Nieuwsbericht

Verplichting rondom actief vermelden BIG-nummer

  • 8 juli 2020
  • Leestijd 2 min

Eerder schreef ik al over het actief bekend maken van het BIG-nummer. Destijds werd bekend gemaakt dat BIG-geregistreerden per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief openbaar moesten maken.

Onder andere vanwege de korte termijn van invoering, uitten meerdere beroepsorganisaties hun kritiek. Dit leidde tot overleg tussen de minister en de beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland. Naar aanleiding van dit overleg is de regelgeving op punten aangepast. Dat leest u in het artikel ‘BIG-nummer tonen: wanneer en hoe?. Ook heeft er daarna een internetconsultatie plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten ook zijn verwerkt in de regelgeving. Op 2 april 2020 is het aangepaste besluit bekend gemaakt.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de feedback uit het veld is de inhoud van de oorspronkelijk geformuleerde verplichting gewijzigd. Het artikel is nu als volgt geformuleerd:

Een beoefenaar van een beroep - als bedoeld in artikel 3 van de wet BIG - draagt er zorg voor dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt in de navolgende gevallen:

  1. Wanneer hem daarom wordt verzocht;
  2. Wanneer de beroepsbeoefenaar zijn naam in het kader van de uitoefening van het beroep of van een specialisme daarvan als bedoeld in artikel 14 van de wet, kenbaar maakt, dan wel ermee instemt dat zijn naam in dat kader kenbaar wordt gemaakt:
  • bij het gebruik van zijn naam op de website van de beroepsbeoefenaar of van de organisatie waarvoor hij het beroep of het specialisme daarvan uitoefent;
  • onder door de beroepsbeoefenaar of onder diens naam door zijn werkgever verzonden e-mailberichten;1


De verplichting houdt nu dus in dat BIG-geregistreerden (1) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden (2) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van de werkgever) en (3) in de e-mailondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. De oorspronkelijk geformuleerde verplichting tot het vermelden van het BIG-nummer op briefpapier en facturen is komen te vervallen. Na de aanpassing van het besluit door de minister vorig jaar is nu ook de verplichting om het BIG-nummer kenbaar te maken in wachtruimten komen te vervallen.

Inwerkingtreding

In het aangepaste besluit is de datum van inwerkingtreding gesteld op 1 januari 2021. Er wordt echter rekening gehouden met de huidige COVID-19-crisis; voorlopig hoeven BIG-geregistreerden niets te doen. BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers krijgen minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de COVID-19-crisis, wordt bekend gemaakt wanneer het half jaar – om aan de verplichting te voldoen – ingaat. Gaat het half jaar door de COVID-19-crisis later in dan 1 juli 2020? Dan verandert ook de datum dat voldaan moet zijn aan de verplichting. Die datum schuift dan op met een half jaar naar een datum na 1 januari 2021. Ook wordt er dan meer uitleg gegeven over de verplichting. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

1 Besluit van 20 maart 2020, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG teneinde regels te stellen over het gebruik van het BIG-nummer door geregistreerde beroepsbeoefenaren, Stb. 2020, 111.

Over de auteur

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Advocaat

caroline.vander.kolk@vvaa.nl

Expertises

  • gezondheidsrecht
  • aansprakelijkheidsrecht

"Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg." - Albert Einstein

Meer lezen?

Zorgverlener in praktijk die met zijn salarisadministratie bezig is.Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
11 november 2022
  • 11 november 2022
  • Leestijd 1 min

Minister is voornemens jaarverantwoordingsplicht 2023 uit te stellen

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen uitstel tot uiterlijk 31-12-2023.