAA behoort ook qua solvabiliteitspositie tot de beste financiële dienstverleners in Nederland.

Kwaliteit: hoge klanttevredenheid

Op het gebied van klanttevredenheid is de NPS-score van VvAA geëindigd op +27. Dat is 14% hoger dan in 2012, toen de NPS +23 was. De NPS staat voor Net Promotor Score en geeft aan in hoeverre klanten een organisatie willen aanbevelen bij anderen.

VvAA heeft ook goed gescoord in de klanttevredenheidsonderzoeken van het Verbond van Verzekeraars. In het Klanttevredenheidsonderzoek Schadeverzekeraars over 2013 hebben we een 7,8 gekregen. Met deze score staat VvAA op de tweede plaats. In het Klanttevredenheidsonderzoek Levensverzekeraars over 2013 werden we gewaardeerd met een 7,5. Hiermee eindigt het levenbedrijf van VvAA ook op een tweede plaats.

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een kwaliteitskeurmerk voor de dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. In het derde kwartaal van 2013 heeft een audit plaatsgevonden naar de mate waarin VvAA voldoet aan de voorwaarden. Als resultaat daarvan is het keurmerk verlengd. Dit bevestigt de hoge standaard van de VvAA-dienstverlening. 

Integriteit: speciale VvAA-eed

Het adagium van VvAA is dat haar leden er te allen tijde op moeten kunnen vertrouwen dat VvAA doet wat het beste voor hen is. Zelfs als zij dit niet kunnen controleren. Al ons handelen is daarop gericht. Om dat explicieter te maken hebben alle collega’s begin van dit jaar de VvAA-eed of belofte afgelegd. Dit is een variant op de zogeheten bankierseed, die VvAA-eigen is gemaakt en waar de VvAA-collega’s zelf over hebben meegedacht en aan hebben meegeschreven. Het feit dat de hele organisatie hier met hart en ziel achter staat verleent waarde en betekenis aan deze belofte. Hoofddirectie, directeuren en Raad van Commissarissen van VvAA hebben de eed in 2013 al afgelegd en ondertekend.

Aanscherping organisatiestructuur

In 2013 heeft VvAA de organisatie aangescherpt om de dienstverlening aan de leden verder te verbeteren. Dat heeft erin geresulteerd dat de aansturing structuur van de organisatie significant zijn gewijzigd. Deze wijziging is gebaseerd op twee grote bewegingen die VvAA de komende jaren maakt. We richten een online verzekeringsbedrijf in – inclusief bancaire zaken – en zijn een kwalitatief hoogstaande advies- en dienstenorganisatie, gericht op integraal advies aan onze leden op elk moment van hun levensloop. Het bestaande Managementteam van in totaal 9 leden is teruggebracht naar een DirectieTeam van 5 leden, inclusief de hoofddirectie. 

Veranderingen in de toekomst

De komende twee tot drie jaar zal VvAA grote veranderingen ondergaan. VvAA streeft ernaar de diverse beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg nog beter én intensiever te bedienen. Daarvoor ontwikkelen wij specifieke en unieke proposities en gaan deze gerichter naar de markt te brengen. Onze manier van werken zal fundamenteel veranderen. Aan het eind van 2013 heeft VvAA in het kader van deze veranderambitie plannen aangekondigd die erin resulteren dat bij VvAA de komende jaren 115 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.  

Jaarverslag in pdf/print

Wilt u het jaarverslag in pdf of print lezen? Klik hier voor de pdf-versie. Via communicatie@vvaa.nl kunt u het jaarverslag in print opvragen.