Nieuwsbericht

Deskundige hoeft geen inzage te geven in (eenzijdig) medisch advies

  • 25 februari 2021
  • Leestijd 2 min

Een deskundige deed op verzoek van de verzekeraar onderzoek naar een vermeende medische fout. Hij wilde de patiënt geen inzage geven in zijn rapport, waarop een tuchtklacht tegen hem volgde. VvAA stond de deskundige, die door het tuchtcollege in het gelijk werd gesteld, juridisch bij.

Nadat een patiënt haar behandelaar en het ziekenhuis aansprakelijk had gesteld voor een medische fout, schakelde de verzekeraar een deskundige in. Dit was een onafhankelijke gynaecoloog die via het medisch dossier onderzocht of er wel of niet met de nodige zorgvuldigheid op de gebruikelijke medische wijze was gehandeld.

De patiënt verzocht vervolgens om inzage van het rapport van deze gynaecoloog, wat hij en de verzekeraar weigerden. Zij diende daarop een tuchtklacht in tegen de gynaecoloog, die VvAA inschakelde voor rechtsbijstand. Het Centraal Tuchtcollege verklaarde de klacht ongegrond. Een andersluidende uitspraak had verstrekkende gevolgen voor aansprakelijkheidszaken gehad.

Standpunt klaagster

De klaagster was van mening dat de gynaecoloog haar inzage had moeten verlenen op grond van artikelen 7:456 BW en 7:464 BW. Het eerste artikel bepaalt dat een hulpverlener een patiënt op diens verzoek inzage in, en een afschrift van, het dossier verstrekt. Dit artikel is van toepassing als er sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Omdat in dit geval geen sprake is (geweest) van een overeenkomst tussen klaagster en de gynaecoloog, werd de schakelbepaling erbij gehaald: volgens artikel 7:464 BW is artikel 7:456 BW ook van toepassing als in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf, anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst, handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verricht, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

Standpunt gynaecoloog

VvAA voerde aan dat juist de rechtsbetrekking zich tegen toepassing van het inzagerecht (artikel 7:456 BW) verzet. De gynaecoloog had immers ’slechts‘ op basis van het medisch dossier de vraag van de aansprakelijkheidsverzekeraar beantwoord of in dit geval volgens de professionele norm was gehandeld. De gezondheidstoestand van klaagster was niet beoordeeld. Het betrof dus een zogenaamd eenzijdig (papieren) deskundigheidsoordeel. Een inzagerecht zou inbreuk maken op het recht om de verdediging tegen een aansprakelijkstelling in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden. Dit civielrechtelijke recht van een aansprakelijkheidsverzekeraar zou teniet worden gedaan als via de deskundige zelf inzage kan worden verkregen in het medisch advies.

Tuchtrechtelijk oordeel

Zowel het Regionaal Tuchtcollege als het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg volgde het standpunt van VvAA. Dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan klaagster kenbaar is gemaakt dat er medisch advies is ingewonnen bij een gynaecoloog en dat de afwijzing van aansprakelijkheid hierop is gebaseerd, maakt dit niet anders.

De vraag kan overigens ook worden gesteld of het inzagerecht überhaupt eventueel via de tuchtrechter kan worden afgedwongen. Beide tuchtcolleges vonden van wel. Zij achtten klaagster ontvankelijk omdat de gynaecoloog zijn medisch advies opstelde in hoedanigheid van arts, hij de medische gegevens van klaagster analyseerde en klaagster klaagt over het weigeren van inzage in het medisch advies. Daarmee is er voldoende weerslag op de individuele gezondheidszorg en is het handelen tuchtrechtelijk toetsbaar. Als de klacht gegrond was verklaard, had de gynaecoloog inzage moeten geven.

Praktisch belang

Naast de civielrechtelijke jurisprudentie over de vraag welke informatie door een aansprakelijkheidsverzekeraar aan een vermeend slachtoffer van een medische fout moet worden verstrekt, is nu voor het eerst tuchtrechtelijk uitgemaakt dat die informatie in ieder geval niet via een eenzijdig partijdeskundige kan worden verkregen als het medisch advies alleen gebaseerd is op analyse van het medisch dossier (en de gezondheidstoestand van de patiënt zelf niet is beoordeeld). Vanzelfsprekend mag een aansprakelijkheidsverzekeraar wel inzage geven in een dergelijk rapport. Maar er bestaat geen verplichting.

Meer lezen?

Mannelijke huisarts ondervraagt mannelijke patiëntKlachten en claims
Klachten en claims
16 november 2022
  • 16 november 2022
  • Leestijd 1 min

Dossieronderzoek naar factoren die bijdragen aan het missen van de diagnose torsio testis

Wij onderzochten de soms atypische presentatie van torsio testis met als doel het diagnosticeren van deze urologische aandoening gemakkelijker te maken.