Inloggen

VvAA-jaarverslag en jaaroverzicht 2020

Scroll op deze pagina door een selectie van wat we gedaan en bereikt hebben in 2020 of download het complete jaarverslag over 2020.
Veel kijk- en leesplezier.

2020: meer dan ooit de stem en steun van zorgverleners

De impact van het COVID-19-virus was en is groot: op de samenleving, op onze leden en op onze organisatie. Als collectief van en voor ruim 125.000 zorgverleners hebben we onze verantwoordelijkheid genomen om de belangen van onze leden zoveel mogelijk te borgen. De pandemie heeft laten zien dat VvAA wendbaar is en zich snel kan aanpassen aan de nieuwe situatie.

Het jaar 2020

Een gezonde en wendbare organisatie

Downloads

Jaaroverzicht

Pijl naar beneden

COVID-19

COVID-19-dossier

Van het begin af aan bood de website van VvAA een uitgebreid online kennisdossier over de impact van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering. Onze adviseurs en deskundigen hebben proactief advies en ondersteuning gegeven bij COVID-19 gerelateerde zaken van zowel financiële, zakelijke als juridische aard. 

Stem en steun

Als collectief van ruim 125.000 zorgverleners hebben we onze verantwoordelijkheid genomen om de belangen van onze leden zoveel mogelijk te borgen. De pandemie heeft laten zien dat VvAA wendbaar is en zich snel kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Met een proactieve dienstverlening op maat aan zorgverleners, de realisatie van een actueel online ‘COVID-19-dossier’ voor klanten en leden en een flexibele omschakeling naar thuiswerken voor de eigen organisatie.

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering

In december 2020 kondigde VvAA aan om het verplichte eigen risico zorgverzekering van € 385 te compenseren voor zorgverleners die als gevolg van hun werk in de zorg zijn getroffen door corona. Zorgverleners lopen, vanwege hun beroep, veel meer risico om besmet te raken met COVID-19. Met dit gebaar wil VvAA voorkomen dat zij in dat geval ook nog eens voor extra kosten komen te staan. Het gaat om een eenmalige gehele, of gedeeltelijke compensatie voor zorgverleners met een VvAA-zorgverzekering die in 2020 zijn óf in 2021 getroffen worden door corona en als gevolg daarvan hun eigen risico geheel of gedeeltelijk (hebben) moeten aanspreken. 
 

Nationale (Ont)Regelmonitor 2020

Op 4 maart 2020 ging de derde editie van de Nationale (Ont)Regelmonitor van start, georganiseerd door Vereniging VvAA. Vlak voor de COVID-19-pandemie hadden zorgverleners minder last van regeldruk op de werkvloer, maar waren zij wel meer tijd kwijt aan niet-effectieve regels dan een half jaar eerder. Een ruime meerderheid van de zorgverleners was ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk en had weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering. 

Juridische steun

Tijdens de eerste golf van de pandemie waren onze juristen zeer druk met het beantwoorden van alle COVID-19-gerelateerde vragen. Dit werd door de zorgverleners zeer gewaardeerd. Diverse webinars zijn georganiseerd waarin praktische handreikingen werden gegeven aan praktijkhouders en ondernemers in de zorg over onder meer financiële ondersteuningsmaatregelen en loondoorbetaling bij variabele beloning bij COVID-19. Daarnaast werd een wekelijks ‘Werkgeversspreekhalfuur’ ingericht.

Zzp’ers in de zorg

Zzp’ers en praktijkhouders hebben nog altijd geen duidelijkheid over al dan niet doorgevoerde maatregelen en de handhaving daarvan. Intussen werken steeds meer zorgverleners als zzp’er. Zij vervullen een belangrijke ‘smeeroliefunctie’ die van belang is voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg. VvAA komt op voor de positie van zzp’ers. Uit het VvAA-onderzoek in november 2020 bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over al dan niet doorgevoerde maatregelen. VvAA heeft daarom een video ontwikkeld ‘zzp’ers in de zorg in tien minuten’ waarin alle onderdelen van het zzp-dossier behandeld worden. 

Steun voor Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)

Zorgverleners die intensief werken met COVID-19-patiënten lopen zelf een verhoogd risico op besmetting met COVID-19. De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) heeft een steunfonds gecreëerd voor (familieleden van) zorgverleners zoals IC-verpleegkundigen in het ziekenhuis en ambulancepersoneel, die als gevolg van werken in de frontlinie van de coronazorg, zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. Vereniging VvAA steunt het initiatief van de Stichting en heeft hier samen met VvAA Groep ook financieel aan bijgedragen.

Klachten & claims

Een (potentiële) klacht of een claim heeft een enorme impact op zowel patiënt als zorgverlener. Op verschillende manieren heeft VvAA in 2020 haar leden ondersteund en hun stem laten horen op dit belangrijke thema. En daarmee ook haar autoriteit op dit vlak verder versterkt. Steeds zoekt VvAA hierbij nauwe samenwerking tussen rechtsbijstand en medische aansprakelijkheid en waar mogelijk wordt afstemming gezocht met de beroepsorganisaties.
 

Dienstverlening met een breed en integraal aanbod

"Onbezorgde zorgverleners, daar gaan en staan we als collectief voor."

Rekenen op uitgebreide expertise
Ook in 2020 konden onze leden rekenen op de uitgebreide expertise op het gebied van belastingadvies, consultancy en werkgeverszaken. Onze professionals zijn dagelijks bezig om praktijkhouders te helpen bij de complexe regelgeving rond personeel en salaris. Wij hebben onze zorgprofessionals trainingen aangeboden om zichzelf en hun team verder te ontwikkelen op niet-medische aspecten, in samenwerking met KNMG Arts & Carrière en De Academie voor Medisch Specialisten.
Personal finance
In 2020 is de brede personal finance-propositie uitgerold, waar ook levensverzekeringsproducten deel van uitmaken. Deze stap past in de strategie van VvAA om een brede integrale oplossing te bieden, gebaseerd op de actuele behoeften van onze klanten, waarvan VvAA niet noodzakelijkerwijs zelf de producent hoeft te zijn. Voorbeeld van een in 2020 ontwikkelde propositie is een integraal starterspakket voor huisartsen, tandartsen, mondhygiënisten, medisch specialisten die zich vestigen als AIOS of zzp’er.

Optimale service en klantproces

Bezoeken en klantcontact

We hebben in 2020 veel aandacht besteed aan het Project Nazorg, de Servicedesk, Personal Finance en project Klantenservice 2.0. In het begin van de COVID-19-uitbraak hebben we senior zorgprofessionals (VvAA-leden) benaderd om hen een hart onder de riem te steken. We hebben in 2020 ruim 9.000 bezoeken afgelegd en telefonische afspraken met leden gehad (90% daarvan was outbound; telefonisch of via beeldbellen). Het aantal adviseurs is ook in 2020 uitgebreid om nog meer leden te kunnen adviseren. Ruim 2.000 relaties hebben hun adviesgesprek beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,4. Daarbij worden deskundigheid en professionaliteit van de VvAA-medewerker als belangrijkste redenen genoemd. De NPS (Net Promoter Score) is in 2020 gestegen naar 45 (2019: 39).

In contact blijven 

In 2020 werkte VvAA aan een gestructureerde en innovatieve werkwijze om de leden die ook klant zijn adequate nazorg te bieden op hun (collectieve) verzekeringen en andere  financiële producten. Via het project Nazorg 2.0 willen we ervoor zorgen dat we in contact blijven met al onze klanten over hun verzekering. Zodat zij weten waar zij aan toe zijn en om ervoor te zorgen dat de verzekeringen nog passend zijn voor hun situatie. Nazorg 2.0 is op een vernieuwende manier ingericht. Er wordt gebruik gemaakt van chatbot Joyce, een virtuele assistent, in combinatie met persoonlijke adviesgesprekken door de adviseurs. 
 

Gezonde medewerkers in een gezonde organisatie

Impact van COVID-19

COVID-19 stelde ook de eigen VvAA-organisatie flink op de proef. Van de ene op de andere dag zijn (bijna) alle processen gedigitaliseerd en werkten we in 2020 thuis. We bleken goed in staat om ook vanuit huis onze leden te ondersteunen en met elkaar in verbinding te blijven. Digitale collega-events werden druk bezocht, de Hoofddirectie begon met vloggen en het aantal virtuele ‘stand-ups’ met de Hoofddirectie is sterk gegroeid. Deze extra inspanningen worden door de medewerkers zeer gewaardeerd.

Gezondheid van collega’s

Sinds 2020 is de gezondheid van collega’s een speerpunt van VvAA. We willen een werkgever zijn die collega’s actief stimuleert om gezonde keuzes te maken. Een intern vitaliteitsnetwerk van collega’s maakt zich zichtbaar sterk voor de gezondheid van collega’s. Daarnaast biedt VvAA sinds 2020 gratis a.s.r. Vitality aan, een programma dat gezonde keuzes beloont, evenals fysiotherapie en speciale webinars. Dit heeft collega’s geholpen te (blijven) bewegen, ook als dat door COVID-19-maatregelen soms moeilijk was. 

Samen Werken & Samen Waarderen

Sinds 2018 kent VvAA een nieuwe belonings- en beoordelingssystematiek: ‘Samen Werken & Samen Waarderen’. Medewerkers maken een Persoonlijk Groeiplan en kunnen vervolgens, aan de hand van de ontwikkeling die zij hebben laten zien en de waarde die zij toevoegen aan de organisatie, een beargumenteerd voorstel doen voor een salarisaanpassing. Jezelf continu ontwikkelen is vanzelfsprekend binnen VvAA en collega’s nemen hier zelf de verantwoordelijkheid voor. VvAA faciliteert dit maximaal.


Collegabetrokkenheid en -geluk

Twee keer per jaar meten we de betrokkenheid en tevredenheid onder collega’s met onze eNPS (employee Net Promoter Score). Met de eNPS maken we inzichtelijk hoe betrokken en enthousiast collega’s zijn over VvAA als werkgever en als dienstverlener. In het uitzonderlijke jaar 2020 kwam de eNPS score uit op +12, een stijging van 28 punten. Dit niet in de laatste plaats omdat we onze communicatie-inspanningen fors hebben verhoogd. De score van Collegageluk kwam uit op 7,4, een stijging van 0,4 punt. VvAA blijft werken aan het verbeteren van collegatevredenheid en -betrokkenheid.

Organisatie


Een gezonde en wendbare organisatie

We zijn erin geslaagd om in 2020 snel te schakelen in de veranderende behoeften van onze zakelijke klanten op het gebied van verzuimaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, rechtsbijstand, medische aansprakelijkheid en zakelijke aansprakelijkheid. Medewerkers kregen onder meer toegang tot vitaliteitstrainingen, fysiotherapie en speciale webinars. Onze medewerkers zijn uiterst flexibel overgegaan naar ‘thuiswerken op afstand’. 
 

Overdracht VvAA Levensverzekeringen N.V. aan a.s.r.

In lijn met de strategie is in 2020 de verkoop van VvAA Levensverzekeringen N.V. aan a.s.r. gerealiseerd. De reden daarvoor is dat VvAA als levensverzekeraar op termijn te klein zou worden om zelfstandig verder te gaan. De overdracht is op 1 januari 2020 geëffectueerd. Wij blijven onze leden adviseren op het gebied van levensverzekeringen.
 

Kostenprogramma uitgevoerd

VvAA streeft in haar kostenreductieprogramma naar een daling van de kosten. De kosten daalden in 2020 met € 1,6 mln ten opzichte van 2019. 

Een krachtig en uniek collectief

VvAA kiest er bewust voor om zich te blijven profileren op thema’s die zorgverleners raken. Thema’s als bezield werken, administratieve lastendruk en behoud van vrije artsenkeuze en pluriformiteit in de zorg en succesvol praktijkvoeren en ondernemen vormen ook een belangrijke leidraad voor de organisatie. Ook laat VvAA via de thema-profilering zien niet zichzelf centraal te zetten, maar de thema’s die ertoe doen voor onze leden. Dat maakt VvAA niet tot een bolwerk maar tot een netwerk, een krachtig en uniek collectief.

Het jaar in cijfers

Pijl naar beneden

128.297 leden

Het totaal aantal leden eind 2020
(2019: 124.581)

3.661

Nettogroei van het aantal nieuwe leden
waarvan 4.500 student-leden


€ 169 mln

omzet

 


€ 13,5 mln

totaalresultaat

 


 272%

solvabiliteit

In 2020 was de solvabiliteit van VvAA Schadeverzekeringen N.V. 272%.

769
collega's

In 2020 werkten er 769 collega's bij VvAA. Dat is inclusief stagiairs, oproepkrachten en externe medewerkers.

NPS: 45

De NPS (Net Promoter Score) die de klanttevredenheid meet,
steeg naar 45 (2019: 39).