Nieuwsbericht

BIG-nummer tonen: wanneer en hoe?

 • 25 juli 2019
 • Leestijd 2 min

Sinds 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerden verplicht om het BIG-nummer kenbaar te maken, zoals dat in de Wet BIG en het Registratiebesluit BIG is geregeld. Eerder schreef ik daar dit artikel over. Het huidige artikel 4a van het Registratiebesluit BIG wordt nu gewijzigd. Wanneer en hoe moet het BIG-nummer straks kenbaar worden gemaakt?

Momenteel is in het huidige artikel 4a Registratiebesluit BIG het volgende opgenomen:
Een beroepsbeoefenaar, die zich manifesteert in de hoedanigheid waaronder hij in een register als bedoeld in artikel 3 van de wet is ingeschreven, draagt er zorg voor dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt:

 • op door hem of onder zijn verantwoordelijkheid gebruikte websites en via andere digitale media;
 • op door of namens hem gebruikt briefpapier;
 • op door of namens hem opgestelde facturen;
 • in de wachtkamer.

Minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voor om het huidige artikel 4a in te trekken en een nieuwe versie op te stellen die als volgt zal luiden:

Een beoefenaar van een beroep - als bedoeld in artikel 3 van de wet - draagt er zorg voor dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt in de navolgende gevallen:

 • Wanneer hem daarom wordt verzocht.
 • Wanneer de beroepsbeoefenaar zijn naam in het kader van de uitoefening van het beroep of van een specialisme daarvan als bedoeld in artikel 14 van de wet kenbaar maakt, dan wel ermee instemt dat zijn naam in dat kader kenbaar wordt gemaakt:
 1. bij het gebruik van zijn naam op websites;
 2. onder door de beroepsbeoefenaar of onder diens naam verzonden e-mailberichten;
 3. in wachtruimten, wanneer de naam van de beroepsbeoefenaar wordt vermeld in schriftelijke, algemeen waarneembare kennisgevingen.

Inhoud wijziging

In de nota van toelichting bij de voorgestelde wijziging staat dat de uitwerking van het huidige artikel 4a op bezwaren stuitte. Voor de betrokken partijen was onduidelijk tot welke digitale media de verplichting zich uitstrekt. Daarnaast kwam er bezwaar over de administratieve en financiële lasten die de huidige verplichting met zich mee zou brengen.

Als gevolg van de voorgestelde wijziging zal de verplichting tot het vermelden van het BIG-nummer op briefpapier en facturen komen te vervallen. De plicht tot vermelding van het BIG-nummer op professionele websites en in wachtruimten is gehandhaafd. Wel is de wijze van vermelden in de wachtruimte vormvrij:

“Naambordjes hoeven niet te worden aangepast, zolang het nummer maar zichtbaar wordt vermeld en duidelijk is onder welk nummer de betreffende beroepsbeoefenaar is ingeschreven in het BIG-register. De verplichting het BIG-nummer te vermelden in de wachtkamer geldt in geval van direct zichtbare vermelding, zoals beeldschermen of briefjes, en niet voor bijvoorbeeld folders of brochures waarin de BIG-geregistreerde is vermeld.”

Nieuw in de voorgestelde wijziging is de opname van de verplichting om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken. Dit is opgenomen zodat er geen twijfel over kan bestaan dat een BIG-geregistreerde op verzoek zijn BIG-nummer kenbaar moet (laten) maken.

Geen handhaving tot juli 2020

De minister streeft ernaar de wijziging van het Registratiebesluit BIG op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Het huidige artikel 4a van het voornoemde besluit zal tot het nieuwe artikel in werking treedt, niet door de IGJ worden gehandhaafd.

Lees meer

Lees meer over de verplichting rondom het actief vermelden van het BIG-nummer.

Lees meer over BIG-nummer

Meer lezen?

Zorgverlener in praktijk die met zijn salarisadministratie bezig is.Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
11 november 2022
 • 11 november 2022
 • Leestijd 1 min

Minister is voornemens jaarverantwoordingsplicht 2023 uit te stellen

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen uitstel tot uiterlijk 31-12-2023.