Blog

Uw recht op doorbetaling bij langdurige ziekte door besmetting met corona

  • 20 mei 2020
  • Leestijd 2 min

Als zzp’er in de zorg heeft u een grotere kans om met het coronavirus besmet te worden als u onder onveilige omstandigheden werkt. Raakt u besmet en wordt u daardoor arbeidsongeschikt, heeft u dan recht op doorbetaling van uw loon?

De zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving

Een opdrachtgever is, net als een werkgever, verplicht om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo staat het ook in artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Zorgplicht en aansprakelijkheid van opdrachtgever

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Als de opdrachtgever aantoonbaar aan zijn of haar zorgverplichtingen heeft voldaan.
  • Als de schade vooral het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer (zie artikel 7:658 lid 2 jo lid 4 BW).

Deze aansprakelijkheid kan contractueel niet worden uitgesloten (zie lid 3 van hetzelfde artikel). Voor opdrachtgevers gelden dus dezelfde regels aangaande zorgplicht en bijbehorende aansprakelijkheid als voor werkgevers.

Oorzakelijk verband tussen werkzaamheden en schade

Bent u als opdrachtnemer blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden en heeft u daardoor schade aan uw gezondheid opgelopen, dan moet het door u te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden (zorgverlening) en de schade in beginsel worden aangenomen. Voorwaarde is wel dat de opdrachtgever nagelaten heeft om de maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de geleden schade te voorkomen. Als opdrachtnemer moet u dus niet alleen stellen (en zo nodig bewijzen) dat u de werkzaamheden onder gevaarlijke omstandigheden hebt moeten verrichten. Stel ook (en maak zo nodig aannemelijk) dat u lijdt aan gezondheidsklachten die door de werksituatie zijn veroorzaakt.

Met andere woorden: uitgangspunt is dat de opgelopen gezondheidsschade is veroorzaakt door de omstandigheden waarin u heeft gewerkt. Alles wat bekend is over de ziekte en oorzaken ligt hieraan ten grondslag. Dat geldt ook voor de schending door de werkgever van de veiligheidsnorm die beoogt om een en ander te voorkomen. Dit vermoeden is echter niet steekhoudend als het verband tussen de gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is. Per geval moet dat worden onderzocht. Ook al is er voor besmetting met corona nog geen rechtspraak beschikbaar, biedt het recht dus wel een juridische grondslag voor een vordering.

Eisen vergoeding bij aansprakelijkheid opdrachtgever

Als opdrachtnemer kunt u een schadevergoeding eisen als de opdrachtgever aansprakelijk moet worden geacht. Deze vergoeding kan onder meer bestaan uit gederfd loon, want vanwege ziekte was u niet meer in staat om te werken. En afsluitend als tip: mogelijk kunt u in deze situatie een beroep doen op een steunfonds, zoals de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) dat met hulp van VvAA is gelanceerd.

Over de auteur

Shirin Slabbers

Jurist

shirin.slabbers@vvaa.nl

Expertises

  • Klacht- en tuchtrecht
  • Gezondheidsrecht
  • Samenwerkingsgeschillen
  • Conflicten met zorgverzekeraars

''Trust is the glue of life. It’s the most essential ingredient in effective communication. It’s the founda­tional principle that holds all relationships.''

Meer lezen?

Jonge vrouw checkt de fiscale eindejaarstips voor 2022 op haar computer.
6 november 2023
  • 6 november 2023
  • Leestijd 6 min

Fiscale eindejaarstips 2023

Van welk fiscaal voordeel kunt u dit jaar nog profiteren? Of loont het om tot 2024 te wachten? Bekijk nu de 15 tips van fiscaal specialist Ferdy de Wijs.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen