Inloggen

VvAA-jaarverslag en jaaroverzicht 2019


De stem en steun van zorgverleners

2019 was het jaar waarin wij verder invulling gaven aan onze missie 'stem en steun' te zijn voor onze leden en zorgverleners in Nederland.  Scroll op deze pagina door een selectie van wat we gedaan en bereikt hebben in 2019 of download het complete jaarverslag over 2019. Veel kijk- en leesplezier.

Het jaar 2019

VvAA: de stem en steun van zorgverlenend Nederland

Downloads

Jaaroverzicht

Pijl naar beneden


Beeld van de Zorg

 Online foto-expositie

Unieke kijk in de wereld van zorgverleners

Een deel van de foto's die u op deze pagina en in het jaarverslag ziet, komen uit Beeld van de Zorg. Een online beeldverhaal dat een unieke kijk biedt in de wereld van zorgverleners. Waar doen ze het voor, voor wie en waar lopen ze tegenaan? Het volledige beeldverhaal bekijkt u op: beeldvandezorg.nl.

Stem & Steun

Onbezorgde zorgverleners

Als collectief van ruim 124.000 zorgverleners wil VvAA haar leden zoveel mogelijk ontzorgen. We ondersteunen hen met op maat ontwikkelde producten en diensten én we zorgen dat de stem van zorgverleners gehoord wordt op thema’s die de uitoefening van hun vak in de weg staan. Dat doen we op vele manieren: van het organiseren en faciliteren van congressen en bijeenkomsten, tot de publicatie van onderzoeken onder zorgverleners en het initiëren en faciliteren van de dialoog met stakeholders in de zorg.
Steun zorgverleners rond toetsingsproces na euthanasie

In 2019 zorgde een uitspraak in een kwestie van een voormalig specialist ouderengeneeskunde, die euthanasie had verleend aan een patiënte met gevorderde dementie, voor veel vragen bij zorgverleners. De juristen en advocaten van VvAA informeerden leden o.a. via een rondetafelbijeenkomst over het juridisch kader waarbinnen euthanasie kan worden verleend. Ook breidde VvAA haar dienstverlening verder uit. Een zorgverlener kan daardoor vanaf het moment van toetsing van een euthanasie door de RTE tot aan een eventuele beslissing over een strafrechtelijke vervolging door VvAA worden bijgestaan in contacten met de Inspectie, de RTE en het Openbaar Ministerie.
Aansprakelijkheid rond e-health 

Het gebruik van nieuwe (internet)technologie om de zorgverlening aan patiënten/cliënten te ondersteunen en te verbeteren is prachtig. Dit maakt het onder meer mogelijk om de patiënt/cliënt in de eigen thuissituatie te monitoren en te behandelen. Maar waar liggen de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid? In speciale rondetafelbijeenkomsten rond het thema e-health behandelden we deze vraagstukken en formuleerden we antwoorden.

Rechtsbijstandverzekering beroep | VvAA
 
Zin in Zorg van start
Samen met De Jonge Specialist, de LAD en LOVAH en met steun van de IGJ lanceerde VvAA op 20 november Zin in Zorg. Deze nieuwe beweging gaat en staat voor mentaal fitte artsen en werkplezier. Want bevlogenheid en autonomie zijn cruciale aspecten voor goede en veilige zorg.


Bezielingsonderzoek
Sinds 2014 houdt VvAA via de Quickscan Bezieling de vinger aan de pols over de bevlogenheid én werkstress van zorgverleners. Uit de resultaten van het Bezielingsonderzoek in 2019 bleek dat vooral de jongste generatie zorgverleners nu onder druk staat. Vergeleken met 2017 kregen zij meer last van burn-out klachten en worstelen zij vaker met de werk-privésituatie. 
Week van de zorg
Het onderwerp bezieling stond ook centraal tijdens de Week van de Zorg, die VvAA samen met BNR Nieuwsradio organiseerde. De week werd afgesloten bij VvAA in Utrecht met de Dag van de Zorg. Een dag met inhoudelijke sessies, een radiodebat en de onthulling van de online foto-expositie Beeld van de Zorg door Volkskrant-columniste Eva Hoeke.
Nationale (Ont)Regelmonitor

In 2017 en 2018 zetten VvAA en huisartsenactiegroep ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO), samen met zorgverleners en andere organisaties in de zorg, de verlammende bureaucratie in de zorg op de agenda onder de naam ‘(Ont)Regel de Zorg’. Dit initiatief leidde mede tot het VWS Actieplan (Ont)Regel de Zorg waarmee ministers Bruins en De Jonge zich committeerden aan het terugbrengen van de regeldruk. VvAA monitort met de Nationale (Ont)Regelmonitor in hoeverre zorgverleners minder regeldruk ervaren. Uit de meting in 2019 bleek dat zorgverleners nauwelijks minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk en dat hun vertrouwen in daadwerkelijke verandering zeer laag is. Verzekeraars en ICT-systemen worden door de zorgverleners als belangrijkste veroorzakers van de regeldruk aangewezen.
Impact zzp-wetgeving op de zorg
Zzp’ers in de zorg vervullen een belangrijke 'smeeroliefunctie' die van belang is voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg. Met het oog op de nieuwe plannen rond zzp’ers stelde VvAA, in samenwerking met de LHV, de KNMT en FMS, diverse knelpunten aan de kaak bij de ministeries van VWS, SZW en Financiën én de Belastingdienst die deze smeeroliefunctie mogelijk in gevaar brengen. We pleitten succesvol voor een branchespecifieke oplossing voor zorgverleners in de praktijk. Tegelijkertijd informeerden we zorgverleners over de laatste ontwikkelingen en maakten we de problematiek inzichtelijk.
Symposium Bouwen vanuit Vertrouwen
Samen maken we de zorg. Maar wat als het onderling vertrouwen tussen de partijen die met elkaar de zorg maken steeds verder afneemt? VvAA faciliteerde vier jonge medici, die deze ontwikkelingen in hun dagelijkse praktijk ervaren en anders willen werken, bij de organisatie van het symposium Bouwen vanuit Vertrouwen. Met kopstukken uit de zorg én collega-zorgverleners gingen zij op 10 april 2019 in gesprek over hoe het vertrouwen in de zorg kan worden teruggebracht. Bekijk de terugblik:

Expertisegebieden

We ondersteunen en adviseren al onze leden en klanten - volledig afgestemd op hun wensen en behoeften - vanuit verschillende expertisegebieden: 
  • Sales & Service
  • Verzekeren en Bancaire oplossingen
  • Juridisch Advies en Rechtsbijstand
  • Belastingadvies en Consultancy
VvAA in top 3 klantgerichte verzekeraars
In het klanttevredenheidsonderzoek VerzekeraarsInBeeld 2019 behaalde VvAA een gedeelde tweede plaats binnen schadeverzekeringen. Daarmee staat VvAA opnieuw in de top 3 van meest klantgerichte verzekeraars in Nederland. VvAA-leden met een VvAA-schadeverzekering waardeerden de schadedienstverlening van VvAA met een 7,85. Een knappe prestatie!

Begeleiding startende zorgprofessionals
Onze adviseurs van de Servicedesk begeleidden in 2019 ruim 600 startende tandartsen, mondhygiënisten en huisartsen op het gebied van verzekeringen, belastingen en advies. Leden met complexe producten nodigen we met regelmaat uit voor een persoonlijk adviesgesprek. Zij ervaren deze gesprekken als zeer waardevol.
Werkgeverszaken
Onze professionals van de afdeling Werkgeverszaken zijn dagelijks bezig om praktijkhouders te helpen bij de complexe regelgeving rond personeel en salaris. Sinds 2019 kunnen nettosalarissen in één keer via het uploaden van het SEPA-bestand betaald worden in een bankprogramma. Werkgeverszaken maakte en verwerkte in 2019 142.000 salarisstroken, ruim 5% meer dan in 2018.
Medische aansprakelijkheid: investeren in data-analyse en preventie 

In 2019 investeerden we in datakwaliteit, datatoegang en digitaal werken binnen de medische aansprakelijkheid. Dit resulteert in een sterkere focus op het domein preventie en het voorkomen van risico’s voor onze leden. Door deze kennis en kunde door te vertalen, focussen we ons op daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de zorg en een toename van de patiëntveiligheid. Door de stijging van het aantal claims en door hogere claimbedragen zijn de premies van de aansprakelijkheidsverzekeringen waar nodig verhoogd.
Efficiency en optimaliseren van de keten

Ook in 2019 troffen we maatregelen om de efficiency van het schadebedrijf verder te verbeteren. Hierdoor waren we in staat om de leden sneller te helpen en bovendien de kostenratio met 2,3% te verlagen ten opzichte van 2018. Ook bij de andere VvAA-schadeafdelingen realiseerden we een efficiencyverbetering. De vrijgekomen capaciteit is voor een gedeelte ingezet voor extra werkzaamheden voortkomend uit toenemende wet- en regelgeving.


Juridische steun 
Met meer dan 50 gespecialiseerde juristen en advocaten stonden we in 2019 onze leden elke dag bij met juridisch advies en boden we ondersteuning in juridische procedures. We gaven antwoorden op vragen via onze Juridische Helpdesk en zorgden ervoor dat zorgverleners zich onbezorgd kunnen richten op de uitoefening van hun vak.

"VvAA is de Stem & Steun van de zorgverleners, met een integraal en onderscheidend aanbod en een optimale service.
Met als doel: onbezorgde zorgverleners."

Customer Centric Change
In 2019 ging ons bedrijfsbrede programma Customer Centric Change van start. Het doel: leden en klanten optimaal kunnen ondersteunen en adviseren met een integrale dienstverlening. Ons nieuwe ’klant-centraal’-systeem Salesforce helpt ons daarbij.
Praktijkscan
We ontwikkelden een praktijkscan voor huisartsen en tandartsen. Daarbij worden belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering vergeleken met die van collega-praktijken, zoals patiëntenpopulatie, taakverdeling binnen de maatschap, analyse van de werkdruk, formatie, teamprofiel en functioneren van het team, communicatie, salarisadministratie, omzet en jaarrekening. Deze scan voorziet in een duidelijke behoefte.

Organisatie

Verkoop van Levenbedrijf aan a.s.r.
In 2019 heeft VvAA het levenbedrijf verkocht aan verzekeraar a.s.r. Per 1 januari 2020 vond de formele overdracht plaats. We zijn een programma gestart om de overdracht van activiteiten aan a.s.r. in goede banen te leiden en daarnaast ervoor te zorgen dat VvAA de Personal Finance propositie als adviseur richting leden stevig kan inrichten. Wij blijven ook in de toekomst onze leden adviseren op het gebied van personal finance en levensverzekeringen. Hierdoor kunnen we onze leden blijven helpen met een passende oplossing zonder dat VvAA hierbij als risicodrager optreedt. De overgang zal naar verwachting eind 2020 afgerond zijn.

Organisatie in ontwikkeling
In lijn met de strategische doelstellingen voerden we een aangescherpte organisatiestructuur door die beter aansloot bij de behoeften van leden en klanten. Dit om de besturing van VvAA eenvoudiger en effectiever te maken. De Hoofddirectie stuurt de directies van Schade, Leven en de overige bedrijfsonderdelen direct aan. Het Management Team is opgeheven.


Samen werken en samen waarderen
Het nieuwe performancesysteem 'Samen Werken en Samen Waarderen’ werd in 2019 verder geïmplementeerd. Collega's maken een eigen groeiplan waarbij het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Om collega’s te ondersteunen met het maken van hun groeiplannen ontwikkelde VvAA de training Doorgroeien Werkt. Twintig collega’s zijn opgeleid om deze training intern te verzorgen en al ruim 250 collega’s hebben de training gevolgd.
Klant & Aanbod
In 2019 is de marketingfunctie anders vormgegeven als onderdeel van het cluster Klant & Aanbod, met een nieuwe teamindeling en nieuwe doelstellingen. Duidelijke doelstellingen en datagedreven werken zijn de kern van de nieuwe aanpak. Dit leidde tot meer inzicht in de doelgroep, vernieuwing in de communicatiekanalen en het bieden van het juiste aanbod op het juiste moment.

Pensioenoplossing gevonden
In 2019 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe duurzame pensioenregeling voor de VvAA-medewerkers. De nieuwe pensioenregeling is een beschikbare premieregeling en is ondergebracht bij a.s.r. Per 1 januari 2020 is de nieuwe pensioenregeling ingegaan. 
Kostenprogramma uitgevoerd
VvAA streeft in haar kostenreductieprogramma naar een daling in de bedrijfskosten. De daling van de duurzame kosten kwam in 2019 uit op € 8,4 mln. (run-rate per 1-01-2020 ten opzichte van budget 2019). Daarmee is de doelstelling van € 6 mln voor 2019 behaald. 

Het jaar in cijfers

Pijl naar beneden

124.581 leden

Het totaal aantal leden was eind 2019: 124.581 (2018: 124.327)

+39 ledentevredenheid

De NPS (Net Promoter Score) die de klanttevredenheid meet, steeg van +37 in 2018 naar +39 in 2019. (Doelstelling NPS: +40)

€ 199,1 mln

omzet

 


€ 10,4 mln

totaalresultaat

 


 249%

solvabiliteit

In 2019 is de solvabiliteit op groepsniveau (Solvency II) 249%.


 110.000 servicegesprekken

De afdeling Ledenservice voerde in 2019 meer dan 110.000 servicegesprekken. 


 40.000
mails

Daarnaast beantwoordde de afdeling Ledenservice bijna 40.000 e-mails.

802
collega's

In 2019 werkten er 802 collega's bij VvAA. Dat is inclusief stagiairs, oproepkrachten en externe medewerkers. 604 collega's zijn in loondienst. Gezamenlijk werken zij 544 fte.


4.000
student-leden

VvAA mocht 4.000 nieuwe student-leden verwelkomen in 2019.
 4.500 dossiers

De collega's van Juridisch Advies en Rechtsbijstand behandelden 4.500 juridische dossiers, waarvan 1.250 gezondheids-rechtelijke zaken, waaronder klacht- en tuchtzaken.


 20.000 telefoontjes

De Juridische Helpdesk binnen onze afdeling Juridisch Advies en Rechtsbijstand wikkelde bijna 20.000 telefoontjes af.  "Onbezorgde zorgverleners, daar gaan en staan we als collectief voor."

 € 203.229

Sinds 2009 werkt VvAA succesvol samen met Amref Flying Doctors aan een gezond en sterk Afrika. Een uniek partnerschap. In jubileumjaar 2019 is een bedrag van €203.229 opgehaald voor Amref.


scroll verder