Inloggen

Tips voor het optimaal managen van de maatschap

Voor het optimaal managen van de maatschap moeten twee aspecten goed in balans zijn:

De bovenstroom: de structuren.
Het gaat hierbij om taakverdeling, de beleidsafspraken, het onderlinge overleg en de besluitvorming, de PR, de administratie. 

De onderstroom: de samenwerkingsprocessen.
Openheid, vertrouwen, voor elkaar klaar staan, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en nakomen van afspraken.

Tips voor de bovenstroom

 • Visie

  Word het eens over een duidelijke visie: wat willen we met elkaar, hoe willen we werken en hoe willen we bekend staan, welke doelen streven we na? Een gezamenlijke visie helpt bij het funderen van beslissingen en het evalueren van het beleid. Zijn er grote visieverschillen tussen de maten, dan belemmert dat de samenwerking en de besluitvorming.
 • Taakverdeling

  Een goede taakverdeling vormt het hart van de organisatiestructuur van de maatschap. Het zorgt voor duidelijkheid (zowel binnen de maatschap als voor de omgeving van de maatschap) over verantwoordelijkheden en mandaten en het reduceert vergadertijd.
 • Vergaderingen en besluitvorming

  De belangrijkste succesfactor voor efficiënte vergaderingen is een goede technisch voorzitter. Dat is iemand die in staat is om het besluitvormingsproces te sturen, tijd en rode draad te bewaken, iedereen het woord te gunnen. De rol van de voorzitter vergt acceptatie van de collega’s.

Tips voor de onderstroom

 • Onderhoud

  Maak werk van de samenwerking. Stel regelmatig vast hoe elke maat de samenwerking ervaart, wat goed gaat en wat beter moet. Dat wordt al snel tot een clichématig geheel als de intentie niet goed is. Als maten niet willen investeren, omdat ze de meerwaarde ervan niet inzien, wordt de vorm belangrijker dan de inhoud.
 • Feedback

  Als ergernissen en frustraties zich opstapelen komt er een moment dat de emotie het overneemt van de ratio. Spreek elkaar vroegtijdig aan. Dat kan zonder schade aan te richten als u daarbij concreet en objectief bent en u niet over de persoon maar over diens gedrag en de effecten daarvan spreekt. Feedback moet gericht zijn op gedrag waar de ontvanger iets aan kan veranderen, anders leidt het tot frustratie. Feedback is erop gericht om uw gesprekspartner duidelijk te maken wat het resultaat is van zijn/haar handelen.

Organiseren en managen maatschap/vakgroep

Werken in een maatschap biedt vele voordelen. Maar de voordelen zijn alleen te genieten als u de maatschap op twee niveaus goed heeft georganiseerd: de bovenstroom (taakverdeling, mandatering, overleg, rapportage, bestuursstructuur) en de onderstroom (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken). Meer te weten komen over organiseren en managen van een maatschap?

Schrijf u in voor de cursus