Nieuwsbericht

Eindelijk duidelijkheid vanuit SZW over WW-premie

  • 3 november 2021
  • Leestijd 3 min

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) gaat niet mee in de argumentatie van VvAA dat bij werken op basis van een ondertekend, vast arbeidscontract met variabele beloning de lage WW-premie van toepassing zou zijn.

Dat is de teleurstellende uitkomst van het gesprek dat hierover dit najaar plaatsvond. Het ministerie bevestigt hiermee het eerder door de Belastingdienst ingenomen standpunt, zonder inhoudelijk in te gaan op de zorgvuldig opgebouwde argumentatie van VvAA. Een dergelijke vorm van beloning kwalificeert als oproepovereenkomst, waardoor de hoge WW-premie van toepassing is, aldus het ministerie. VvAA focust zich nu op de ondersteuning van werkgevers om te anticiperen op deze situatie. Met name de paramedische eerstelijn werkt veel met deze beloningsvorm.

Arbeidsovereenkomsten verduidelijken

Na bijna twee jaar intensief contact en discussie met zowel de Belastingdienst als het ministerie van SZW, moeten we het nu met dit standpunt doen. Er is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk en we willen risico’s op navorderingen door de Belastingdienst vermijden. VvAA adviseert daarom nu om in dergelijke situaties in de arbeidscontracten de loondoorbetalingsplicht van de werkgever expliciet te benoemen. Ondanks dat dit al dwingend rechtelijk is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en het in de praktijk ook gebruikelijk is, wil SZW dit nog eens terugzien in de overeenkomst. VvAA ondersteunt werkgevers die gebruikmaken van haar salarisdienstverlening uiteraard hierbij.

Herzieningsverzoek aan Belastingdienst

VvAA maakte al eind 2019 kenbaar aan de Belastingdienst dat de wetgeving in het kader van de Wab onvoldoende duidelijkheid bood ten aanzien van de te hanteren WW-premie voor werkgevers die variabele beloning hanteren. Na een jaar aandringen nam de Belastingdienst in december 2020 een standpunt hierover in. Daarin ging zij verrassenderwijs niet uit van de lage WW-premie.

Volgens VvAA was de argumentatie daarvoor moeilijk te volgen en gebaseerd op onterechte aannames. Daarom en gezien het (financiële) belang van eerstelijnspraktijken die medewerkers variabel belonen, diende VvAA april 2021 een verzoek in bij de Belastingdienst om herziening van dit standpunt. Begin deze zomer liet de dienst ons daarop weten dat haar kennisgroep zelf geen uitspraak zal doen over het herzieningsverzoek en het verzoek neerlegt bij het ministerie van SZW, waar de wetgeving oorspronkelijk vandaan komt.

Teleurstellend overleg met SZW

Op 10 september dit jaar sprak VvAA uiteindelijk met vertegenwoordigers van het ministerie van SZW hierover. Erik van Dam, adviseur kennismanagement bij VvAA, blikt teleurgesteld terug: ‘In dit gesprek werd duidelijk dat er nauwelijks ruimte was voor een inhoudelijke afweging van argumenten en dat het uitgangspunt eenvoudigweg was om vast te houden aan het standpunt.’ SZW kwalificeerde de door VvAA voorgelegde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang en variabele beloning als een oproepovereenkomst. Daardoor zou de lage WW-premie niet van toepassing zijn. ‘De argumentatie daarvoor is voor ons nog steeds onnavolgbaar’, aldus Van Dam. De toegezegde navraag bij de wetgevingsjuristen op een specifiek onderdeel bleek op 1 oktober desgevraagd ook geen effect te hebben op het standpunt bij SZW. ’Een formele reactie op ons herzieningsverzoek, die vervolgens weer van de Belastingdienst moet komen, volgt, zo verzekerde men ons, maar hebben we nog steeds niet ontvangen.’

Hoe nu verder?

VvAA adviseert werkgevers en werknemers die werken met een ondertekend contract met vaste urenomvang, onbepaalde tijd en variabele beloning om de wettelijke loondoorbetalingsplicht uiterlijk vanaf 1 januari 2022 expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Oftewel: een minimumhonoreringsniveau ongeacht de verrichte arbeid. Enigszins vergelijkbaar met het in het verleden in de paramedische arbeidsovereenkomsten gebruikelijke ‘garantieloon’. Daarmee vervalt op dit punt de stelling van SZW dat er sprake zou zijn van een oproepovereenkomst en daarmee de hoge WW-premie van toepassing zou zijn.

Werkgevers die gebruikmaken van de salarisdienstverlening van VvAA worden medio november geïnformeerd over de nadere invulling van dit advies en de wijze waarop VvAA hen hierbij kan ondersteunen.

Vragen?

Neem voor meer informatie over salarisdienstverlening contact op met Alex Kaya. 

Alex Kaya
06 46 35 65 38
Bel ons
E-mail
Salarisinfo
Themapagina
Wijzigingen wab

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen